sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Optimalizace úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n.

25.05.2014 07:56

 

Traťový úsek Praha-Hostivař – Praha hl. n. je vstupem IV. tranzitního železničního koridoru (státní hranice Německa – Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště – státní hranice Rakouska) do Železničního uzlu Praha. Je jediným úsekem mezi Prahou a Českými Budějovicemi, který není součástí programu modernizace IV. TŽK, ačkoliv jde o úsek nejzatíženější v osobní i nákladní dopravě a tedy o úsek důležitý pro funkci celého koridoru, a jeho zaústění do uzlu.

Traťový úsek Praha-Hostivař – Praha hl. n. je v některých úsecích součástí III. i IV. tranzitního železničního koridoru. Pro III. TŽK leží žst. Praha-Zahradní Město na trati zajišťující průjezd nákladní dopravy Prahou vedený po tratích Praha-Radotín – Praha-Vršovice vj. n. – Praha-Malešice – Praha-Běchovice. Žst. Praha-Vršovice je součástí objízdné trasy osobní dopravy Praha-Radotín – Praha-Krč – Praha-Vršovice – Praha hl. n. pro případ výluky v oblasti stanice Praha-Smíchov nebo pro objetí kapacitně plně využitého úseku Praha-Smíchov – Praha hl. n. Pro IV. TŽK je celý úsek přímo součástí tohoto koridoru s využitím především pro osobní dopravu. Nákladní doprava je vedena přednostně po tratích Praha-Hostivař – Praha-Malešice – Praha-Libeň – Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč.

Účelem stavby je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení vazeb železniční dopravy na městskou hromadnou dopravu, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a v neposlední řadě uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům.

Hlavním cílem projektu bylo připravit projekt stavby (dokumentaci pro vydání stavebního povolení) na traťový úsek Praha-Hostivař – Praha hl. n. Budoucí realizace staveb, projektovaných v rámci tohoto projektu, povede ke zvýšení kvality železniční dopravy jak osobní regionální, příměstské i dálkové v návaznosti na Pražský integrovaný systém dopravy, tak dopravy nákladní. Projekt stavby byl připraven tak, aby byly u budoucích staveb dosaženy provozně technické parametry evropských železnic pro mezinárodní tratě. Dosaženo toho bylo navrženými stavebními úpravami v řešeném úseku trati. Projekt zahrnuje rekonstrukci dvou stávajících stanic Praha-Hostivař a Praha-Vršovice, výstavbu nové stanice Praha-Zahradní Město a výstavbu nové zastávky Praha-Eden.  Dále je v rámci projektu navržena demolice stávající zastávky Praha Strašnice a přilehlého úseku trati. Uvolněný prostor bude možné využít k jiným účelům (rezidenční a jiná zástavba, cyklostezka, městské využití, apod.). Projekt umožňuje ve všech nových a rekonstruovaných zastávkách a stanicích výstavbu nových ostrovních nástupišť, v optimalizovaném úseku trati zvýšení traťové rychlosti, dosažení požadované třídy zatížení a prostorové průchodnosti. V návaznosti na modernizaci celého koridoru pak železnice dosáhne znatelné zkrácení doby přepravy, zvýšení úrovně služeb, komfortu a zlepšení vazeb mezi městskou hromadnou a železniční dopravou.

Cílem projektu bylo naprojektovat budoucí stavbu tak, aby bylo možné uvést úsek trati Praha-Hostivař – Praha hl. n. do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude odpovídat parametrům stanoveným dle „Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR“ a uzavřeným mezinárodním dohodám.

Projekt stavby počítá, že ve stávajících stanicích (Praha-Hostivař a Praha-Vršovice) dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, rekonstrukci kolejových zhlaví, včetně vybudování nově peronizovaných stanic. Budou vybudována nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující i s omezenou pohybovou schopností. U nové stanice a zastávky bude vybudováno nové kolejiště, které bude respektovat napojení stávajícího zachovávaného kolejiště Odstavného nádraží Praha Jih (ONJ) a Depa kolejových vozidel Praha (DKV) a ostatních tratí, budou vybudována nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující i s omezenou pohybovou schopností. U rekonstruovaných i nových stanic a zastávek budou vybudovány nové podchody umožňující přístup na nástupiště a také propojí železniční tratí oddělená území Prahy. Na všech nástupištích budou vybudována nová zastřešení.

Hlavními úkoly projektu bylo naprojektovat stavbu tak, aby došlo ke zvýšení kapacity dráhy ve velmi zatížené části IV. TŽK, odstranění vzájemné závislosti poloh vlaků opačných směrů, odstranění kolize časových poloh regionálních a mezinárodních vlaků, umožnění napojení terminálu METRANS v Praze Uhříněvsi na III. TŽK směr do a z žst. Praha-Krč, zvýšení kapacity napojení ONJ a DKV Praha, zvýšení rychlosti a zvýšení bezpečnosti cestujících.

Významnou částí projektu je navržená modernizace mostů a propustků, které se nacházejí v daném rozsahu stavby. Jejich přestavbou dojde k výraznému zlepšení průjezdného prostoru pod mosty pro pěší, osobní automobilovou i hromadnou dopravu.

U všech vlakových cest do všech traťových směrů bylo navrženo zabezpečení novým zabezpečovacím zařízením. V rekonstruovaných i nových stanicích budou vybudovány nové elektrické rozvody, napájení a osvětlení. V celém dotčeném úseku byla navržena rovněž z modernizace trakčního vedení.

Dále byla navržena modernizace sdělovacího zařízení. Rovněž bylo navrženo vybudování nového automatizovaného systému dispečerské řídící techniky, nový orientační, informační a rozhlasový systém.

Celá stavba byla navržena tak, aby byla v souladu s požadavky na interoperabilitu jednotlivých strukturálních subsystémů transevropského konvenčního železničního systému.

 

—————

Zpět