sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kohezní politika 2014-2020 v ČR

06.07.2014 09:33

EU se připravuje na příští sedmileté programové období, které začne v lednu 2014. Nejinak jsou na tom i členské státy EU včetně České republiky. Příprava zde odstartovala v roce 2010 a v těchto měsících vrcholí – na programu dne je finalizace tzv. Dohody o partnerství, strategického dokumentu, který narýsuje základní pravidla pro čerpání evropských prostředků v letech 2014-2020.

Hlavním cílem kohezní politiky EU podpořit hospodářský růst ve členských státech EU a zároveň vyrovnat hospodářské i sociální rozdíly mezi 271 evropskými regiony. Strategický rámec politiky se obměňuje jednou za sedm let. V listopadu 2013 se unijní instituce po dlouhých vyjednáváních shodli na tom, že příští sedmiletý rozpočet omezí objem finančních prostředků pro politiku soudržnosti na 325 miliard eur. Alokace pro národní státy ještě nebyly stanoveny. V případě České republiky se ale dá počítat s přibližně 20,5 miliardami eur v běžných cenách. Přesná částka bude upřesněna.  

 

Příprava v ČR 

Přípravy příštího programového období začaly v České republice již v roce 2010. Jejich koordinací bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 

Koncem léta roku 2011 vláda Petra Nečase schválila tzv. národní rozvojové priority, na něž by se měla Česká republika v příštích sedmi letech pomocí fondů EU zaměřit (dokument Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky). Priority vznikaly v rámci diskuse, kterou ministerstvo vedlo se zástupci dalších rezortů, krajů, měst a obcí, s hospodářskými a sociálními partnery a s celou řadou odborníků. 

Jedná se o :

 • Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky;
 • Rozvoj páteřní infrastruktury;
 • Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy;
 • Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví;
 • Integrovaný rozvoj území. 

Později byly národní rozvojové priority rozpracovány do tematických okruhů, které se staly podkladem pro vznik Dohody o partnerství. Ta obsahuje i seznam operačních programů, jejichž prostřednictvím budou podporovány jednotlivé projekty. 

Dohoda o partnerství

První návrh Dohody o partnerství, strategického dokumentu, který bude v příštích sedmi letech určovat základní rámec pro čerpání prostředků z evropských fondů, vláda projednala v červnu roku 2013. 

Příprava všech podkladových materiálů a samotné Dohody se řídila následujícími principy: 

 • Principem strategického zaměření a propojování s plněním strategie Evropa 2020, Národního programu reforem a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.
 • Principem fungujícího trhu.
 • Principem podpory kvalitních projektů.
 • Principem snadnější přípravy a realizace projektů

 

Implementační struktura – operační programy

Dohoda obsahuje i návrh implementační struktury pro 2014-2020. Programy byly vymezeny v listopadu 2012. Ve srovnání s předchozím období (2007-2013), ve kterém měla Česká republika celkem 26 operačních programů, došlo k jejich omezení. 

Nejviditelnější novinkou je sloučení regionálních operačních programů (ROPů) do jednoho centrálního regionálního operačního programu (IROP). 

V příštím programovém období budou fungovat další operační programy: 

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • OP Zaměstnanost
 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Praha-pól růstu ČR - tento bod se úzce dotýká možností přílivu investic do naší městské části
 • OP Technická pomoc 
 • OP Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou
 • OP Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
 • OP Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
 • OP Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou
 • OP Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
 • OP Nadnárodní spolupráce Central Europe
 • OPy meziregionální spolupráce 

 

—————

Zpět