RN Říčanka, ilustrační foto
Výstavba retenční nádrže Říčanka byla zahájena v první polovině osmdesátých let a v roce 1984 byla uvedena do provozu. Nádrž měla sloužit k zachycení znečištění a zvýšených průtoků na dešťovém sběrači z průmyslové zóny v oblasti Uhříněvsi, Horních a Dolních Měcholup. Protože retenční nádrž byla postavena jako čistě technické vodní dílo, což je patrné zejména na monstrózních betonových objektech nádrže, nebylo řešeno její zapojení do okolní krajiny. Časem sice došlo k částečnému zpřírodnění a zapojení do okolí, ale i tak nádrž nesplňuje současné požadavky na vodní plochy v Praze. Některé betonové konstrukce jsou navíc značně poškozené a je potřeba provést jejich celkovou sanaci.

 


Postup revitalizace nádrže

 jaro 2011 - rozsáhlá břehová výsadba, odbahnění
Po výlovu na podzim v roce 2010 zůstala nádrž vypuštěna a byla provedena příprava na odbahnění. Na jaře v roce 2011 byly provedeny rozsáhlé výsadby v okolí nádrže. Jižní břeh byl navíc přetvarován tak, aby byl zajištěn alespoň částečný pozvolnější přístup k vodě. V létě pak práce pokračovaly odbahněním nádrže, ze které bylo odvezeno 1000 m3 sedimentu.

Práce byly zahájeny také na betonovém sdruženém objektu, kde byla opravena celá technologická část vypouštěcího zařízení a sanovány vnitřní betonové konstrukce.


2012 -  sanace a úprava bezpečnostního přelivu
V roce 2012 budou práce pokračovat celkovou sanací a úpravou bezpečnostního přelivu. Viditelné části budou obloženy kamenem a přelivná hrana bude zarovnána a opatřena kamenořezem. Upravena bude i lávka a přístup k objektu. Úpravou projde i celý nátokový prostor nádrže, kde byl v minulosti vybudován lapač splavenin, který je ovšem ne zcela funkční a jeho údržba je velmi nákladná. Celý lapač bude odbourán a bude zde vytvořena  tůň s pozvolnými břehy, ze které bude voda odtékat přímo do nádrže.

Projekt revitalizace retenční nádrže Říčanka povede k zajištění bezpečnosti tohoto vodního díla, přispěje ke zvýšení  jeho ekologické a estetické funkce.