sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Stavba jako součást města

28.09.2014 10:18

Pražské stavební předpisy respektují nadřazenost uspořádání města nad uspořádáním jednotlivých budov. Zavádí především takové regulativy, které definují prostorové limity staveb ve vztahu ke kontextu okolní zástavby. Budovy by neměly být pouhými solitéry, jako je tomu například na panelových sídlištích, ale měly by spoluvytvářet obraz města. Nové nařízení stanovuje taková pravidla, aby nové stavby respektovaly charakter konkrétní lokality (výška zástavby, struktura ulic, parků a náměstí).

Do Pražských stavebních předpisů se tak vracejí tradiční instrumenty plánování města, jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. Praze sepsány ve stavebních řádech za první republiky a ve starších vydáních. Obnovení klasického instrumentu ulice samozřejmě neznamená kompaktní zástavbu jako např. na Vinohradech pro celé správní území města. Prvorepubliková Ořechovka nebo Hanspaulka jsou krásnou ukázkou dobrého uličního systému v nízkopodlažní zástavbě.

 

Výšková regulace

Praha doposud neměla žádnou výškovou regulaci (kromě území se zákazem výškových staveb v historickém centru města). Nový předpis zavádí systém výškových hladin pro snazší posuzování výšek a jejich rozlišení. Dokud územní nebo regulační plán nestanoví tyto hladiny, tak bude výška nových domů regulována podle výšky okolních domů. Zde předpis nově stanovuje jasná pravidla, jak se výška měří a co ji smí překročit a o kolik.

Podrobné informace lze nalézt v odůvodnění k § 25, 26 a 27 (viz dokumenty ke stažení)

 

Návrat k tradiční regulaci – uliční a stavební čára

Pražské stavební předpisy se po sedmdesáti letech vrací k tradičním nástrojům, které znovu umožní výstavbu čtvrtí, jako jsou Vinohrady nebo Dejvice. Ty totiž podle dosavadního předpisu nebylo možné realizovat. Praha se vrací k ověřeným pojmům jako je uliční nebo stavební čára, které budou muset stavebníci respektovat. Například regulativ stavební čáry nově chrání nezastavěné vnitrobloky a obecně řeší vztah zástavby k veřejným prostranstvím. Uliční čára zase pomáhá definovat, co je veřejné a co je již v zodpovědnosti soukromých stavebníků, dále určuje pravidla pro umisťování dopravní a technické infrastruktury tak, aby umožňovala tvorbu kvalitního města (včetně např. stromořadí v ulicích)

Podrobné informace lze nalézt v odůvodnění k § 12, 21, 22, 23 a 24 (viz dokumenty ke stažení)

 

—————

Zpět