sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj 2007

11.01.2015 20:26

 

Nezbytnost přednostního zpracování územně plánovacího podkladu pro dokumentaci Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy byla důvodem pro zpracování Územně analytických podkladů hl. m. Prahy ve dvou úrovních. Výstupem první úrovně jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj, které byly zpracovávány v období březen - říjen 2007. Ve druhé fázi, jejíž realizace se předpokládá v roce 2008, budou pořízeny podrobné podklady pro úroveň obce. V rámci dalších dvouletých aktualizačních cyklů budou zpracovávány Územně analytické podklady jednotně pro obě hierarchické úrovně.

Samotný dokument Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj jsou členěny do dvou částí. V první, textové a grafické části, je proveden rozbor stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí města. Mezi tyto oblasti spadají témata přírodních podmínek, sídelní struktury, stavu složek životního prostředí, dopravní a technické infrastruktury, ale také témata popisující dynamické činitele v území, zejména ekonomické, sociální, kulturně-historické a další. Jedním ze specifických cílů tohoto rozboru je nalezení základních hodnot území, jejichž zachování je klíčové z hlediska dalšího rozvoje území. Pro každé takto specifikované téma byla zpracována SWOT analýza, shrnující silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, na jejichž základě jsou pak definovány hlavní problémy k řešení především v navazujících územně plánovacích dokumentacích. Dílčí SWOT analýzy a specifikace hlavních problémových témat se staly základem vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje. Závěrečným vyhodnocením rozboru udržitelného rozvoje území, jehož součástí jsou výše uvedené kapitoly, je určení problémů k řešení, směřujících zejména směrem k Zásadám územního rozvoje.

Grafické znázornění územní lokalizace hodnot, limitů, rozvojových záměrů a problémů je provedeno v grafické části. Ta sestává ze 4 výkresů, které jsou zpracovány v měřítku 1:50 000. Jedná se o výkresy Hodnoty území, Limity v území, Záměry na provedení změn v území a Problémy k řešení. Přílohou díla je podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území, který sdružuje především tabelární a mapové údaje o území, jejichž výčet je definován přílohou č. 1, část B vyhlášky č. 500/2006 Sb. a které tvoří jádro údajů využitých pro zpracování analytické části díla.

 

Dokumenty ke stažení

 

—————

Zpět