sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Koncepce rozvoje školy - aktuální stav

05.04.2014 19:31

 

Koncepce rozvoje školy akcentuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, posilování pozitivního klimatu školy zkvalitňováním vztahů na všech úrovních (žák – žák, pedagog – žák, pedagog – pedagog, rodič – pedagog). Základním rysem této koncepce je otevřenost školy a její inovativnost. Hlavním cílem je zajistit vysokou konkurenceschopnost školy, přičemž stěžejními nástroji k dosažení cíle bude posilování silných stránek školy, eliminace slabých stránek a vytvoření kvalitního image školy.

DÍLČÍ CÍLE KONCEPCE A NÁSTROJE K JEJICH DOSAŽENÍ

1. Cíl: Zajistit inovativnost školy

Prostředky k dosažení cíle:

 • ICT úroveň školy, postupné a nenásilné zvyšování ICT gramotnosti pedagogického sboru,
 • zefektivnění webových stránek školy, web školy by měl být informačním kanálem zprostředkujícím informace také o dění ve školství, nových trendech a metodách včetně informací, jak na tyto trendy reaguje škola
 • zřízení individuálních webových stránek jednotlivých třídních pedagogů, což přispěje k operativní komunikaci s rodiči a transparentnosti průběhu výchovně vzdělávacího procesu
 • ve větší míře budou využívány grantové možnosti státu a kraje, které budou využity na podporu této oblasti

2. Cíl: Zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání tak, aby škola byla srovnatelnou a konkurenceschopnou

Prostředky k dosažení cíle:

 • zajištění souladu s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu, a to v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a realizací projektové výuky, přičemž budou zachovány v potřebné míře zcela tradiční a osvědčené formy práce
 • realizace školních projektů k rozvoji čtenářské, jazykové, matematické a přírodní gramotnosti (včetně účasti na projektech spolupracujících škol)
 • nabídnout větší možnosti v oblasti jazykového vzdělávání žáků (dle možností školy nabídnout cizí jazyk od 1. nebo 2. ročníku alespoň v alternativní formě, rozšiřující formy jazykového vzdělávání – pro nadané žáky),
 • individuální péče také o nadané žáky včetně poradenství pro rodiče (ve spolupráci s PPP a organizacemi, které se péči o nadané žáky věnují – účast v projektech)
 • navázat na dlouhodobé zkušenosti školy v oblasti péče o žáky (KUPOZ) včetně poradenství pro rodiče (ve spolupráci s PPP), žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP¨) nesmí pocítit svůj handicap, u všech žáků budeme rozvíjet jejich silné stránky
 • v rámci podpory technického vzdělávání budeme prohlubovat pracovní kompetence žáků
 • prohloubení spolupráce mezi školami (ZŠ U Obory, ZŠ Jandusů), čímž bude docíleno bezproblémového přestupu žáků na 2. stupeň těchto škol
 • průběžné srovnávaní výsledků vzdělávání mezi ročníky a školami
 • předávání si příkladů dobré praxe s pedagogy partnerských škol (vzájemná setkávání, hospitace, prezentace dobrých příkladů)

Dalším nástrojem ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání je zefektivnění personální politiky školy. Přínosy hodnotících rozhovorů pro vedení školy vidím v těchto oblastech:

 • zvýšení kvality práce
 • zlepšení komunikace a klimatu školy
 • prevence problémů a jejich operativní řešení
 • budování sounáležitosti, posílení týmu
 • lepší poznání lidských zdrojů
 • nové možnosti delegování, kooperace
 • nové nápady
 • zpětná vazba pro vedení (zejména v oblasti sladění potřeb vedení a pedagogických pracovníků v oblasti DVPP)

3. Cíl: Zkvalitnit materiální a technické vybavení školy

Prostředky k dosažení cíle:

K rozvoji materiálního a technického vybavení přispějí všechny dostupné možnosti získávání finančních prostředků včetně dotací zřizovatele. Škola bude maximálně využívat také dalších zdrojů jako např.:

 • příjmy z vlastní činnosti (nabídka stravovacích služeb, pronájmy prostor pro realizaci kroužků a zájmové činnosti pro veřejnost popř. přímá realizace těchto aktivit)
 • dary od fyzických i právnických osob (spolupráce s rodiči, organizacemi a dalšími subjekty v okolí školy)
 • sponzorské příspěvky (od rodičů a firem v okolí školy)
 • dotace
 • veřejné sbírky (pořádané na tradičních akcích školy)

Hlavním cílem v této oblasti bude zkvalitnění PC vybavení, interaktivní tabule, kvalitní pomůcky pro žáky se SVP (včetně žáků nadaných).

4. Cíl: Rozšířit nadstandardní nabídky školy

Prostředky k dosažení cíle:

 • péče o budoucí školáky („Zkoušíme si to ve škole“)
 • pomoc rodičů se SVP (kurzy pro rodiče s dětmi – „Domácí příprava žáků se SVP“)
 • „Klub chytrých hlav“ pro nadané děti (vedení ve spolupráci s odborníky – MENZA)
 • další rozvoj jazykového vzdělávání žáků (uspokojit i náročnější požadavky (individuální přístup k žákům)
 • rozšíření sportovních aktivit školy (rozšířit o další n aktivity, které nabídneme také okolním školám (turnaje)
 • rozšíření nabídky poznávacích výjezdních akcí školy

5. Cíl: Otevřít školu veřejnosti

Poslání školy je hlavním důvodem existence školy a bude naplňováno společným úsilím všech aktérů a zainteresovaných skupin, tedy především učitelů, vedení školy, žáků a rodičů. Pokud jedna ze skupin zůstane z jakýchkoli důvodů málo zapojena, popřípadě stojí stranou, ztratí škola oporu k naplňování svých záměrů.

Prostředky k dosažení cíle:

 • zveřejňování informací o cílech, struktuře, materiálním a personálním zabezpečení činnosti a o finančních zdrojích (web, výroční zpráva, informace o průběhu a výsledcích průběžných finančních kontrol)

Na co nezapomínat:

 • rodič je pro nás partner
 • pedagog je odborník ve svém oboru, má právo obhájit si své postupy

6. Cíl: Nabídka pro komunitu

 • rozšíření nabídky kurzů pro veřejnost (zmapovat vzdělávací a zájmové možnosti v okolí a přizpůsobit jim nabídku pro veřejnost)
 • nabídka poznávacích zájezdů pro žáky, rodiče s dětmi i další veřejnost
 • škola bude koordinátor vzdělávacích, zájmových i společenských aktivit komunity

Uvedená koncepce rozvoje školy je dlouhodobá, jednotlivé stanovené cíle budou realizovány dle podmínek a možností školy. Všechny stanovené cíle nelze naplnit během jednoho školního roku

 

Zdroj: https://www.zskolovraty.cz

 

—————

Zpět