sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Dotace na podporu volnočasových aktivit - granty

06.01.2018 10:43

 

Městská část Praha – Kolovraty vyhlašuje
PROGRAM pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018
a) v oblasti tělovýchovy a sportu (sportovní činnosti, sportovní akce, volnočasové aktivity apod.)
b) v oblasti kultury, zájmové a volnočasové činnosti (kulturní akce, podpora společenského života, volnočasové aktivity apod.)

 

 
 

                                   

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU  MČ PRAHA - KOLOVRATY:    
Dotace jsou poskytovány:
1) na celoroční činnost a materiální vybavení
2) na konkrétní jednorázovou akci    

Vymezení okruhu způsobilých žadatelů o dotaci:

  • spolky a obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo nebo působí na území MČ Praha-Kolovraty
  • jiné právnické osoby s působností v MČ Praha - Kolovraty, které nemají v oblasti žádostí o dotaci předmět podnikání
  • fyzické osoby s trvalým pobytem v MČ Praha - Kolovraty, které nemají v oblasti žádostí o dotaci předmět podnikání

 


Lhůta pro podání žádostí je od 31. 1. 2018 do 19. 2. 2018
 
Městská část Praha–Kolovraty poskytuje ze svého rozpočtu v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dotace na činnost a jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury a společenského života (dále je „dotace").  Důvodem podpory výše uvedených oblastí je péče o celkový rozvoj pravidelných zájmových činností a volnočasových aktivit obyvatel MČ, zejména dětí, mládeže a seniorů a podpora rozvoje občanské společnosti.
Celková výše peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha - Kolovraty na dotační program v roce 2018  je 500.000,00 Kč.

 

 

—————

Zpět