Věcná novela Pražských stavebních předpisů je připravena k projednání

14.06.2015 14:25

 

Rada hl. m. Prahy dnes souhlasila s novelou Pražských stavebních předpisů (PSP), což znamená, že novela může do veřejného projednání. O vyhotovení věcné novely rozhodla v únoru Rada hl. m. Prahy poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo platnost původní verze PSP.

„Návrh novely zavádí řadu opatření, která směřují k úspornějšímu nakládání s přírodními zdroji a energiemi, zejména s vodou a teplem. Novela zároveň posiluje ochranu hodnot v území na základě přesnějších definic jeho charakteru, který zohledňuje obvyklé výšky, hmoty a strukturu zástavby v daném místě,“ uvedl náměstek primátorky Matěj Stropnický a doplnil, že novelizovaný text předpisů je otevřený připomínkám a k případným námitkám budeme přistupovat odpovědně.

 

Projednávání novely - dokumenty a bližší informace >>>

 

Hlavní připomínky MMR, tedy požadavek proslunění a notifikace u Evropské komise, byly zapracovány. K notifikaci bude nařízení zasláno poté, co proběhne připomínkové řízení u městských částí. Požadavek, aby 1. března svítilo slunce na třetinu podlahové plochy bytu po dobu 1,5 hodiny (§45), není vypuštěn, jako u pozastavených PSP, ani není striktní, jako tomu bylo u dřívějšího předpisu.

Co se týče regulace reklamy, novelizovaný předpis přichází s novým modelem nastavení regulativů. Zatímco původní verze počítala s regulací volně stojících reklamních ploch o ploše větší než 6m2 v zastavitelném území, nové předpisy zakazují umísťovat reklamní poutače o ploše převyšující 4m2 v památkových rezervacích a památkových zónách. Regulace je tak zajištěna vedle zastavitelného (cca 47% území Prahy) i na nezastavitelném území, tedy na celém území Hlavního města Prahy. „Jako nezastavitelné jsou však v územním plánu vedeny např. i pozemky okolo Jižní spojky a komunikací tohoto druhu, takže posílení regulace je zásadní,“ doplnil náměstek Stropnický. V oblastech, které nejsou památkově chráněny, musí být rozestupy mezi reklamními panely minimálně 100 metrů. Regulativy byly upravovány také na základě připomínek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Na novele pracovala užší pracovní skupina, jejímž vedením byl pověřen Mgr. František Korbel, Ph.D., respektovaný právník s bohatou legislativní zkušeností. Užší skupina svou práci konzultovala se širší konzultační skupinou, vedenou architektem Pavlem Hniličkou, vedoucím zpracovatelského týmu původních PSP. Do obou týmů byly zapojeni jak původní členové zpracovatelského týmu, tak Radou nově jmenovaní členové. Mimoto bylo nové znění předpisu projednáváno s dalšími zúčastněnými stranami, jako je třeba Ministerstvo pro místní rozvoj či Česká komora autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě (ČKAIT) a Česká komora architektů (ČKA).

Veřejné projednání skončí 10. července a schválený harmonogram předpokládá, že novelizované Pražské stavební předpisy začnou opět platit od 1. 1. 2016.