sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Školní řád

05.04.2014 09:21

 

 

Mateřská škola Praha – Kolovraty,
K Poště 11a/688
103 00 Praha 10 – Kolovraty

 

Školní řád

 

Právní norma: příspěvková organizace
IČO: 70925526
Telefon: 267 711 342
E – mail: skolka.kolovraty@seznam.cz
Ředitelka: Ing. Michaela Konečná
Zástupkyně: Hana Vlastníková

Čl. 1

Úvod, všeobecná ustanovení

V souladu s § 30 odst 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) vydává ředitelka MŠ Praha – Kolovraty, K Poště 11a/688 tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

2.1 Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín, dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (prostřednictvím plakátů, Kolovratského měsíčníku a internetových stránek mateřské školy www.mskolovraty.cz a internetových stránek zřizovatele www.kolovraty.cz).

 Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

 2.2 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě žádosti zákonných zástupců dítěte dle předem stanovených kritérií. Po ukončení zápisu obdrží rodiče ve lhůtě stanovené zákonem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců k ověření jejich schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

 2.3 Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let smyslově, tělesně a duševně zdravé. (§ 34, ods.1 školského zákona).

Děti starší šesti let lze přijímat, pokud jim by povolen odklad školní docházky a zákonní zástupci dítěte předloží originál rozhodnutí o odkladu školní docházky ředitelce mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, má potvrzení zdravotního stavu v Evidenčním listu od dětského lékaře, a to před nástupem dítěte do mateřské školy (§50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího pediatra.

2.5. Odhlášení dítěte z mateřské školy je možné pouze písemně u ředitelky školy.

 Čl. 3

Evidence dítěte

 3.1 Evidenčním listu dítěte je před nástupem do MŠ vyplněno: jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

3.2 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

3.3 Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a číslo telefonu).

3.4 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Čl. 4

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

4.1 Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

za celodenní docházku dítěte na 400,- Kč měsíčně

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami:

 • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, nejvýše však 12 měsíců. Po dobu 12 měsíců je poskytováno vzdělání bezúplatně všem dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzn. dětem, které od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 dovrší 6 let věku.

 • Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2013/2014, končí bezúplatné vzdělávání k 15. říjnu 2013. Úplata za druhou polovinu měsíce října činí 200,- Kč, za další měsíce platí plná výše 400,- Kč měsíčně.

 • Výše úplaty pro děti, kterým je omezena docházka do mateřské školy, činí 266,- Kč měsíčně.

 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

 • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

4.2 Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Kolovraty vedený u ČSOB a.s.,

číslo účtu: 258 064 706/0300

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

4.3 Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Čl. 5

Úplata za školní stravování dětí (zajišťuje školní jídelna ZŠ Praha-Kolovraty)

5.1. Výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky MŠMT Č. 107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, podle kategorií.

Úplatu za stravování dítěte v mateřské škole stanovuje vedoucí školní jídelny paní Semerádová.

Děti do 6 let celodenní 640,- Kč

Děti do 6 let polodenní 500,- Kč

Děti sedmileté celodenní 720,- Kč

Děti sedmileté polodenní 580,- Kč

(Do kategorie děti sedmileté je zařazeno dítě, které dosáhne 7 let v průběhu školního roku 2013/2014).

 - Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 - Všechny platby probíhají z bezpečnostních a organizačních důvodů platebním příkazem na účet školní jídelny ZŠ Praha – Kolovraty

č.ú. 35-0292297319/0800, VS rodné číslo dítěte

 -Úplata za školní stravování je splatná do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující zálohově.

Platbu v hotovosti lze provádět pouze výjimečně po dohodě vedoucí školní jídelny paní Semerádovou.

 Odhlášení stravy v případě nepřítomnosti dítěte lze nejpozději den předem telefonicky na tel. čísle 267711444 nebo přes emailovou adresu skolnijidelna@email.cz . V případě nemoci do 7 hod. téhož dne. Později nelze stravu odhlásit.

V mateřské škole možno odhlásit osobně nebo telefonicky na tel. 267711342.

První den nemoci dítěte je možné si stravu vyzvednout v jídelně od 11.30 – 11.50 hod.

 Čl. 6

Provoz a vnitřní režim školy

6. 1. Základní informace

Mateřská škola má šest tříd.

Třídy jsou označeny: třída BERUŠKY, třída SLUNÍČKA, třída AUTÍČKA, třída KYTIČKY, třída RYBIČKY a třída KOŤATA.

Šest tříd je s celodenním provozem.

 6. 2. Vnitřní režim školy:

 Provoz školy je od 6,30 do 17,00 hodin.

Budova školy je z bezpečnostních důvodů uzamčena a přicházející s dětmi používají zvonek s domovním telefonem.

Scházení dětí

Mateřská škola se ráno otevírá v  6,30 hod.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodiny, ale dítě musí být přihlášeno ke stravování do 7,00 hod..

Zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba předávají dítě učitelce osobně a pouze zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Rodič je povinen vždy oznámit, pokud se vyskytnou nějaké zdravotní, sociální problémy, na které by měla učitelka ten den brát zřetel.

 Rozcházení dětí

 Po obědě lze dítě vyzvednout zpravidla v čase od 12,15 do 12,30 hod. Individuální odchod je možný po předchozí domluvě. Odpoledne se škola otevírá v 14,30 hod. Provoz školy končí v 17,00 hod. Děti se v závěru provozu (tj. kolem 16,30 hod.) shromažďují ve třídě Berušek.

Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna na dveřích rozdělené třídy.

Předávání dítěte ve třídě i na školní zahradě probíhá jednoznačným sdělením zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby učitelce, že si dítě přebírá do péče a rozloučením se dítěte s učitelkou. Po předání dítěte učitelkou zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě na školní zahradě je třeba areál MŠ opustit, aby učitelka měla přehled o ještě nepředaných dětech. Je nepřípustné další setrvávání zákonných zástupců s dětmi v areálu Mš. Po předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě není již možné tentýž den znovu přijmout dítě do školy.

Zákonní zástupci jsou povinni opustit budovu MŠ včas, tj. do 17,00 hod.

Při pozdním příchodu pro dítě je proveden zápis do sešitu evidence příchodů. Pokud chodí rodiče opakovaně pro dítě pozdě, bude tato skutečnost považována za narušování provozu školy a závažné porušení Školního řádu školy.

6. 3. Uspořádání denních činností – denní program:

 1. Scházení dětí, herní, spontánní aktivity dětí, nabídka individuálních a skupinových činností

 2. Řízená zájmová aktivita – komunikativní kruh, ranní cvičení

 3. Hygiena, přesnídávka

 4. Dopolední integrovaná činnost

 5. Pobyt venku / 10,00 – 11,45 hod /

 6. Hygiena, oběd

 7. Příprava na odpočinek, odpočinek ( spánek) dětí, klidný program

 8. Hygiena, odpolední svačina

 9. Odpolední herní činnosti, skupinové činnosti, rozcházení dětí

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídlem, pitný režim a potřeba odpočinku.

Důvodem ke zrušení pobytu venku jsou mráz pod – 10ºC, prudký déšť, vichřice, inverze.

Všechny činnosti a zejm. dopolední integrovaná činnost vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělání (MŠMT ČR č.j. 14 132/01-22)

6. 4. Smlouva o předávání dítěte

 Všechny změny v příchodech a odchodech dětí musí projednat zákonní zástupci s třídní učitelkou a musí být škole dodány písemně s jejich podpisem. Všichni zákonní zástupci dítěte, kteří pověří jinou osobu k vyzvedávání dítěte ze školy, musí dodat škole písemné pověření (formuláře u třídních učitelek nebo na www.mskolovraty.cz), jinak nebude dítě vydáno. Pověření k vyzvedávání dětí platí jeden školní rok a na tiskopisu je uvedena jedna pověřená osoba. U rozvedených rodičů je učitelce oznámeno, kterému z rodičů je dítě svěřeno do péče pravomocným rozsudkem a jakým způsobem probíhá styk dítěte s druhým rodičem.

6. 5. Přerušení nebo omezení provozu, prázdninový provoz :

Provoz školy bude přerušen v měsíci červenci a srpnu 2014 nejméně na 7 týdnů po dohodě se zřizovatelem. Přerušení provozu bude dáno zákonnému zástupci dítěte na vědomí nejméně 2 měsíce předem. Úplata (školné) bude poměrně krácena. Ředitelka MŠ nemá povinnost zabezpečit pobyt dítěte v jiné mateřské škole.

Tato povinnost byla zrušena vyhláškou č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem na dobu 1 týdne v měsíci prosinci 2013 v období vánočních prázdnin.

Omezený provoz školy bude během školního roku 2013/2014 v období vedlejších prázdnin základní školy.

Provoz školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační a technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

6. 6. Nepřítomnost dítěte :

Zákonní zástupci dítěte oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho neprodleně. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, je nutná omluva písemná.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,00 hod., a to telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky.

6. 7. Ukončení docházky do MŠ :

Ředitelka může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,

  • jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

  • jestliže zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy,

  • jestliže zákonný zástupce opakovaně (minimálně dvakrát za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady,

  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ písemně.

S vedoucí školní jídelny dohodnou odhlášení stravného.

6. 9. Adaptace dětí :

Při vstupu do mateřské školy má dítěte právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se rodiče mohou s třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu nenásilné adaptace dítěte na nové prostředí. Pobyt ve školce se může postupně prodlužovat.

6. 10. Vybavení dětí do MŠ:

  • bačkorky na přezutí – s pevnou patou, ne pantofle

  • pyžamko – každý týden se nosí vyprat

  • do třídy oblečení dle uvážení rodičů

  • toaletní papír, papírové kapesníky

  • do šatny lze uložit náhradní spodní prádlo, pláštěnku

Všechny věci musí být zřetelně podepsány. Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném (šatnový blok), škola neručí. Rodiče denně kontrolují, mají-li děti všechny věci v šatně v pořádku

Děti si nesmí nosit do MŠ peníze, věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, propagovat násilí (nože, šavle, zapalovače …), kouření, drogy či alkoholismus nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních dětí.

Není vhodné, aby děti nosily do školky cukrovinky a rozdávaly je ostatním dětem.

Rodiče odpovídají za to, co si děti přinesou z domova a dají do kapsáře v šatně!

Čl.7
Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Dle § 29 školského zákona:

1. Mateřská škola při vzdělávání a s ním spojenými činnostmi přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.

2. MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání.

3. MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

Péče o zdraví a bezpečnost:

1. MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce, či jím pověřené osoby, až do doby, kdy jej pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Pokud pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené provozní doby školy, příslušný pedagogický pracovník:

 1. pokusí se telefonicky kontaktovat zákonné zástupce

 2. informuje ředitelku školy

 3. obrátí se příslušný orgán sociální péče, který je podle §15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit neodkladnou péči a zároveň na Policii ČR.

2. Mimo budovu MŠ zodpovídá 1 pedagogický pracovník max. za 20 dětí z běžné třídy.

3. Při činnostech náročnějšího charakteru (výlety, sportovní hry, jiné sportovní aktivity mimo budovu školy) je zajištěna bezpečnost 2 pedagogickými pracovnicemi, výjimečně i jinou zletilou osobou, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k MŠ. Účast dětí na těchto činnostech náročnějšího charakteru není povinná. Pokud pedagogický pracovník shledá dítě nezpůsobilým z důvodu dodržování pravidel bezpečnosti účastnit se takové aktivity, dítě bude po dohodě s rodičem po dobu této aktivity zařazeno do jiné třídy.

4. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogická pracovnice v případě podezření, že dítě není zdrávo, požadovat od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé účastnit se programu mateřské školy. Jinak má pedagogická pracovnice takové dítě právo nepřijmout. Do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nemá příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota..). Totéž se vztahuje i na děti po úrazu (zlomeniny…).

5. Dětem v MŠ nelze podávat žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, antibiotika, sprej do nosu apod. Pokud musí dítě pravidelně užívat léky (v případě, že by mu hrozila vážná újma na zdraví) i v době pobytu ve škole, budou mu léky podávány pedagogickými pracovnicemi na základě písemné žádosti zákonného zástupce, kde bude podrobně uveden postup při jejich podávání.

5. 6. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit pedagogické pracovnici (neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza …).

7. Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou zákonní zástupci ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

8. Pedagogičtí pracovníci průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování ve třídě i při pobytu venku, na školní zahradě, hřišti, v přírodě, v tělocvičně atd.. Průběžně děti seznamují s pravidly bezpečnosti na ulici a v dopravním provozu.

9. V případě školního úrazu jsou zaměstnanci školy povinni okamžitě poskytnout pomoc, zajistit dítěti prvotní ošetření, případně i lékařské vyšetření. Bezodkladně jsou informováni zákonní zástupci a vedení školy. Za školní úraz je považován úraz, který se stal v přímé souvislosti se vzdělávací činností (v MŠ, při akcích konaných školou mimo MŠ) od doby převzetí do doby předání dítěte zákonnému zástupci, či pověřené osobě. Dítě je nutno předat pedagogické pracovnici osobně!

9. Pedagogické pracovnice zodpovídají za dodržování hygienických zásad (mytí rukou), za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání, teplotu vzduchu ve třídě). Tomu přizpůsobují oblečení dětí. Dále dbají na pitný režim dětí. Denní pobyt venku přizpůsobují klimatickým podmínkám.

10. V celém objektu MŠ je zákaz kouření (budova, přilehlá zahrada), dále zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

11. Dále je v celém objektu zákaz vstupu psům a jízda na kole.

12. V případě výskytu pedikulózy (napadení vší dětskou) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelky samy nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na další děti, ale informují co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší i hnid je povinností rodičů, nikoliv pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší bude informována krajská hygienická stanice.

Čl. 8
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

1. Povinností všech zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí je chránit a nepoškozovat majetek školy.

2. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. V každé třídě jsou budována pravidla soužití mezi dětmi týkající se pořádku, čistoty, kamarádského chování a podmínek zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Poškodí-li dítě záměrně jakýkoliv majetek školy, bude výše škody projednána se zákonným zástupcem dítěte, který bude požádán o spolupráci a spoluúčast na odstranění vzniklé škody.

3. Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání pedagogické pracovnici, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu jednání s pedagogickými pracovnicemi.

4. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady.

5. Pobyt dětí s rodiči na školní zahradě je zakázán.

Čl. 9
Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

9. 1. Povinnosti zákonných zástupců dětí

1. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu aby bylo vhodně a čistě upraveno.

2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

5. Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, dítě řádně omluvit – písemnou formou. (např. na e-mail skolka.kolovraty@seznam.cz)

6. Nenarušovat provoz mateřské školy.

7. Ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

8. Řádně hradit ve stanoveném termínu úplatu za předškolní vzdělávání, stravné.

9. Sledovat zdraví dítěte a v případě onemocnění ho nevodit do mateřské školy.

9.2. Práva rodičů

 Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Rodiče mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- zapojit se do práce Klubu rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

9.3. Práva dítěte

Dítě má právo:

- aby mu byla poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku)

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Čl. 10

Spolupráce s rodiči

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte.

Rodiče se mohou krátce informovat o svých dětech při denním setkávání s učitelkami, (vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí !!!), rozsáhleji formou konzultace. Delší individuální schůzky s učitelkami, či s ředitelkou školy je vhodné sjednat předem. Školní vzdělávací program, podle kterého MŠ pracuje, je k dispozici všem rodičům u třídních učitelek. Rodiče mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

Rodiče mají povinnost seznámit se se školním řádem.

Zprávy pro rodiče jsou vyvěšovány na nástěnkách při vchodech u jednotlivých tříd a na www.mskolovraty.cz.

 Závěrečná ustanovení:

 

Tento vnitřní řád školy nabývá  platnost dne…1.9. 2013

Zároveň končí účinnost Školního řádu ze dne 1.9. 2012

V Praze Kolovratech……… dne…1.9. 2013

 

Ing. Michaela Konečná

ředitelka MŠ Praha-Kolovraty

 

 

Zdroj:  https://mskolovraty.cz

 

—————

Zpět