sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrh řešení dopravy u železnice

10.05.2015 08:29

V polovině dubna proběhlo setkání vedení obce, projektatnta a předsedy stavební komise s občany nad dopravou v okolí železnice.

Návrh řešení dopravy si můžete prohlédnout zde.

 Výše uvedený návrh vznikl na základě podnětů občanů, kteří bydlí v dané lokalitě. Základní požadavky byly dva, první byl zklidnění dopravy v této části obce, druhý požadavek směřoval ke snížení zaparkovaných aut. Mezi návrhy byla obytná zóna, zákazy zastavení, zákaz průjezdu, zjednosměrnění ulic, apod. Po důkladném zvážení všech možností a projednání s odborníky v oblasti dopravy vznikl návrh obytné zóny v kombinnaci s parkovacími místy.

Jsme si vědomi, že neexistuje návrh, který by se zavděčil všem, avšak neřešení situace by nikam nevedlo a situace v dané oblasti by se dále zhoršovala.

 

Některé názory občanů, které jsme obdrželi       

V úterý 21.4.2015 proběhla v sále U Boudů diskuse o řešení dopravy v oblasti Kolovrat nad železniční zastávkou. Pozvánka byla uveřejněna např. v Kolovratském měsíčníku (duben 2015) a v místním rozhlase. Zúčastnili se jí předseda stavební komise p. Šlingr, starosta Mgr. Klecanda a další členové zastupitelstva, projektant Ing. Božovský (autor návrhu) a účastníci z řad občanů.

Ing. Božovský spolu p. Šlingrem zde představili ideový záměr změnit v části Kolovrat nad železniční zastávkou dopravní režim tak, že by zde byla dopravními značkami vyznačena obytná zóna. Následně pak odpovídali na vznesené dotazy.

Jak by zóna měla vypadat?

Předpisy pro dopravu v obytné zóně jsou uvedeny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích (361/200 Sb.), konkrétně v jeho paragrafu 39. Odlišnosti oproti standardnímu režimu v obci jsou uvedeny v následujících odstavcích:

(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Nyní je v této části Kolovrat obytná zóna vyznačena v ulici Nad Parkánem a v oblasti ohraničené ulicemi Meduňková a K Vrbě. Podle návrhu by se zóna měla rozšířit o ulice Albíny Hochové, Na Ročkově, K Poště a Na Parkáně. V těchto ulicích by byla vyznačena parkovací místa ve výrazně menším počtu, než kolik zde nyní může zaparkovat vozidel. Pro zpomalení vozidel by na vybraných místech byly osazeny zpomalovací prahy.

Současný stav:

Při diskusi byla největší pozornost věnována následujícím problémům:

  • Parkoviště u železniční zastávky svou kapacitou nedostačuje zájmu a lidé, kteří přijíždějí na vlak, proto parkují i v ulicích okolo zastávky.
  • V době dopravní špičky, kdy vznikají pomalé kolony na příjezdu od Říčan do Uhříněvsi, si někteří řidiči cestu zkracují průjezdem přes Kolovraty, ulicemi Albíny Hochové a Na Ročkově.
  • V době začátku a konce školního vyučování je zvýšený provoz v ulicích K Poště a Na Parkáně, protože rodiče vozí své děti do/ze školy.

Co zóna (ne)přinese:

Projektant a zástupci úřadu městské části nás informovali, že očekávají, že zřízení obytné zóny povede ke zmenšení počtu vozidel parkujících v ulicích, protože míst pro parkování bude výrazně méně a současně vymáhání pokut příslušníky městské policie je snazší u nesprávného parkování v obytné zóně, než u nesprávného parkování při stávajícím dopravním režimu. Očekávají rovněž omezení průjezdů vozidel, jejichž řidiči v oblasti nebydlí, a snížení rychlosti těchto vozidel, protože maximální povolená rychlost bude 20 km/h a budou zde zpomalovací prahy. Cílem opatření je zklidnění dopravy v řešených ulicích. Upozornili nás, že omezení parkovacích míst bude mít dopad i na obyvatele příslušných ulic, protože ponechaná parkovací místa budou veřejná. Vyhrazená parkovací stání není reálné zřídit, protože by za každé bylo třeba platit poplatek v řádu desetitisíců Kč ročně.

Domníváme se, že přínos obytné zóny pro obyvatele dotčených ulic nebude velký a současně omezení, která s obytnou zónou souvisí, budou pro obyvatele ulic nepříjemnější než zajištěný přínos.

V případě parkování lze odhadovat, že dojde k omezení počtu parkovacích míst na přibližně čtvrtinu až polovinu současné kapacity ulic. Tato místa pravděpodobně budou téměř neustále obsazena, vždyť i nyní parkují v ulicích vozidla i v noci nebo o víkendu. Zaparkovat zde tedy nebudou moci nejen lidé jedoucí na vlak nebo do školy na třídní schůzku, ale ani např. víkendové návštěvy u obyvatel těchto ulic nebo řemeslníci. Například pro nás osobně je omezení návštěv mnohem nepříjemnější než pohled na parkující vozidla.

V případě průjezdu vozidel ulicemi Albíny Hochové a Na Ročkově se domníváme, že i po snížení dovolené rychlosti a osazení prahů zůstane tato trasa v době dopravní špičky rychlejší pro příjezd do Uhříněvsi než hlavní silnice. Výrazný úbytek průjezdů tedy nepovažujeme za pravděpodobný. V ulicích K Poště a Na Parkáně souvisí zvýšený průjezd vozidel zejména s potřebou rodičů odvážet děti do/ze školy. Ani zde nepokládáme za pravděpodobné, že by snížení dovolené rychlosti a poskakování přes prahy rodiče od těchto cest ve velkém počtu odradilo. I tak to bude pro rodiče z naprosté většiny Kolovrat mnohem rychlejší, než odvést děti pěšky. K negativním efektům je potřeba ještě přičíst zvýšení hluku v okolí prahů při jejich přejíždění vozidly a následné akceleraci. I v případě průjezdů vozidel se nám výsledný vliv plánovaného opatření na pohodu bydlení jeví jako zhoršení.

Jak najít optimální řešení?

U Boudů byly podrobně diskutovány pouze dvě varianty, zavedení obytné zóny a stávající stav, přičemž se zdálo, že zastánci obytné zóny byli více slyšet. Pojmenována, bez bližších podrobností, byla ještě varianta zavedení jednosměrného provozu v některých ulicích. Lze si však představit i jiné varianty, např. zakázání průjezdu (ať dopravní značkou, nebo osazením bariéry), umožnění vjezdu pouze dopravní obsluze atd.

Dopravní řešení výrazně ovlivňuje život v příslušné oblasti a jeho změně je proto potřeba věnovat náležitou pozornost. Pravděpodobně se nepodaří vymyslet řešení, které by vyhovovalo všem. Pro nalezení toho, které bude vyhovovat nejširší skupině obyvatel by bylo třeba vypracovat několik variant a ty všechny porovnat se stávajícím stavem a mezi sebou. Tímto srovnáním pak podložit rozhodnutí o zvolené variantě. U takto závažných rozhodnutí by jistě bylo vhodné předložit navržené varianty občanům a ponechat volbu na nich, nejspíše formou místního referenda.

26.4.2015

Mgr. Helena Tůmová, Ph.D. a Ing. Petr Tůma, Ph.D., obyvatelé ulice Na Parkáně

Odpověď předsedy stavební komise

Nejprve bych tedy rád na základě Vašeho dotazu zmínil pro argumenty:

1) v dané oblasti budou po obou stranách umístěny parkovací místa tak, aby zpomalila dopravu v daném úseku, což by se přirozeně mělo stát

2) další opatření, které omezí rychlost v ulici, je bezesporu zpomalovací retardér - ano vím, že není oblíbený a o jeho využití se vedou diskuze, ale bez retardérů není možné schválit obytnou zónu

3) snížený počtu vozů parkujících v ulicích

4) snížení emisí vzhledem ke snížení vozu parkujících v ulicích - i když zde nastane přímá úměra vzhledem k použití retardérů

5) dle názoru dopravního experta a na základě jeho zkušeností, je toto opravdu pro naši obec nejpřijatelnější opatření, všechny ostatní s sebou přináší omezení či změny, které by nepřinesly tížený efekt

Vzhledem k tomu, že jste ve svých připomínkách zmiňoval paragrafy atd. posílám také informaci právě na značku s vjezdem dopravní obsluze vjezd povolen:

Kdo je dopravní obsluhou a kdo je zásobováním, definuje vyhl. č. 30/2001 Sb., která provádí zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.). V ust. §15 odst. 3 této vyhlášky - zde posílám její znění

(3) Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
Zdroj: https://www.poradte.cz/auto-moto/5684-zakaz-vjezdu-jak-ho-zrusit.html

Níže tedy posílám, prozatím pro Vás vysvětlení, proč není řešením umístit značku průjezd zakázán, nebo dopravní obsluze vjezd povolen.

1) u značky vjezd povolen pouze dopravní obsluze - do této oblasti by nesměly vjíždět ani rodiče, které vozí děti do školy a školky

2) u značky vjezd povolen pouze dopravní obsluze - do této oblasti nemohou vjíždět ani návštěvy o kterých jste se ve svém emailu zmiňoval

3) u značky vjezd povolen pouze dopravní obsluze, nebo průjezd zakázán - aby se tato skutečnost dala ohlídat, musela by v ulicích stát městská policie a při porušení tohoto vjezdu řidiče zkontrolovat

4) pokud do oblasti někdo vjede a zaparkuje svůj vůz a od něj odejde, není možné, aby policie takový přestupek řešila, neboť není v jejich silách tento přestupek dokázat - to stejné platí i pro značku průjezd zakázán

Na všechny takové podněty jako je ten Váš se budeme snažit s naším dopravním expertem taktéž veřejně reagovat, aby byli všichni naši občané dostatečně informování o všech možnostech či úskalích, které by opatření/změny mohla přinést.

Zde tedy posílám znění reakce na Vámi navrhované dopravní řešení situace v této oblasti: 

"Za předsedu stavební komise, upozorňuji na skutečnost, že dle návrhu pana Tůmy, by do ulic označených značkou dopravní obsluze vjezd povolen, nemohli vjíždět návštěvy, rodiče, kteří vezou děti do školy či školky, občané, kteří by chtěli navštívit lékaře, poštu, dětského lékaře. U značky průjezd zakázán bychom tento problém sice eliminovali, ale prakticky by to neřešilo současný stav, neboť většina řidičů v daném úseku opravdu zastaví. Tak, aby řidič splnil toto nařízení stačí, aby kdekoliv v  úseku zastavil své vozidlo a poté pokračoval v jízdě. Prokazování takového přestupku, není prakticky prokazatelné".


František Šlingr, předseda stavební komise

—————

Zpět