sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Jak vydávat dobrý radniční zpravodaj

15.03.2014 22:23

 

 
Vedení radnice má svým občanům zajišťovat v souladu s místními podmínkami mimo jiné i podmínky pro získávání informací o činnosti radnice a životě v obci1. Pokud tyto podmínky zajišťuje například pomocí tištěného periodika, pak z právních předpisů plyne povinnost poskytovat informace na základě rovného přístup k informacím, tj. poskytovat všem skupinám obyvatel přiměřeně informace, které jsou pro ně důležité.
Vydávání periodika za veřejné prostředky a s veřejnou autoritou není jen jednostranný vztah předávání lichotivých či nepolemických informací občanům. Vynakládané prostředky a využití autority radnice (tedy veřejného úřadu) opravňují občany i členy zastupitelstva (zejména opoziční) požadovat od tohoto nástroje také zpětnou vazbu: možnost dozvídat se i odpovědi na otázky, které by si sami představitelé radnice nepoložili, přiměřenou možnost jim tyto otázky aktivně klást a také přiměřenou možnost předkládat ostatním občanům alternativní zprávy, názory a komentáře.
Bohužel převažujícím stavem je, že periodika vydávaná za veřejné peníze poskytují informace jen z hlediska jedné skupiny obyvatel, reprezentované aktuálním politickým vedením obce. Zčásti jde o zneužití postavení a prostředků, zčásti též o bezradnost, jak korektně poskytovat informace i o opozičních či alternativních názorech.
Pokud obec vydává periodikum, poskytuje mu záštitu své autority nebo v jakékoli míře přispívá z veřejných prostředků na jeho vydávání, je vhodné uplatnit následující doporučení:
1. Redakční rada
1.1. Vytvoření
Zastupitelstvo si vyhradí působnost dohledu nad vydáváním periodika a provozování dalších sdělovacích prostředků, jako jsou webové stránky. Zřídí Redakční radu jako výbor zastupitelstva. Působnost v této oblasti výkonu samosprávy nemá být jen v rukou těch, o nichž se mají poskytovat objektivní informace.
1.2. Složení
Polovinu redakční radu mohou tvořit zvolení členové/ky zastupitelstva, druhou polovinu další osoby se společenskou autoritou, nepodléhající vedení obce. Redakční rada má zahrnovat místním poměrům odpovídající názorovou různost.
1.3. Střet zájmů
Starosta a členové rady nemají být členy redakční rady. Měli by příznivý obraz získat svou činností, nikoli ovládáním informací o své činnosti.
1.4. Úkoly redakční rady
Redakční rada ve vztahu k redakci (dodavateli)
ukládá a upřesňuje základní pravidla tvorby periodika, nikoli však detailní řešení, 
pravidelně u každého čísla kontroluje jejich plnění (kontrola probíhá následně, redakční rada tedy přímo • neschvaluje příspěvky ke zveřejnění).
2. Redakce
Redakci může tvořit profesionál nebo dobrovolník, uvolněný či neuvolněný člen zastupitelstva, tiskový mluvčí, pracovnice úřadu, vnější dodavatelem anebo kombinace uvedeného. Protože jde o výkon samostatné působnosti, musí redakce respektovat právo občanů seznamovat se i s názory, které redakci či vedení obce osobně nelichotí nebo s nimiž nesouhlasí. Jediným soudcem mezi různými názory jsou voliči. Zveřejňovat polemiku či odlišné názory je třeba v rozsahu přiměřeném podle váhy jednotlivých názorů v místních poměrech.
Výběr externího dodavatele
Pokud funkci redakce plní vnější dodavatel, je nutno vždy uzavřít písemnou smlouvu, obsahující podrobná ustanovení, realizující pravidla pro objektivní šíření informací potřebných pro svobodné vytváření názorů, uvedená v Kodexu. Smlouva musí být veřejně přístupná. Její plnění pravidelně kontroluje kontrolní výbor i co do obsahu z hlediska různorodosti názorů, tak jako dodávku každé jiné služby (přiměřená různorodost názorů se má posuzovat jako důležité stránka kvality dodávky.
3. Pravidla vydávání periodika
Obec, Redakční rada i redakce se řídí Kodexem radničního periodika, které upřesňuje tyto obecné zásady. Nikdo jiný než redakce a následně redakční rada by do obsahu periodika neměl zasahovat.
 

—————

Zpět