sdružení občanů Kolovrat a Lipan


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

05.04.2014 17:36

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PRAHA – KOLOVRATY, K POŠTĚ 11a/688, pro školní rok 2014/15.
 
Podle školského zákonač. 561/2004 Sb. se přijímá 24 dětí na třídu.
Na základě výjimky schválené zřizovatelem se na třídu přijímají nad tento počet další 4 děti.
V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ, bude při rozhodování o jeho přijetí (na základě ustanovení §34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů), postupováno dle následujících kritérií.
1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
3. Nedojde-li k přijetí dítěte podle kritéria pod bodem 2., vychází ředitelka při rozhodování o přijetí dítěte dle kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Při shodném počtu bodového ohodnocení má přednost starší dítě před mladším.
 
Kritérium                                                                 Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha Kolovraty, Lipany         3 body
Věk dítěte k 31.8.2014:
4 roky                                                                      2 body
3 roky                                                                      1 bod
Dítě se hlásí k celodenní docházce do školky             2 body
Sociální potřebnost*                                                 1 bod
 
*Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky/samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.
 
Ing. Michaela Konečná ředitelka MŠ Praha-Kolovraty 
V Kolovratech dne 10.2.2014

 

Zdroj:  https://mskolovraty.cz

 

—————

Zpět