sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Pražský rychlostní okruh

31.03.2018 14:21

Stavba SOKP 511 je část Pražského rychlostního okruhu SOKP. Z jedenácti úseků je dosud v provozu jen sedm, tedy 41,3 kilometru, úsek SOKP 511 povede mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Samotná délka úseku , který stavba 511 tvoří, bude dlouhý 12,571 km . Rychlostní komunikaci mají v každém směru tvořit tři pruhy . Na samotné stavbě 511 budou čtyři mimoúrovňové křižovatky (MÚK) a to s názvy Dubeč (Běchovice), Uhříněves, Říčany a Lipany. V souvislosti se stavbou vzniknou tři desítky různých mostů, mostků a propustků, mj. v Kolovratech bude most přes Říčanský potok a severně od něj povede trasa v 372 metrů dlouhém tunelu Na Vysoké     .

S výstavbou se počítá mnoho let

Stavba 511 je z dopravního hlediska bezesporu velmi důležitá a mnoha oblastem dopravně uleví. Našich občanů se týká bezprostředně, neboť povede z velké části i po našem území, a tedy k nám dopravu naopak přivede. Vedení trasy po našem území se nevyhneme, neřešila by to v současné době ani alternativní varianta trasy. S výstavbou se počítá již mnoho let, plánovaná trasa je dlouhodobě znázorněna v platném územním plánu hl. m. Prahy. V roce 2009 bylo vydáno původní územní rozhodnutí. Vzpomenout můžeme i veřejnou prezentaci v roce 2004 v sále U Boudů. Již v minulosti se městská část k této stavbě vyjadřovala a na základě společného postupu s okolními obcemi v r. 2007 bylo dosaženo některých zásadních úprav - zejména týkajících se nivelety (míry zahloubení) této komunikace apod. Tyto dohody jsou zachovány i v současné dokumentaci, stejně jako například to, že z komunikace nebude přímý sjezd na Lipany.

Obec prosazuje hlukové odstínění

Vzhledem k zastaralosti a změně některých podmínek probíhají nyní znovu některá řízení. Aktuálně běží nové posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Protože nám záleží na tom, aby dopady z výstavby a provozu Pražského okruhu na naše obyvatele byly co nejmenší, za městskou část jsme poslali k dokumentaci EIA řadu připomínek. Týkaly se zejména hluku, emisí a zachování průchodnosti územím, což jsou faktory, které budou mít na naše obyvatele největší vliv. Zaslané připomínky za městskou část jsou k náhledu na webových stránkách. Připomínky zaslaly také některé místní spolky. Naším cílem je, aby kompenzační opatření byla co největší, nad rámec těch, která jsou nutná dle zákona.

Prosazujeme větší hlukové odstínění zejména nejproblematičtějších míst, která jsou k okruhu nejblíže, a také vybudování dostatečných zelených valů a pásů, které by okruh dostatečně odstínily z hlediska emisí i pohledově.  Hlavní město Praha slíbilo nad rámec zákonných požadovaných opatření realizovat ve své režii další kompenzační opatření, která sníží negativní dopady stavby. Jedná se například o protihlukové valy, nadstandardní zelené pásy, zábrany proti střetu ptáků apod., což zaznělo na zmíněné debatě v Uhříněvsi od náměstka primátorky Petra Dolínka.

Výstavba by mohla začít nejdříve za dva roky

Co se týká termínu výstavby, Praha by chtěla mít tuto část okruhu postavenou co nejdříve, reálně by však mohla výstavba začít nejdříve v r. 2019. Do té doby musí proběhnout několik dalších řízení.

—————

Zpět