sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008

25.01.2015 20:29

 

Účel dokumentu

Dokumentace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy je zamýšlena jako podklad pro přípravu nástrojů a politik pro ovlivňování rozvoje území. Územní rozvoj je v pojetí českého práva ovlivňován zejména pomocí regulace fyzických změn v území - s využitím nástrojů územního plánování. Vedle toho ovlivnění rozvoje a zejména chování jeho jednotlivých aktérů je možné dosáhnout také celou řadou dalších nástrojů na úrovni veřejné správy, zejména místních strategií a politik, různých forem podpory a regulace atd. ÚAP budou nejvíce využívány pro zpracování a aktualizace Územního plánu hl. m. Prahy a přípravu dalších územně plánovacích dokumentací a podkladů, nicméně jeho obsah je upraven tak, aby se stal i základním průběžně aktualizovaným podkladem pro přípravu Strategického plánu hl. m. Prahy a dalších strategických a koncepčních dokumentů hl. m. Prahy dotýkajících se rozvoje města.

Obsah

Územně analytické podklady hl. m. Prahy obsahují popis a vyhodnocení současného stavu jednotlivých témat a oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Vedle základních fyzických prostorových vztahů a složek životního prostředí v území jsou předmětem vyhodnocení také aspekty ekonomické, sociálně demografické, kulturní a jiné, které jsou rozhodující hybnou silou procesů měnících tvář území jak z hlediska dynamiky, tak kvality.

Analýza stavu území je strukturována jako popis jednotlivých tématických oblastí města doplněný dílčími SWOT analýzami popisujícími silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Shrnutí poznatků je provedeno v tématicky zaměřených rozborech problémů v území a doporučením pro územní plán.

Územně analytické podklady byly zpracovány s využitím nejpodrobnějších disponibilních podkladů o hodnotách, limitech a možnostech využití území, poskytovaných zejména správci technického vybavení, organizací veřejné správy a vlastních průzkumů a podkladů zpracovatele. Část vstupních podkladů byla též zajištěna účelovou externí subdodávkou. Veškeré podklady, které nejsou přímou součástí textové nebo grafické části dokumentu jsou zpracovány v rámci samostatných příloh.

Shrnutí poznatků a doporučení je provedeno v rámci oddílů Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje a Určení problémů k řešení, které tvoří rozbor udržitelného rozvoje území a jsou zpracovány na základě shrnutí vyplývajícího z analytických prácí podle jednotlivých témat.

Nedílnou součástí dokumentu je grafická část, která obsahuje 25 výkresů, z toho 4 hlavní a 21 tématických výkresů. Výkresy dokládají stav území hl. m. Prahy a jsou znázorněním podkladových údajů vyplývajících z požadavků přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část A.

Měřítko hlavních výkresů je 1:10 000, měřítko tematických výkresů vyplývá z povahy zobrazovaných jevů (nejčastěji 1:10 000, 1:25 000).

 

Dokumenty ke stažení

 

Textová část

Přílohy

 

Výkresy online

 

—————

Zpět