Vyhlášené programy:

I.         Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
II.        Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c)
III.       Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b)
IV.      Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež
V.        Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy
VI.      Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí
VII.     Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase
(VII/a, VII/b, VII/c, VII/d,  VII/e, VII/f)

Kompletní znění vyhlášení:
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže (doc)

Termín uzávěrky

30. 9. 2014

V případě doručení žádosti o grant do 10. 9. 2014 bude žadatel nejpozději do 24. 9. 2014 vyrozuměn v případě, že podaná žádost neobnáší všechny formální náležitosti nutné k zařazení do grantového řízení.

Konzultační středisko ke zpracování projektů

Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen „SMS MHMP“) - oddělení sportu, volného času a projektů, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 655
Po - Pá  9,00 - 12,00 hod., Po a St také 14,00 - 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody.

Kontaktní osoby

Mgr. Martina Alešová, tel. 236 005 223, e-mail: martina.alesova@praha.eu
Bc. Zuzana Šimánková, tel. 236 005 912, e-mail: zuzana.simankova@praha.eu
Mgr. Zuzana Hluchá, tel. 236 005 932  e-mail: zuzana.hlucha@praha.eu

Místa podání žádostí

1. podatelna Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
2. podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Způsob podání

osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce nadepsané "SMS  MHMP – Žádost o grant v oblasti volného času “, bez fólií a obalů a zároveň elektronicky na přiloženém CD.

Formulář žádosti

Stáhněte si níže aktuální verzi formulářů žádosti o grant ze dne 1. 9. 2014:

Žádost o grant - obecná část (A a D).zfo (Software602 Form Filler)
Žádost o grant - projektová část (B a C).zfo (Software602 Form Filler)
Čestné prohlášení žadatele

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler 4
2. stáhněte si a uložte obě části formuláře žádosti
3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
pozn: u žadatelů se dvěma a více základními články vyplňuje ústředí pouze část obecnou  (A a D) žádosti a jednotlivé články - „realizátoři“ vyplňují pouze část projektovou (B a C) žádosti
5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
6. soubor zfo uložte na CD
7. otevřete soubor uložený na CD a žádost vytiskněte (tlačítko „Vytisknout žádost pro potřebu podání“ na konci formuláře)
8. vyplněnou část B a C žádosti (projekty) vložte mezi část A a B (informace o žadateli a čestné prohlášení žadatele)
9. k vytištěné verzi žádosti přiložte CD, vložte do obálky a žádost podejte


Nejčastější otázky a odpovědi k Celoměstským programům podpory a využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015


Proč je žádost rozdělena do dvou částí?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že se mezi žadateli o grant vyskytují i organizace se dvěma a více základními články na území hl. m. Prahy (v žádosti označováno jako „realizátoři“), byla žádost přizpůsobena těmto organizacím právě rozdělením na dvě části. Žadatel (ústředí) pak vyplňuje pouze první, obecnou část (část A  - informační část a část D - čestné prohlášení) a jednotliví realizátoři zpracují pouze část projektovou (část B - údaje o realizátorovi a část C - specifickou část - projekt). Žadatelé, kteří více článků nemají, vyplní obě části formuláře.

Jak přesně zpracovanou žádost odevzdat?

Odpověď: Žádost se odevzdává v elektronické i listinné podobě. Elektronicky bude žádost zpracována na CD, kde budou nahrány obě části formuláře včetně všech příloh. Listinná forma bude tvořena vytištěnými formuláři s tím, že část B a C bude vložena mezi část A a D. Poté bude žádost i s CD vložena do obálky s označené „SMS  MHMP – Žádost o grant v oblasti volného času “ a žadatel ji nejpozději v den uzávěrky podá na podatelně MHMP nebo ji odešle poštou.

Je potřeba dodávat potřebné přílohy v listinné podobě?

Odpověď: Ne, všechny přílohy budou nahrány do elektronické žádosti a odevzdány na CD. Pouze v případě potřeby bude žadatel vyzván ze strany MHMP k dodání listinné podoby.

Musí být elektronická verze žádosti opatřena elektronickým podpisem?

Odpověď: Ne, orazítkována a podepsána má být pouze listinná podoba žádosti. Žadatel svým podpisem čestného prohlášení (část D žádosti) na vytištěné žádosti potvrzuje, že obě verze žádosti jsou shodné. Vycházíme z předpokladu, že většina organizací nedisponuje elektronickým podpisem.

Jak vymazat údaj v žádosti v případě chybného vyplnění?

Odpověď: Pokud v žádosti vyberete některou z variant a poté zjistíte, že byla vybrána chybně, vstupte na tuto chybně vyplněnou položku, klikněte pravým tlačítkem myši a zadejte „zpět do výchozí polohy“. Zobrazí se původní stav.

Mají být přílohy do elektronické žádosti ověřené?

Odpověď: Vyžadované ověřené přílohy jsou stanovy, zakládací listina (nebo jiný interní předpis) a u SVČ zřizovaných MČ také zřizovací listina, přičemž ověření nesmí být starší než 6 měsíců. U ostatních příloh jako je doklad o právní subjektivitě, potvrzení o vedení bankovního účtu, doklad o oprávnění jednat za žadatele, nájemní smlouvy, atp. není vyžadováno ověření, mohou to být prosté kopie.

Kdo může žádost podepisovat?

Odpověď: Žádost (část D - čestné prohlášení) může podepisovat pouze statutární zástupce organizace, popř. pověřená osoba s podpisovým právem, vše vyplývá ze stanov organizace, zakládací listiny či jiného interního předpisu - dle právní subjektivity žadatele. Část projektovou žádosti (část B a C) podepisuje zodpovědná osoba za realizátora.