sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Údržba zeleně

22.07.2015 15:17
Jednou z deviz naší městské části je bezesporu velká plocha zeleně. Tato zeleň zvyšuje komfort místního života a bydlení, ale je třeba věnovat její údržbě náležitou péči. Za každoroční údržbu zeleně také vydává MČ nemalé prostředky, které jsou jako u všech činností prováděných MČ limitované. MČ se stará o údržbu travnatých ploch v intravilánu, které jsou přímo ve vlastnictví MČ či na veřejných prostranstvích, dále hlavně o vycházkové okruhy a lesoparky. Určitým specifikem naší MČ v údržbě zeleně je mj. kromě velkého rozsahu vycházkových okruhů také jistý „individuální“ přístup k některým obecním pozemkům, které se rozhodli opečovávat majitelé přilehlých nemovitostí, a při obecní údržbě zeleně se snažíme tuto individuální péči respektovat. 
MČ se snaží při zajišťování údržby zeleně dosáhnout těchto dvou cílů: 
co nejlepší kvalitu
za co nejméně peněz
(....tyto cíle mohou být často v přímém rozporu)
 
Údržba zeleně v roce 2015
Údržba zeleně je obdobně jako v předchozích obdobích zajišťována externím dodavatelem. Plocha zeleně, která byla zadána do výběrového řízení, je ke 20 ha – travnaté plochy, vycházkové okruhy, lesoparky. Výpočet rozsahu prací i výměry udržované zeleně provedl Úřad MČ, revizí předchozích prací a novým výpočtem výměr. Délku trvání zakázky jsme stanovili opět na 1 rok – delší období je sice efektivní z hlediska časové stálosti dodavatel, ovšem v případě nespokojenosti s prováděnou prací by to přinášelo velké komplikace v delším období. Podmínky údržby se odvíjejí jednak ze zkušeností předchozích let, a jednak samozřejmě z finančních možností naší MČ. Dá se samozřejmě diskutovat o počtu sečí, metodách apod., ale limity finanční a zákonné se nedají samozřejmě pominout. 
Vzhledem k předpokládanému rozsahu zakázky (dle zkušeností z min. let) bylo výběrové řízení vypsáno jako veřejná zakázka malého rozsahu a v souladu se směrnicí pro výběrová řízení způsob oslovení předem vybraných uchazečů. Proces výběru jsme se snažili provést co nejpečlivěji - protože kritériem výběru je z dúvodu měřitelnosti nejnižší cena, do podmínek VŘ jsme vložili několik kvalitativních kritérií (zkušenosti s obdobnými zakázkami, technické vybavení, reference).
8.4. bylo osloveno 6 firem (zejména místních, včetně těch, s nimiž byly dobré zkušenosti z minula), což znamenalo významný nárůst počtu oslovených. 24.4. byly vyhodnoceny nabídky. Konkrétní nabídku podaly jen 2 firmy, např. firma, která se starala o údržbu v uplynulém období, poslala dopis s vysvětlením, že z časových a dalších důvodů nabídku nezasílá.

Levnější byla nabídka p. Olega Čalčinského (STANDOL s.r.o.) - za 966.915,84 vč. DPH . S vítězem VŘ byla tedy uzavřena smlouva a počátkem května bylo započato s první sečí. Práce na údržbě zeleně probíhají jakž takž dle harmonogramu (i díky intenzivnímu dohledu ze stranyÚMČ). Ohlasy na kvalitu nejsou ze strany občanů většinou příliš pochvalné - kritika se týká zejména vzhledu posekaných ploch, které vypadají poněkud "okousané".

Jak s údržbou zeleně dál?

Letošní výběrové řízení přineslo několik podstatných zkušeností a také nutnost změny v dalších letech.

  • některé firmy nabídku ani neposílají – jsou po předchozích zkušenostech znechuceny často neopodstatněným přístupem některých místních občanů a často neodůvodněnou kritikou z jejich strany
  • cena díla, která se již dostala na hranici veřejné zakázky malého rozsahu, kdy je možné provádět VŘ přímým oslovením k zaslání nabídky. Protože se cena za údržbu zeleně dostala na tuto hranici, nebude možné v následujících letech použít tento typ VŘ.   

V dalších letech jsou 2 možnosti:

  1. buď otevřené VŘ – sice může generovat finanční úsporu, negativní zkušenosti jsou s „podstřelováním“ cen na úkor kvality a nemožnost zachovat „individuálnější“ přístup při údržbě místní zeleně.
  2. nebo zajistit údržbu zeleně vlastními silami (pomocí zaměstnanců apod.), což sice s sebou nese počáteční větší náklady na materiálové vybavení, ale umožní  lepší  operativnost s technikou i lidskými zdroji.

Já jsem, pokud to bude možné, pro druhou variantu.


Stanislava Bartošová

 

 

—————

Zpět