sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2016 - 2025

25.06.2016 15:46

Rozbory vývoje bilancí v pražské aglomeraci ukazují (při respektování maximálního počtu 3 transformátorů ve stanici) na potřebu nového napájecího bodu po roce 2020. Proto se společně s PRE, a.s. pro zajištění spolehlivé dodávky do hlavního města plánuje výstavba nové napájecí stanice s transformací 400/110 kV Praha - Sever. Ve vzdálenějším horizontu se pak uvažuje s přechodem TR 220/110 kV Malešice na hladinu 400 kV.

K zvýšení spolehlivosti zásobování pražské aglomerace by měla významnou měrou přispět i kompletní obnova technologie v zapouzdřené rozvodně Chodov, která již vykazuje sníženou provozní spolehlivost. Předprojektová příprava této komplexní obnovy byla zahájena.

 

Předpokládaný nutný rozsah investičních opatření v PS, který zajistí dosažení dostatečné celkové přenosové kapacity této soustavy, představuje řadu na sebe navazujících a vzájemně provázaných akcí, které byly uvedeny v Plánu rozvoje přenosové soustavy České republiky 2015 - 2024, a jsou zahrnuty i v tomto předkládaném plánu rozvoje. Jde zejména o následující investiční akce v různém stupni přípravy a realizace:

  • Druhým rokem probíhá realizace nového vedení V458 Krasíkov - Horní Životice (roky realizace 2014-2016)
  • Druhým rokem probíhá realizace zdvojení stávajícího vedení V410 Výškov - Čechy Střed (roky realizace 2014-2016)
  • Aktuálně se připravuje zdvojení stávajících vedení V451 Babylon - Bezděčín (roky realizace 2018-19), V450 Výškov - Babylon (roky realizace 2019-21), smyčka ze stávajícího vedení V413 Řeporyje - Prosenice do TR Mírovka (roky realizace. 2017-2018) a další. Z důvodu průtahů v povolovacích procesech došlo oproti loňskému roku k určitému prodloužení délky přípravy a tedy oddálení realizace těchto investičních akcí.
  • Dalším nezbytnými investicemi jsou přestavby vedení 220 kV Hradec-Vítkov-Přeštice (V223N224, resp. V221N222) na napěťovou hladinu 400 kV.
  • V delším časovém horizontu tj. cca do roku 2030 je naplánována a připravována řada dalších nutných investic, které by měly výrazně zlepšit přenosové poměry vnitřní sítě ČR. Jedná se například o zdvojení stávajících vedení V403 Prosenice - Nošovice, V411 Hradec - Výškov, V412 Hradec - Řeporyje, V415 Čechy Střed - Chodov, V417 Prosenice - Otrokovice, V418 Otrokovice - Sokolnice, V430 Hradec - Chrást, V431 Chrást - Přeštice, V432 Přeštice - Kočín, nové dvojité vedení V406/407 Kočín - Mírovka a Pro tyto účely bylo nutné zahrnout do plánu i rozšíření příslušných stanic.

 

Obnova zařízení v elektrických stanicích a na vedeních je prováděna především z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tyto dva nejdůležitější parametry jsou přímo závislé na technické životnosti zařízení, jdoucí ruku v ruce s morální životností (technická zastaralost), ekonomickými parametry a požadavky aktuálních norem a předpisů.
S ohledem na jmenované důvody jsou v technických normách ČEPS, a.s., definovány životnosti provozovaných zařízení. Příkladem mohou být transformátory 400/110 a 220/11OkV zajišťující vazbu PS a DS. Jejich minimální technická životnost je dle roku jejích výroby definována na 25 nebo 30 let. Neznamená to, že transformátor není možné provozovat déle, ale tento stav je doprovázen rizikem zvýšení poruchovosti a vyššími nároky na provoz a údržbu stroje. Dalšími faktory, se kterýmije nutno uvažovat, jsou vzhledem k dnešním technickým řešením nadměrné elektrické ztráty a nepřijatelné hodnoty hluku většiny strojů, dříve nakupovaných v SSSR (Záporoží) a ČKD (Praha).
K obnově ostatních provozovaných zařízení je přistupováno stejným komplexním způsobem jako u obnovy transformátorů. Tzn. plánováním obnovy v měřítku odpovídajícím zajištění požadované bezpečnosti a spolehlivosti. Významných krokem vedoucím k zachování těchto ukazatelů, který lze vyzdvihnout, je plánovaná kompletní obnova technologie v zapouzdřené rozvodně Chodov, která již začala vykazovat provozní nespolehlivost.
Nedílnou součástí obnovy je zohlednění požadavků na vyšší spolehlivost sběru a přenosu informací, chránění, silové technologie a standardizace zařízení stanic umožňující přechod stanic na provoz v dálkovém ovládání (provoz bez trvalé obsluhy). Ten bude dokončen v roce 2018 (s výjimkou stanice Kočín, kde bude dálkové ovládání realizováno až po roce 2018 v rámci komplexní rekonstrukce a rozšíření této transformační stanice. Plánované rozšíření reaguje na budoucí změny přenosových poměrů PS v této lokalitě).

 

Zdroj: Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2016 - 2025 (pdf)

 

—————

Zpět