sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Jak vidí ODS zvýšení počtu zastupitelů ?

01.06.2014 17:21

Citace z facebookových stránek ODS:

Ještě hrůznější byla diskuze nad nápadem zvýšit počet zastupitelů obce ze současných 13 na 15 a tím vynutit existenci pětičlené Rady. V rozpravě došlo ke zřetelnému střetu aktivistického přístupu se zkušeností a objektivní realitou. Aktivisté si tak nějak jako myslí, že by to mohlo být možná celé pozitivní. Realisté říkají, toto se nikdy v obcích velikosti té naší, neosvědčilo a vždy to pouze přineslo, vedle dalších nevýhod, zvýšení nákladů obce, snížení operativnosti a flexibility. Nakonec se daný návrh na zvýšení počtu členů naštěstí neschválil.

 

Jak funguje Rada obce?

Rada obce (obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V České republice má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, jeho zástupce a radní. Ale v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Rada obce se schází ke svým podle potřeby a její schůze jsou neveřejné.
Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem je jí vyhrazeno například:

  • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
  • vydávat nařízení obce
  • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ
  • kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem
  • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce
  • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
  • stanovit pravidla pro záležitosti petic
  • schvalovat účetní závěrku obce a další

 

Kdo se může účastnit jednání rady obce

Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze rady svolává hejtman. Schůze rady jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího člena zastupitelstva nebo jiné osoby.

Občané mají přesto možnost zasáhnout do jednání rady. Mohou totiž požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů. V případě krajů musí být žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje.  

Jsou dokumenty rady obce veřejně přístupné?

O průběhu schůze rady se pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet přítomných členů rady, schválený program schůze rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje starosta (hejtman) nebo místostarosta (náměstek hejtmana). Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů (10 dnů pro kraje) po skončení schůze, musí být uložen u obecního (krajského) úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Občané se sice nemohou účastnit jednání rady, nicméně mají právo nahlížet do usnesení rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

 

Náš názor

  • je lepší aby funkce Rady obce zastával jeden člověk nebo lidí 5 ?

 

—————

Zpět