sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrh systému zón placeného stání

01.06.2014 14:50

Citace ze studie:

Princip návrhu systému zón placeného stání v Kolovratech vychází z potřeby eliminovat vznik tzv. "živelného" P+R. V ranní dopravní špičce dochází k rychlému obsazení parkovací plochy u žel.  zastávky  Praha-Kolovraty,  kdy  řidiči  využívají  tuto  parkovací  plochu  jako parkoviště P+R a pokračují v další cestě vlakem. Jedná se o řidiče nejen z řad obyvatel Kolovrat, ale v hojné míře také řidiče z přilehlých obcí. Problémem je nedostatečná kapacita tohoto parkoviště.  Dochází  tak  k  nežádoucímu  jevu,  kdy  řidiči  zanechávají  svá vozidla v přilehlých ulicích v docházkové vzdálenosti kolem žel. zastávky, kde však nejsou platnou legislativou parkovací stání vyznačena. Dochází tedy k nasycení dopravního uličního prostoru bezprostředně kolem žel. zastávky a to jak severně od železniční tratě tak i v ulicích jižně od železnice. 

Možností jak tomuto stavu předcházet je zavedení zón placeného stání. Návrh uvažuje rozdělit území do dvou zón placeného stání tj. severně a jižně od železniční trati. Do těchto zón je navrženo zahrnout ulice Na Ročkově, Albíny Hochové, K Poště, Nad Parkánem, Na Parkáně, U Závor, V Milíři, U Železnice, U Sádek, Nad Zbrojnicí, Pod Zastávkou. Do placené zóny by  byla  zahrnuta  také  stávající  parkovací  plocha  severně  od  žel.  zastávky Praha- Kolovraty. V dotčených ulicích je nutné patřičným dopravním značením vyznačit parkovací stání s upozorněním, že se jedná o zónu placeného stání.

Parkovací  politika  v  rámci  zón  placeného  stání  je  navrhována  následující. Občané  z Kolovrat by měli umožněno parkování zdarma a to na základě vlastnictví tzv. rezidentské parkovací karty. Výše poplatku za vystavenírezidentské karty je v režii obce. Ostatní řidiči mimo obyvatel Kolovrat by měli parkování zpoplatněno. Výše poplatku za denní odstavení vozidla je dle pravidel hlavního města Prahy maximálně 80 Kč za den. V zónách placeného stání je nutné umístit parkovací automaty.

Vzhledem  k  rozdělení  intenzit  dopravy během  pracovního  dne  a  s  tím  související obsazenosti parkovacích ploch kolem žel. zastávky lze uvažovat o nastavení časového režimu placených zón. Není nutné mít zóny placeného stání aktivní v průběhu celého dne. Největší poptávka po parkování se odehrává v ranní špičce (cca 06:00 - 09:00 hodin). V tomto směru lze uvažovat o platnosti zón placeného stání pouze v této špičkové hodině.

 

Náš postoj

  • vytvoření zón placeného stání je pouze jednou z možností regulace živelného P+R parkování
  • pokud by MČ měla k vytvoření těchto zón přistoupit, je nezbytné nejprve provést důkladnou analýzu realizace a návratnosti takového systému
  • vytvoření zón placeného stání musí předcházet diskuze s obyvateli dotčených částí Kolovrat

 

—————

Zpět