sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Fungování obce

 

Cílem je co největší otevřenost a možnost zapojení občanů do rozhodování městské části.

Samospráva

MČ Praha – Kolovraty je jednou z 57 pražských městských částí. Svou velikostí a pravomocemi se řadí mezi tzv. malé městské části.  Praha - Kolovraty zastupitelstvo MČ a úřad MČ, některé rozhodující pravomoci vykonává v přenesené působnosti Praha 22 (stavební odbor, živnostenský odbor atd.). Zastupitelstvo MČ Praha – Kolovraty je doposud 13členné, nemá Radu obce, některé pravomoci Rady vykonává starosta,tzn. může o některých záležitostech rozhodovat zcela sám. Tento model podle nás není optimální, neboť starosta nemá povinnost zveřejňovat zápis o svých jednáních, a tudíž se o nich nemusí dovědět ani občané, a dokonce ani členové zastupitelstva. Takováto situace se negativně projevila např. v případě chystané rozsáhlé a nevzhledné bytové výstavby u Donáta, o níž se občané včas nedozvěděli.

Proto jsme společně s dalšími občany usilovali o zvýšení počtu členů zastupitelstva na 15 členů pro následující období, což by znamenalo zřízení Rady obce, a tím transparentnější vedení obce. Rada obce má přesně definované členy a  musí např. zveřejňovat zápis ze svých jednání. Bohužel současné zastupitelstvo tento návrh zamítlo, a to především hlasy ODS.

Chceme

  • Protože bohužel současným Zastupitelstvem nebyl schválen návrh náš a dalších občanů obce, aby byl zvýšen počet zastupitelů na 15 a byla tak zřízena Rada obce, znamená to, že i v následujícím období bude zastupitelstvo bez Rady a starosta bude mít rozšířené pravomoci a bude moci o některých věcech rozhodovat sám.Chceme proto, aby starosta pravidelně zveřejňoval zápis o projednávaných záležitostech.
  • Upravit jednací řád zastupitelstva – aby bylo konkrétněji upraveno vystupování veřejnosti.

 

Hospodaření městské části

Praha – Kolovraty má svůj rozpočet a povinné výdaje, které z něj musí hradit.  Rozpočet městské části je v posledních letech výrazně omezený. Hlavním problémem jsou malé příjmy – zejména získávané z dotace hl. m. Prahy   pro  menší městské části.   Zde  si můžete porovnat příjmy velkých (Praha 1 - 22) a malých (mj. Kolovraty) městských částí v roce 2014. Pro "velké" a "malé" městské části existují dvě různé přerozdělovací tabulky, pro ty "velké" vycházejí dotace v přepočtu na obyvatele mnohem výhodněji než pro ty "malé". Např. Praha 22 (Uhříněves) má na rok 2014 přiděleno skoro 47 milionů a Kolovraty pouhých 9,3 milionu! 

Chceme hledat možnosti, jak financování zlepšit.

Chceme

  • Vyvinout co největší úsilí, aby se změnil přerozdělovací systém hl .m. Prahy vůči malým městským částem
  • Spolupracovat v tomto s dalšími malými městskými částmi a jednání s nimi koordinovat
  • Snažit se využít vhodných grantů – aktivně je vyhledávat
  • Projít podrobně výdajovou stránku a hledat (byť i malé) úspory na výdajové straně
  • Provést revizi nemovitého majetku obce a jeho využití

Vztah MČ Praha-Kolovraty k hlavnímu městu Praze

Hl.m. Praha se skládá z 57 městských částí. Pracovně se dělí na „velké“ (Praha 1-22) a „malé“ (např. Praha – Kolovraty). Periodicky se objevuje myšlenka ze strany Magistrátu na redukci městských částí, zejména na zánik malých městských částí a jejich sloučení s většími MČ, což by mohlo znamenat třeba nucené přisloučení Kolovrat k Uhříněvsi. V současné době dostávají malé městské části, včetně Kolovrat, výrazně menší dotace v přepočtu na obyvatele, nedostávají ani peníze na investice. Toto rozpočtové přerozdělování hlavního města vůči městským částem výrazně ztěžuje fungování malých městských částí, např. rozpočet Kolovrat je v několika posledních letech takřka na hranici přežití.

Důležitým tématem bude v tomto volebním období také příprava Metropolitního plánu, který zcela nahradí současný územní plán hlavního města Prahy a na dlouhé období stanoví současnou i budoucí podobu celé Prahy. Koncepce Metropolitního plánu se od současných územních plánů dost liší, procesu jeho vyhotovení bude třeba věnovat maximální pozornost.

Chceme:

  • Co nejhlasitěji hájit zájmy naší MČ v rámci hl. m. Prahy a vůči magistrátu. Posílit spolupráci s ostatními malými městskými částmi – např. vstoupit do Sdružení městských částí hlavního města Prahy (www.smchmp.cz), kde městské části řeší společně problémy, které mají i Kolovraty.  Díky koordinovanému postupu je vyjednávací pozice vůči Magistrátu silnější.

  • Samostatné fungování naší MČ v rámci hl.m. Prahy je naší prioritou. Pokud by aktuálně hrozila ztráta samostatnosti nebo omezení pravomocí naší městské části, dát občanům možnost vyjádřit svůj názor v referendu.

 


Další podklady na téma Fungování obce

12.07.2014 10:37

Operční program Praha - pól růstu ČR

Praha patří mezi nejbohatší regiony Evropské unie (měřeno HDP na 1 obyvatele) a klade si za cíl být městem dynamickým a konkurenceschopným. Městem, které bude ve svých funkcích splňovat všechny aspekty hlavního města České republiky jako jejího významného pólu růstu s dopadem na celý středoevropský...

—————

06.07.2014 09:33

Kohezní politika 2014-2020 v ČR

EU se připravuje na příští sedmileté programové období, které začne v lednu 2014. Nejinak jsou na tom i členské státy EU včetně České republiky. Příprava zde odstartovala v roce 2010 a v těchto měsících vrcholí – na programu dne je finalizace tzv. Dohody o partnerství, strategického dokumentu,...

—————

22.06.2014 09:27

Jak správně na jednací řád zastupitelstva?

Zákon pochopitelně nestanoví taxativní či demonstrativní výčet bodů, které by měl jednací řád zastupitelstva obsahovat, z podstaty věci je možné doporučit, aby se v něm zastupitelstva věnovaly úpravě přípravy, svolání, průběhu, usnášení (hlasování) a v neposlední řadě procesní...

—————

01.06.2014 09:25

Roman Haken: Ne o všem se musí rozhodovat na centrální úrovni

„Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) považuji za jednu z nejlepších metod, kterou jsem měl možnost kdy vidět. Kromě toho, že přispívá ke zlepšení kvality života prostřednictvím menších projektů, učí lidi spolupracovat a vytvářet dlouhodobé vazby mezi místním obyvatelstvem,“ říká o novince kohezní...

—————