sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Úplata za vzdělávání 2014

05.04.2014 09:18

 

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Praha- Kolovraty, kterou zřizuje MČ Praha-  Kolovraty, ve školním roce 2013/2014.

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha – Kolovraty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské škole Praha - Kolovraty výše úplaty stanovena: za celodenní docházku dítěte na 400,-  Kč měsíčně

Výše  uvedená  částka  úplaty  je  stanovena  na  období  od 1.  září  2013  do  31.  srpna  2014 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami:

  • Vzdělání  v posledním  ročníku  mateřské  školy  se  poskytuje  bezúplatně,  nejvýše však 12 měsíců. Po dobu 12 měsíců je poskytováno vzdělání bezúplatně všem dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzn. dětem, které od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 dovrší 6 let věku.
  • Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2013/2014,  končí  bezúplatné  vzdělávání  k 15.  říjnu  2013.  Úplata  za  druhou  polovinu měsíce října činí 200,- Kč, za další měsíce platí plná výše 400,- Kč měsíčně.
  • Výše úplaty pro děti, kterým je omezena docházka do mateřské školy, činí 266,-
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná  do  10.  dne příslušného kalendářního měsíce.
Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Kolovraty vedený u ČSOB a.s., číslo účtu: 258 064 706/0300     POZOR ZMĚNA OD 1.9.2013 variabilní symbol: rodné číslo dítěte

V Kolovratech dne 29.4. 2013 Ing. Michaela Konečná ředitelka MŠ Praha-Kolovraty

 

Zdroj:  https://mskolovraty.cz

 

 

—————

Zpět