sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Důraz na kvalitu veřejných prostranství

27.09.2014 10:18

Příjemné a fungující ulice, náměstí a parky s vyváženým vztahem mezi dopravní obsluhou a společenským významem výrazně zlepšují kvalitu života obyvatel. Předpisy zavádějí základní kvalitativní požadavky na standard veřejných prostranství , zejména požadavky na dopravní řešení, uspořádání uličního profilu nebo stromořadí. Nově také předepisují na hlavních ulicích vytvořit podmínky pro živý parter (např. kavárny nebo obchody). Ulice často staví soukromí stavebníci, až pak je přebírá město. Dosud přitom neexistoval ucelený soubor pravidel.

Nařízení zohledňuje zejména pěší a cyklistickou dopravu a požadavky na obytnou kvalitu veřejných prostranství. Nově požadují, aby každá nová ulice měla chodník, nebo byla řešena formou obytné ulice. Pro pěší musí být vždy zajištěn průchod široký alespoň 1,5 metru. Díky nařízení budou také sdružovány sloupy semaforů, trolejí a uličních lamp, aby nebránily volnému průchodu.

 

Bezbariérové a průchodné město

S kvalitou veřejných prostranství souvisí bezbariérovost města. PSP proto zajistí více bezbariérových přechodů na ulicích na úkor nebezpečných a těžko přístupných podchodů a nadchodů. Ty jsou prakticky nedostupné pro rodiče s kočárky, seniory nebo vozíčkáře, ve formě podchodu navíc znamenají významné bezpečnostní riziko. Dalším příkladem je požadavek na realizaci chodníkových přejezdů tam, kde se staví novostavba s garážemi nebo parkovištěm. Novostavby tak budou nově muset respektovat kontinuitu pěšího pohybu na chodníku.

Z hlediska prostupnosti města ovšem nejde jen o uspořádání parteru jednotlivých ulic a náměstí – důležité je celkové uspořádání uliční sítě. PSP proto vyžadují propojování ulic tak, aby nevznikaly slepé a neprostupné ulice. Podél Vltavy a Berounky, ale i menších vodních toků se musí nově zřizovat nábřeží a parkově upravené plochy tak, aby byl zajištěn volný průchod pro účely rekreace.

Podrobné informace lze nalézt v odůvodnění k § 11, 16 a 17 (viz dokumenty ke stažení)

 

Stromy v ulicích

Pražské stavební předpisy vyžadují stromořadí na městských třídách a významných ulicích. Každá nová či rekonstruovaná ulice širší než 12 metrů musí být realizována tak, aby bylo možné stromořadí vysadit. PSP z tohoto důvodu zavádí speciální nový nástroj, tzv. výsadbový prostor pro stromy. Ten by měl především usměrnit vedení sítí technické infrastruktury (např. plyn, voda) -dnes totiž často znemožňuje výsadbu stromořadí právě jejich nevhodné rozmístění.

Při opravách ulic bude nově nutné nechat pod zemí dost prostoru pro růst kořenů. U nových povrchových parkovišť navíc bude muset na každých 8 stání vyrůst jeden strom.

Podrobné informace lze nalézt v odůvodnění k § 16, 19 a 33 (viz dokumenty ke stažení)

 

—————

Zpět