sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Souhlasné stanovisko a podmínky EIA

09.11.2014 09:24


Na základě oznámení záměru, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
 

Doporučená varianta

Trasa záměru popsaná v dokumentaci a zároveň v tomto stanovisku při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu EIA a s tím, že:
A. Pokud se jedná o variantní řešení trasy záměru, k realizaci se doporučuje varianta I.
B. Pokud se jedná o technické řešení uspořádání fázových vodičů, v rámci technické přípravy záměru se doporučuje posoudit možnost orientace na takové uspořádání fázových vodičů, při kterém se vliv jednotlivých fází lépe kompenzuje a hodnoty intenzity elektrického pole E, magnetické indukce B a modifikované indukované proudové hustoty Jmod jsou nejnižší.

 

Podmínky souhlasného stanoviska

I. Podmínky pro fázi přípravy

1. V dokumentaci pro územní řízení potvrdit, že výstavbou nedojde k omezení možnosti realizace plánovaných akustických opatření podél dálnice D1 (dostatečná výška vodičů).
2. V dalších stupních projektové dokumentace s ohledem na technické provedení posoudit nutnost dodatečného změření neionizujícího záření po zprovoznění záměru.
3. V maximální možné míře využít koridor stávajícího vedení a minimalizovat prostorové nároky vedení.
4. Stanovit příjezdové cesty k jednotlivým stožárům.
5. Dodržet vzdálenosti umístění stožárů od břehové čáry vodních toků dané vodním zákonem, tj. minimálně 8 m od břehové čáry u významných vodních toků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, 6 m od břehové čáry u drobných vodních toků.
6. Dokumentace pro územní řízení musí obsahovat:
a) způsob křížení s jednotlivými dotčenými vodními toky,
b) podrobnou situaci se zakreslením trasy vedení včetně umístění stožárů.
7. Křížení vodních toků, ploch a činnosti prováděné v záplavovém území, které by mohly ovlivnit vodní poměry, projednat s příslušným vodoprávním úřadem podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Žádost bude podána dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stavbu provést v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a pozemními komunikacemi a vedeními.
9. Další stupně projektové dokumentace předložit správcům toků, přizvat je k dalším jednání v rámci přípravy povolení záměru a předem oznámit zahájení stavby.
10. V průběhu projektové přípravy záměru, po stanovení přesných stožárových stání, provést v místě stožárových stání hydrogeologický průzkum a navrhnout případná opatření k ochraně kvality a kvantity vod, která následně zapracovat do projektové dokumentace.
11. V projektové dokumentaci vyčíslit předpokládané množství vytěžené zeminy a její využití. Výkopovou zeminu přednostně použít k terénním úpravám v okolí výstavby stožáru.
12. Stanovit nezbytný rozsah kácení lesních porostů, dřevin rostoucích mimo les a prořezu vzrostlé zeleně, kácení omezit pouze na plochu trvalého záboru pro výstavbu. Stanovit termíny přípravných prací (kácení lesní i mimolesní zeleně). Dřeviny kácet mimo vegetační období (od listopadu do února) z důvodu hnízdní aktivity ptáků. V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), je pro kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
13. V dalším stupni projektové dokumentace podrobně specifikovat všechny trvalé a dočasné zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření všech možností důsledné ochrany lesních pozemků.
14. Po konkretizaci technického řešení záměru upřesnit zásah do populací zvláště chráněných živočichů dotčených záměrem. Určit velikost populací zvláště chráněných živočichů dotčených realizací záměru.
15. Stanovit termíny realizace záměru ve vztahu k zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů. Stanovit rozsah lokalit, na kterých bude časově omezena skrývková činnost při realizaci záměru (tj. stanovit lokality výskytu zvláště chráněných živočichů, kteří mohou být ohroženi skrývkovými pracemi při realizaci jednotlivých prvků záměru). Upřesnit rozsah kácení doupných stromů (ověřit obsazenost dutin, zjistit druhové složení ptáků příp. zda nejsou obsazeny netopýry a stanovit náhradní opatření, např. včasné vyvěšení náhradních budek).
16. Prověřit migrační trasy obojživelníků v konfliktu s dopravními trasami a lokalitami montáže jednotlivých prvků záměru. V případě potřeby stanovit ochranné podmínky.
17. Upřesnit výskyt druhu Cicindela campestris (svižník polní) a dalších druhů čeledi Carabidae, jako bioindikační skupiny, a stanovit podmínky vyplývající z možné přítomnosti zástupců této čeledi při realizaci jednotlivých prvků záměru (výkopové práce atp.).
18. Stanovit upřesňující podmínky pro jednotlivé druhy zvláště chráněných živočichů, jako podklad pro výjimku ze zásahu do biotopů zvláště chráněných živočichů. Zajistit povolení těchto výjimek.
19. Zajistit výjimku z podmínek ochrany zvláště chráněných území – přírodní památky Hrnčířské louky a přírodní rezervace Mýto.
20. Ve fázi povolovacího řízení k předmětnému záměru předložit příslušnému stavebnímu úřadu stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody týkající se splnění zákonných požadavků ve vztahu k ochraně ptactva před střety s vedením velmi vysokého napětí.
21. Minimalizovat řešení manipulačních pásů v úsecích po spádnici, volbou umístění stožárových míst přizpůsobit terénu tak, aby byly minimalizovány nutné přístupy a řešení spojitých manipulačních pásů po spádnici a tyto zásady včetně návrhů protierozních opatření rozpracovat v Zásadách organizace výstavby.
22. Po upřesnění stožárových stání předložit projektovou dokumentaci příslušnému archeologickému orgánu k vyjádření.
23. Zpracovat časový plán realizace stavby.
24. Koordinovat přípravu a realizaci záměru s významnými záměry dopravní infrastruktury:
a) v území u Kolovrat a Říčan s připravovanou stavbou Pražského okruhu - Silničního okruhu kolem Prahy, stavbou č. 511, úsek Běchovice - D1,
b) v území jižně od Nedvězí s možnou realizací přeložky silnice I/2,
c) v území u Benic a Kolovrat s možnou realizací nové železniční trati Praha - Bystřice u Benešova v parametrech vysokorychlostní trati (návrh této výhledové železniční trati se v současné době projekčně prověřuje) - záměr konzultovat se Správou železniční dopravní cesty, s.o.,
d) v území u Újezda u Průhonic s navrženým řešením záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ a záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ včetně komunikačního propojení D1 na ulici Formanskou.
25. V rámci dokumentace k územnímu rozhodnutí řešit průchod Přírodním parkem Botič - Milíčov z hlediska stavební uzávěry.
26. Zásadní opatření formulovat již při zpracování dokumentace pro územní řízení v „Zásadách organizace výstavby“, které musí obsahovat jednoznačné určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky, případně s úplným zákazem vjezdu této techniky. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat s dotčenými obcemi a příslušnými orgány státní správy.
27. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby vyžadovat i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).


II. Podmínky pro fázi výstavby

28. V období výstavby zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí jako jsou např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování sypkých materiálů atd.
29. Motory nákladních vozidel a stavebních mechanismů neponechávat v chodu po dobu, kdy nejsou v provozu (údržba, odstávky, přestávky, atd.).
30. Dřevní hmotu přednostně nespalovat v místě staveniště. V otevřeném ohništi lze spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami dle § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
31. Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním omezit riziko i drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Na místě stavby bude k dispozici dostatečné množství sanačního materiálu a vodotěsných nádob pro případ úniku. Ve vodohospodářsky významných územích (zátopová území, vodní toky) neopravovat žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování.
32. V blízkosti vodních toků dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a montážních činností a důsledně šetřit břehové porosty. Nesmí dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod a poškození břehů. Případné kácení břehových porostů v místech křížení vodních toků a ploch, ať už pro provádění vlastní stavby, nebo při následném provozu vedení, předem projednat se správci a vlastníky příslušných vodních toků a ploch.
33. V záplavovém území (v údolních nivách) vodních toků neskladovat stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění toků a okolních pozemků. Dřevní hmota z odstraňovaných břehových a doprovodných porostů musí být ihned odvážen z údolních niv. Práce natahování nových vodičů přes vodní toky oznámit v dostatečném předstihu dotčeným orgánům a správcům toku.
34. Při provádění nátěrů konstrukcí postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci zeminy nátěrovými hmotami při jejich manipulaci nebo jejich zbytky z odložených obalů. To platí i pro následné provádění nátěrů v rámci provozní údržby.
35. Stanovit autorizovanou osobu podle § 67 ve smyslu § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny k provádění biologického dozoru v dotčeném prostoru a na dalších dotčených plochách:
a) Stanovená osoba bude minimálně 1 x měsíčně ve vegetačním období monitorovat přímé a nepřímé vlivy realizace záměru a dalších souvisejících činností na faunu a flóru.
b) Pravidelně vyhodnocovat situaci výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru záměru a přijímat vhodná opatření – fóliové bariéry, transfery apod.
c) Stanovená osoba bude řešit nálezy živočichů v prostoru záměru a navrhovat další postup a řešení vzniklých situací.
d) V případě výskytu obojživelníků v akumulacích vod v prostoru záměru povolat zodpovědnou osobu a přijmout odpovídající opatření zamezující poškození a likvidaci nejen jedinců ale i jejich životního prostředí do ukončení vývoje.
e) V případě nutnosti na základě výjimky provést transport zvláště chráněných druhů živočichů na záměrem nedotčené lokality.
f) O provedené činnosti provádět zápisy a fotodokumentace.
36. Minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů, potřebných pro výstavbu vedení a vyloučit umísťování zařízení staveniště v lesních porostech.
37. Zahájení skrývek na plochách biologicky hodnotných provádět mimo vegetační období a období rozmnožování živočichů, případně po dohodě s biologickým dozorem na základě aktuálního stavu v konkrétní lokalitě.
38. Provádět monitoring a likvidaci invazních druhů a plevelů, a to jak v průběhu stavby, tak po jejím dokončení, a to po dobu 2 let od dokončení stavby.
39. Používat pouze stávající obslužné komunikace. V případě jejich poškození zabránit vyjetí paralelních cest.
40. Nepoškodit vegetační pokryv segmentu č. 17 v přírodní památce Hrnčířské louky. Jelikož je stožár č. 83 umístěn v méně hodnotném segmentu č. 18, který je na okraji segmentu č. 17, nebude nutné pro demontáž zřejmě do segmentu č. 17 vstupovat, pokud se pro přístup použije sousední pozemek, na kterém se bude též demontáž provádět. V jiném případě je nutné situaci posoudit na místě a spolu s orgány ochrany přírody navrhnout citlivé řešení problému.
41. Pokud to bude technicky možné přemístit stožár č. 83 v prostoru Hrnčířských luk za hranice chráněného území.
42. V úsecích jmenovaných jako biologicky hodnotné (např. přírodní rezervace, přírodní památky, významné krajinné prvky apod.) nepoužívat těžkou techniku mimo vytyčené trasy. Doporučuje se použít techniku lehčí, případně ruční zavádění vodících lan. Nedovolit narušování půdního povrchu a kácení vegetace nad míru nezbytnou.
43. Práce v oblasti s výskytem obojživelníků (přírodní památka Hrnčířské louky, údolí toků, okolí rybníků a segment č. 22) provádět v období mimo jejich tah nebo zajistit staveniště a komunikace proti jejich vnikání.
44. Při průchodu vedení v oblasti Hrnčířských luk a rybníků (k.ú. Šeberov) s výskytem řady vodních druhů a bahňáků provést optické signalizace zemnícího lana pro minimalizaci rizika střetů ptáků s vodiči vedení. Toto opatření se doporučuji i mezi stožáry č. 93 - 94 (přechod údolí Botiče), mezi stožáry č. 120 - 121 (přechod údolí Rokytky) a mezi stožáry č. 132 - 133 (přechod údolí Výmoly).
45. Neprovádět hlučné stavební práce v blízkosti Hrnčířského rybníka v hnízdním období rákosníka velkého, tj. květen – červenec.
46. Zajistit, aby nedošlo k likvidaci podmáčené plochy u paty stávajícího stožáru č. 92.
47. Při rekonstrukci zajistit, aby nedošlo k likvidaci hnízd a hnízdního prostředí bahňáků na mokřadech v polích.
48. V lokalitě přírodní rezervace Mýto minimalizovat zásahy do zeleně a nekácet doupné stromy.
49. V lokalitě Niva potoka Výmola minimalizovat zásah do zeleně nivy, zachovat staré stromy s dutinami a nezasahovat do koryta potoka.
50. V údolí Týnického potoka zajistit, aby nedošlo k zásahu do údolí potoka. Příjezdové komunikace nesmí poškodit údolí Týnického potoka.
51. Zajistit, aby nedošlo k zásahu do údolí potoka Výmola.
52. Ke snížení vizuálního projevu stožárů je doporučené věnovat pozornost barevné úpravě stožárových konstrukcí. Otevřená polní krajina má potenciál lépe absorbovat světlejší provedení stožárů (světle šedá, světle zelená v matném odstínu), údolní či kotlinové polohy s vyšší lesnatostí (Výmola mezi Březím a Slušticemi) mohou absorbovat provedení i v tmavších a matných přírodních odstínech.
53. V prostoru jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického průzkumu.
54. Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak. Skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav.
55. Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení v hnízdním období (březen – červenec). Tuto podmínku lze porušit v případě, že biologický dozor průzkumem vyloučí hnízdění ptáků v místě zásahu.
56. Dočasné zábory umisťovat mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého a dočasného záboru a následnou péči o dotčené lesní porosty. Podpořit vytvoření náhradního lesního pláště.

 

III. Podmínky pro fázi provozu

57. Ke kolaudačnímu souhlasu doložit reálné měření dodržení hygienických limitů pro hluk z provozu celého záměru v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.
58. Ke kolaudačnímu souhlasu předložit pro prostor městské části Praha - Šeberov hlukovou studii reálných vlivů hluku s důrazem na posouzení kumulativního vlivu hluku z předmětného záměru, stávajících elektrických vedení a rozvodny Chodov a jejího uvažovaného rozvoje. V případě signalizace překročení hygienických limitů řešit protihluková opatření pro splnění těchto limitů výlučně v prostoru rozvodny Chodov. Vlivy hluku z předmětného záměru nemohou způsobit změnu hlukové zátěže v úrovni hlukových limitů.
59. Šetrně provádět výřez s důslednou likvidací vyřezaných náletových křovin a keřů.
60. Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám (viz příloha č. 1 vodního zákona). Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky zákona o odpadech.
61. Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném nezbytně nutném rozsahu.
Monitoring negativních vlivů:
62. Pro snížení vlivu klimatických anomálií a populačních cyklů provádět monitoring výskytu a pohybu chráněných druhů živočichů na zoologických lokalitách (dotčených stavbou) s výskytem těchto druhů v prostorech přírodních památek a přírodních parků - cca 2 roky před zahájením výstavby, během výstavby, 2 roky po uvedení do provozu.
63. V průběhu stavby monitorovat výskyt invazních druhů v rámci biologického dozoru stavby. Provádět monitoring a likvidaci invazních druhů a plevelů, a to jak v průběhu stavby, tak po jejím dokončení, a to po dobu 2 let od dokončení stavby. V případě výskytu těchto druhů zajistit se souhlasem majitele pozemku v rámci údržby ochranného pásma vedení jejich dokonalou likvidaci, kterou potvrdí následný monitoring.


Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

 

—————

Zpět