sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Jak správně na jednací řád zastupitelstva?

05.06.2014 19:40

Zákon pochopitelně nestanoví taxativní či demonstrativní výčet bodů, které by měl jednací řád zastupitelstva obsahovat, z podstaty věci je možné doporučit, aby se v něm zastupitelstva věnovaly úpravě přípravy, svolání, průběhu, usnášení (hlasování) a v neposlední řadě procesní úpravě kontroly plnění usnesení. Taktéž je tu možné upravit, kdo je odpovědný za vyhotovení zápisu z jednání - např. tajemník obecního úřadu.¨

V praxi se často vyskytoval jev, že některá obecní zastuúitelstva ve svých jednacích řádech nadbytečně opakovala části právních předpisů. Nebo se v těchto procesních řádech nadbytečně opakují ustanovení zákona o obcích ohledně toho, kdo podepisuje zápis apod.  

Tento postup není správný a jednací řády tak mj. ztrácí na přehlednosti a srozumitelnosti a taktéž je to nevhodné z teoreticko-právního hlediska jelikož „duplikační přesunutí" určitého ustanovení z roviny zákonné do „nižší" právní úrovně jednacího řádu nezpůsobuje samozřejmě zeslabení právní síly tohoto ustanovení, ale mohlo by narušit právní jistotu méně pozorných adresátů, kteří by se mohli domnívat, že se jedná pouze o normu (či její část) nižší právní síly. A dokonce by to u nich mohlo vést k mylnému dojmu, že k  změně těchto ustanovení postačuje změna jednacího řádu zastupitelstva obce a nikoliv změna zákona.

Obecně pro všechny jednací řády územních samosprávných celků platí slova R. Cogana: „Případné mezery v jednacích řádech by měly být vyplňovány prostřednictvím běžných usnesení zastupitelstva obce a v marginálnostech, pokud nebude dán návrh na řešení procesního postupu plénem, by o dalším průběhu měl rozhodovat ten, kdo řídí schůzi. Toto řešení je hospodárné a zabraňuje dlouhým diskusím o procesních problémech."

 

Zdroj: https://www.ustavprava.cz

 

—————

Zpět