sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrhy zóny 30 a obytné zóny

04.06.2014 23:08

Citace ze studie:

Oblast Na Července

Studie navrhuje stavebními úpravami převést stávající dopravní režim komunikace Na Parkáně do režimu zóny 30. Touto změnou dojde k celkovému zklidnění dopravy v komunikaci na základě vytvoření šikan a zpomalovacích prahů na vjezdech do ulice. Součástí změny je vytvoření nových parkovacích stání. Stavebním uspořádání uličního prostoru dojde ke snížení možnosti parkování vozidel mimo vyhrazená parkovací místa. Návrh uvažuje s rozšířením stávajících zelených ploch a uliční prostor tak získá více přírodní ráz.

Oblast U Donáta

Vzhledem k charakteru okolní zástavby a celkovému využití území je navrhováno prodloužení této obytné zóny na celou ulici Preislerova včetně ulice Kupkova v celé její délce. Stávající stavební uspořádání ulice Kupkova toto umožňuje. Převedením ulice do režimu obytné zóny, dojde ke snížení povolené rychlosti na 20 km/h.

Ulici Lolkova a ul. Kotíkova je navrhováno označit dopravním značením jako zóna tempo 30. Stávající stavební uspořádání uličního prostoru to umožňuje.

Oblast Na Skále

Stávající organizace dopravy v oblasti v režimu obytné zóny zcela neodpovídá charakteristikám obytné zóny. Chybí parkovací stání a uspořádání uličního prostoru nesplňuje základní požadavky zklidněného, obytného a sdíleného prostoru obytné zóny.
Napravení současného k finanční náročnosti a stavu je realizovatelné četnými stavebními úpravami. Vzhledem při označení parkovacích míst omezení možností pro obyvatele a návštěvníky oblasti  je doporučeno oblast převést z obytné zóny do režimu TEMPO 30. Tato  změna  vyhoví stávajícímu charakteru ulic a zároveň odstraní legislativní rozpory v oblasti.

Oblast V Cihelně

Obytná zóna v ulici V Tehovičkách je značena až v koncové slepé severní větvi. Základní předpoklady, včetně vyznačených parkovacích stání, jsou splněny již od napojení z ulice Mírová. Tatopoloha značení označí obytnou zónou celou ulici V Tehovičkách a další navazující ulice (Nad Topoly, Pod Zvoničkou, Svažitá), které svým šířkovým uspořádáním zdaleka nevyhoví normovým rozměrům obytné zóny (min. šířka 8m), ale přesto naopak charakterem sami podněcují ke klidnému a úspornému pohybu v celé oblasti. Na zváženou tedy je úplné odstranění dopravního  značení a zavedení režimu sdíleného prostoru.
Na opačnou stranu od ulice Do Hlinek, než výše zmíněný  soubor ulic (tvoří průsečnou  křižovatku  s ulicí  Nad Topoly),  leží  ulice  Pokřivená,  která  má stejný charakter jako ulice Nad Topoly, Pod Zvoničkou, Svažitá a V Tehovičkách. Zde zavedení obytné zóny mírně  nahrává  jednosměrný úsek  části ulice  Pokřivená.  Při  téměř nulových intenzitách je na zvážení, jak je jednosměrná ulice účelná.
Ulice Pod Topoly má charakter jako komunikace v předešlých případech a je tak na zvážení osazení dopravního značení IP26 "Obytná zóna" či ponechání stávajícího stavu.

 

Náš postoj

  • vytvoření zón 30 je jednou z možností regulace a zpřehlednění dopravy v části obce
  • vytvoření zón 30 musí předcházet diskuze s obyvateli dotčených částí Kolovrat

—————

Zpět