sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kompostéry i pro Kolovraty?

22.10.2014 05:54

Třídění odpadu je v dnešní době běžnou součástí života většiny občanů. V roce 2012 v průměru každý z nás vytřídil téměř 40 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Přestože separace každoročně narůstá, na skládkách odpadů nadále končí velké množství odpadů, hlavně biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů) – tj. odpadů z údržby zeleně, z kuchyní atp. Na skládkách tak končí surovina, kterou by bylo možné dál využívat např. pro zkvalitnění jakosti půdy nebo ke snížení rizika erozí.

Po zkušenostech z minulých let, kdy občané začali velmi dobře odpad třídit a předávat jej k dalšímu využití zahájilo mnoho měst a obcí realizaci projektů na podporu domácího kompostování. V rámci těchto projektů jsou občanům, vlastníkům a uživatelům zahrad, rozdávány (zapůjčovány) zahradní kompostéry.

Webové stránky www.odpadovecentrum.cz prezentují projekty na podporu domácího kompostování vybraných měst a obcí. v současné době zde najdete projekty měst - Hlavní město Praha, Sázava, Bělá pod Bezdězem, Červený Kostelec, Český Dub, Čistá u Rakovníka, Chlumec nad Cidlinou, Mělník, Městská část Praha 6, Městská část Praha-Suchdol, Strážnice, Sudoměřice.

Pro zjednodušení možnosti požádat o kompostér, využívají Městská část Praha 6, Městská část Praha-Suchdol, města Mělník, Český Dub, Strážnice  a také obce Čistá (okres Rakovník) a Sudoměřice (okres Hodonín) formulář uvedený na těchto stránkách.

Pokud tedy bydlíte na území výše uvedených měst a obcí a máte zájem o kompostér, můžete si o něj požádat zde.

 

Podmínky projektu

Podmínky jednotlivých projektů jsou stanoveny ve smlouvách mezi účastníky projektů a obcemi a městy, ve kterých projekty probíhají.

Obecně mají účastníci projektů stanoveny následující povinnosti:

  • Vypůjčitel umístí kompostér na oploceném pozemku, který se nachází v katastrálním území daného města (obce), přičemž je povinen kompostér chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí jej přenechat do užívání třetí osobě. Přesná specifikace umístění kompostéru (pozemku vypůjčitele) je uvedena v předávacím protokolu.
  • Pokud bude v době plnění předmětu smlouvy zjištěna vada kompostéru, která brání jeho užívání v souladu se smlouvou, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli, který zajistí jeho reklamaci.
  • Pokud dojde v době plnění předmětu smlouvy k odcizení nebo ke zničení kompostéru, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli a předat mu kopii Protokolu o odcizení kompostéru (vystaveného Policií ČR). V případě odcizení (zničení) kompostéru nebude vypůjčiteli poskytnut náhradní kompostér.
  • Vypůjčitel souhlasí s tím, že oprávnění zástupci půjčitele mohou provést kontrolu umístění kompostéru na pozemku uvedeném v předávacím protokolu, využívání kompostéru v souladu s touto smlouvou a za účelem provedení inventarizace majetku půjčitele. Při porušení této povinnosti je půjčitel oprávněn požadovat vrácení kompostéru nebo uhrazení jeho zůstatkové hodnoty.
  • V případě, že kontrolou bude zjištěno, že kompostér není využíván v souladu se smlouvou, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a rozebraný, tj. v původním stavu) na základě předávacího protokolu.
  • Vypůjčitel se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných ve smlouvě (změnu adresy bydliště, adresy umístění kompostéru apod.).
  • Vypůjčitel má právo kdykoliv od smlouvy okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli.

 

—————

Zpět