sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Revitalizace a opravy na Říčanském potoce

11.03.2018 08:22

 

Koryto Říčanského potoka při ulici Mikova bylo v mínulosti místně stabilizováno panelovým opevněním. Historicky zde bývala přímo na potoce dokonce malá vodní plocha s jakýmsi jízkem, která byla bagrována a čištěna. Po zrušení této stavby se koryto zaneslo cca 500 m3 sedimentu.

Zkapacitnění a revitalizace Říčanského potoka v Dubči v úseku podél ulice Mikova je akce, která pokračovala ve zlepšování protipovodňové ochrany a navazovala na již provedené úpravy. Cílem projektu bylo koryto potoka co možná nejvíce rozšířit, přírodním způsobem stabilizovat a zároveň zajistit přístupy k vodě. 

V rámci revitalizace byly z koryta potoka odstraněny všechny pozůstatky starých opevnění, břehy se zpozvolnily a pata se zastabilizovala těžkou balvanitou rovnaninou, která zajistila pevnost koryta. Po odtěžení cca 500 m3 sedimentu bylo dno stabilizováno kamenným záhozem. 

Vzhledem k tomu, že úpravy si vyžádaly i kácení dřevin, byla po dokončení revitalizace provedena rozsáhlá dosadba nových stromů. Nový břehový porost nabídl mnohem rozmanitější druhové složení dřevin. Jeho základem byla pestrá směs našich domácích dřevin, jako je olše, vrba, jilm, javor, jasan, střemcha nebo dub. Samotné koryto potoka se osadilo kvetoucí mokřadní vegetací, jako je kosatec nebo kyprej.

Aby Říčanka byla i nadále plná ryb, bylo na dno a do břehů umístěno několik úkrytových dřevěných skulptur z pokácených stromů.

 

Revitalizace Říčanky v Dubči

  • Délka úprav 200 m
  • Odstranění betonového opevnění koryta
  • Stabilizace dna
  • Zpozvolnění břehů
  • Doba realizace: leden – březen 2018

 

—————

Zpět