sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kolovraty hledají kronikáře

06.05.2014 18:29

Úřad městské části Praha-Kolovraty vypisuje výběrové řízení na kronikáře/kronikářku městské části, spojenou s finanční odměnou (dohoda o pracovní činnosti).

Úkolem kronikáře/kronikářky městské části bude psát kroniku městské části (od roku 2014) v rozsahu cca 3-5 stran měsíčně.

 

Součástí práce kronikáře bude rovněž získávání podkladů pro kroniku formou:

 • spolupráce s organizacemi v obci, s mateřskou a základní školou,
 • spolupráce s organizátory společenských, kulturních a sportovních akcí,
 • spolupráce s médii, podnikateli a občany,
 • sledování a zaznamenávání mimořádných přírodních jevů v místě,
 • archivace plakátů a letáků z akcí.

 

 
Požadavky:

 • osobní zaujetí pro tento druh činnosti,
 • osobní vztah k místu a jeho historii,
 • dobré stylistické schopnosti,
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • komunikativní povaha,
 • dobrá znalost informačních technologií vítána.
 

Podrobnosti naleznete na webu obce: https://www.kolovraty.cz/aktuality/242-kronikar

 

Proč je obecní kronika důležitá a kčemu slouží?

Kronika obce, dříve též pamětní kniha obce, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Kroniku obce je v České republice povinna vést každá obec. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku. Obcí jsou tradičně chápané obce i města, kroniky vedou též městské části. Kronika má podobu vázané knihy, napsané buď ručně nebo na počítači. Zodpovídá za ni obec. Na obsah kronik obcí se nevztahuje ochrana podle práva autorského. Z uživatelů obsahu kronik obcí to nesnímá morální povinnost citovat zdroj.
 

Pamětní zápisy a knihy vedlo mnoho měst a městeček již před více staletími. Pokynem hraběte Karla Chotka z 31. srpna 1835 však bylo uloženo, aby v každém městě a v každé obci s právem trhu v Čechách byla zavedena kronika v jazyce německém nebo latinském.[1] Po vzniku Československé republiky zákon č. 80 /1920 Sb. z. a n. ze dne 30. ledna 1920 uložil samosprávným obcím založit a vést pamětní knihu obecní čili kroniku. Na zákon navázala dobově podmíněná vládní nařízení a ministerské směrnice. Dnes úlohu kronik určuje zákon č. 132 ze dne 14. března 2006. Platnost předpisů navázaných na předchozí zákon zrušil. Nic nebrání věcné praktické náměty v nich obsažené uplatňovat v práci kronikáře ve shodě s obcí dál.

 

—————

Zpět