sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Praha-Hostivař - nové zázemí pro cestující

10.05.2014 11:09

 

Architektonické řešení

Nový objekt odbavovacích prostor pro cestující se bude nacházet mezi ulicemi U hostivařského nádraží, Průmyslová a Plukovníka Mráze. Zpřístupněný bude jen z jedné strany a to z nové komunikace pro pěší, propojující ulici Průmyslová a Plukovníka Mráze se železničním nástupištěm pomocí podchodu pro pěší. Objekt bude osazený blíže ku komunikaci U hostivařského nádraží a hned vedle podchodu pro pěší, na mírném svahu, ve kterém bude z větší zčásti zapuštěn.

Nová budova bude mít tvar kvádru se vstupní částí, tvořenou prosklenou fasádou a dvěmi fasádními okny, prosvětlujícími zázemí. Prosklené části (vstupní část a pokladna) budou chráněny předsazenými shrnovacími roletami. Vstup bude dále částečně chráněn před povětrnostními vlivy prosklenou markýzou zavěšenou na táhlech ukotvených ve fasádě. Domek bude dále opláštěn předsazenou plechovou konstrukcí, odolné proti mechanickému poškození. Střecha budovy bude mít vegetační úpravu.

 

Dispoziční řešení a detaily

Vnitřní prostor nové odbavovací budovy bude rozdělen na 3 části a to prostor pro cestující (čekárna s informačním systémem, sociální zařízení), pokladnu a zázemí pro obsluhujícího zaměstnance (denní místnost, šatna s trezorem, sociální zařízení) a technické zázemí objektu. Objekt je celkově dělen na 13 místností.
Bezpečnost objektu (a cestujících) bude zajištěna kamerovým systémem, bezpečnostními foliemi na skleněných výplních a již zmíněnými stahovacími roletami celohliníkové konstrukce. V čekárně budou dále umístěny lavičky, složené z 9 samostatných sedáků (18 místy k sezení) s oporou zad, tvarem znemožňující polehávání osob a opěrný pult ke stání délky 1,4 m. Počítáno je i s automaty na jízdenky (vně i uvnitř budovy).
U odbavovací budovy bude zřízena nová autobusová zastávka MHD. Samozřejmostí je bezbariérový přístup k budově, uvnitř budovy a na nástupiště, stejně jako klimatizace ve všech prostorách budovy. Klimatizační jednotky budou pracovat v režimu chlazení/vytápění jako reverzibilní tepelná čerpadla. Vytápění bude v prostorách pro cestující řešeno elektrickým podlahovým topením a ve služebních místnostech elektrickými přímotopnými konvektory s odhadovanou spotřebou 17 MWh/rok (pouze vytápění). Vypočtená roční spotřeba energie celé budovy pak činí 162 kWh/(m2 . rok), což ji zařadilo do energetické náročnosti kat. „C“.

 

Stavební řešení

Celkově železobetonový objekt bude obdélníkového tvaru (o půdorysných rozměrech 13,11 x 10,76 m, proměnné výšce 3,72 – 3,9 m a podchozí výšce 2,6 – 3,3 m), přesypaný, s vrstvou zeminy na střešní části v tl. 0,5 – 0,8 m, s obvodovými stěnami tl. 250 mm, vnitřními ztužujícími stěnami tl. 200 mm a stropem, tvořeným monolitickou armovanou deskou tl. 250 mm, uloženou na stěnách. Příčky budou zděné tl. 80 a 140 mm. Budova bude zateplena – fasádní část polystyrenovou tepelnou izolací EPS tl. 120 mm, stropní část tepelnou izolací EPS tl. 2 x 100 mm, podlahová část tepelnou izolací EPS tl. 80 mm, základová část polystyrenem XPS tl. 80 mm, atika polystyrenem tl. 100 mm.
Klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, opatřené nátěrem.
Fasáda bude provětrávaná s vnějším pláštěm z nízkolegované patinující oceli. Všechny stěny budou omítnuty, stropy kryty podhledy, na podlahách bude položena keramická dlažba, v sanitárních částech doplněna keramickým obkladem do výšky 1,5 m.

 

Nová nástupiště

Železniční stanice Praha-Hostivař bude modernizací plně peronizována.
Vzniknou tu dvě ostrovní nástupiště s pevnou hranou – mezi kolejí č.3 a 1 s dvěma nástupními hranami užitných délek 2 x 220 m a mezi kolejí č.6 a 2 s kusou kolejí č.4 s třemi nástupními hranami užitných délek 200, 320 a 102 m (stavební délka 119 m).
Nosnou konstrukci budou tvořit L-prefabrikáty (na mostě nad ul. Průmyslová pak železobetonové L-zídky). Výplň mezi nimi bude sestávat z nenamrzavého materiálu hutněného ve vrstvách po 300 mm, ve vrchní části bude navezena štěrkodrť v tl. 150 mm, drcené kamenivo frakce 2-5 v tl. 30 mm jakožto lože, do kterého bude položena betonová zámková dlažba tl. 60 mm s bezpečnostními pásy v max. příčném sklonu ke kolejím 2%. Výška nástupišť nad temenem kolejnice bude standardních 550 mm.

Na nástupiště a k nové odbavovací budově se budou moci cestující dostat novým 58 m dlouhým podchodem z obou stran kolejiště, tj. z částečně přeložené ulice U hostivařského nádraží pomocí přístupového schodiště, z ulice Dolnoměcholupské a U pekáren přístupovým chodníkem. Na obě ostrovní nástupiště budou zřízeny přístupové chodníky (rampy) a schodiště. Pěší trasy budou napojeny na zastávky MHD v ul. Plukovníka Mráze.

Nástupiště a výstupy z podchodu na obou stranách kolejiště budou zastřešeny. Na ostrovních nástupištích bude použito vlaštovky atypické konstrukce s dvěma řadami sloupů a koncovým půlkruhovým zaoblením v délkách 112 m (I.nástupiště) a 114 m (IIa.nástupiště). Plášť zastřešení bude tvořen trapézovým plechem a bezpečnostním sklem. V místech vstupů do podchodu bude bezpečnostní sklo použito i na stěny zastřešujících konstrukcí. Zastřešena bude rampa výstupu z podchodu (u koleje č.12) v délce 76 m a schodiště z podchodu (u koleje č.3) v délce 19 m.

Na nástupištích bude namontováno rozhlasové zařízení v pěti větvích a informační tabule.

 

Termín výstavby

nové odbavovací budovy je naplánován od března do září 2015.

 

—————

Zpět