sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Nový majitel plánuje vrátit Prknovce její původní vzhled

17.12.2017 13:54

Převzato z: Kolovratský zpravodaj 3/2017

Bývalý skautský areál Prknovka má od loňského roku nového majitele. Alois Přibyl začne na jaře upravovat areál ve stylu anglického parku a po dvou letech se přestěhuje se svojí rodinou do nových i zrekonstruovaných objektů. Svoje plány představil na nedávné schůzce se zástupci městské části a členy občanského sdružení Prknovka.


Obyvatele Kolovrat zajímá další osud bývalého skautského areálu Prknovka, který jste v loňském roce vydražil. Můžete prozradit, jak hodláte pozemek využít?
Rád bych předeslal, že jsem Prknovku koupil z pohnutek čistě osobních, a ne jako investici. Mým snem je postupně upravit celý areál do stavu, v jakém se nacházel naposledy někdy v roce 1945. Chtěl bych proto obnovit existující stavby obytných domů č. p. 139 a č. p. 200, nastěhovat se do nich a žít v nich se svou rodinou. Jeden z takto obnovených domů pak bude sloužit jako nezbytné zázemí pro správu celého areálu. Při realizaci tohoto záměru bych rád postavil i několik menších staveb, jako skleníky nebo altánky.
Současně plánuji upravit celý areál ve stylu anglického parku tak, abych využil všech jeho předností a možností. Zahájení prací předpokládám na jaře roku 2018, dokončení hrubých staveb a terénních prací pak do konce roku 2018. V roce 2019 by pak měly probíhat dokončovací práce a práce na interiérech, ale ty by již neměly být pro lokalitu významně zatěžující.
 

Jak bude zajištěna obsluha stavby po příjezdových komunikacích a dodržena ochrana zeleně a vodního pásma, případně omezena hlučnost při stavbě?
Zatím jediná příjezdová komunikace k Prknovce vede po ulici U Vodice, která má charakter místní komunikace. Předpokládám, že po dokončení dopravně náročných prací bude v dohodě se správcem komunikace její povrch vhodným způsobem upraven. Cyklostezky ani vodního toku – Říčanského potoka, se stavební práce nedotknou. Hlučnost při stavbě bude řešena standardně, a to v průběhu výstavby hrubých staveb prováděním prací v obvyklých časech, tedy zejména v pracovních dnech. Po dokončení hrubých staveb a terénních úprav se práce přesunou do interiérů a otázka hlučnosti již nebude zásadní. Zeleň by neměla být v průběhu výstavby nijak výrazně dotčena. Pozemek je dost velký, takže umístění stavebních strojů a materiálů tak, aby zeleni moc neškodily, nepředstavuje velký problém.
 

Nyní jsou součástí vašeho majetku kromě areálu Prknovky i okolní lesy, které využívají obyvatelé Kolovrat k rekreaci. Zůstanou zachovány současné cesty a vycházkové okruhy s volným přístupem do lesa?
Přístup do lesa není v současné době ničím omezen. Jenom připomínám, že vstup do lesa je zásadně na vlastní nebezpečí a není možné garantovat nerušený a bezproblémový přístup do celého lesa. Budeme se spolu s městskou částí snažit udržovat tzv. Velký okruh kolem Prknovky tak, aby byl pohodlně přístupný a prostupný. Zde dojde k jediné změně, a to posunutí části stezky začínající v ulici U Vodice, přesněji u železniční trati, o cca 10 m směrem k centru obce na hranici mých pozemků. Důvodem je ochrana veřejnosti při zahájení a provádění stavebních prací.
 

Budou muset ustoupit stavbě letité stromy, kde hnízdí chráněné druhy ptáků?
Stavební práce budou probíhat v místě již existujících budov, a není zde proto důvod pro kácení stromů, pokud jsou v dobrém stavu. Dojde-li ke kácení stromů, bude to pouze z důvodů jejich špatného stavu. Počítám s tím, že tyto stromy budou postupně nahrazovány. Jedná se hlavně o některé ovocné stromy uvnitř areálu, jejichž stav je podle provedeného dendrologického průzkumu beznadějný. Celý projekt připravuji ve spolupráci se zahradním architektem, který má už všechny stromy, samozřejmě vyjma stromů v lese, v areálu zaevidovány a bude je začleňovat do svého návrhu.
V případě stromů v lesní části pozemku může docházet k tzv. nahodilé těžbě, jak ji definuje lesní zákon, a která se týká poškozených, nemocných nebo vyvrácených stromů. Nahodilá těžba bude průběžně probíhat v souladu s lesním zákonem a s potřebou udržování lesa.
 

Na schůzce jste zmiňoval, že v lesoparku by mohla vzniknout obora pro lesní zvěř. Můžete prozradit více?
Obora ve smyslu zákona o lesích to být ani nemůže, výměra obory musí být nejméně 50 hektarů, spíše by se jednalo o malou ekofarmu. V této chvíli se jedná pouze o okamžitý nápad inspirovaný jelení farmou, kterou provozuje můj otec v Jeseníku. Zřízení takové farmy je ovšem poměrně komplikovaná záležitost, pokud má splňovat všechny náležitosti, a myslím si, že v nejbližších letech k tomu určitě nedojde.
 

Přemýšlíte o tom, že byste se po zabydlení ve vašem novém domově zapojil do společenských aktivit v naší městské části?
I při nejoptimálnějším vývoji neočekávám, že bych se mohl reálně nastěhovat do svého nového domu před koncem roku 2019. Dokud nebudu v Kolovratech pevně usazen, je zapojování se do života v místě komplikované. Budoucnost ukáže, jak se mi podaří se s Kolovraty a lidmi v nich sžít.

 

KZ 3/2017

 

—————

Zpět