sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Vyhláška 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

15.03.2014 10:58

 

 


   496/2004 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 29. července 2004

   

   Ministerstvo  informatiky stanoví podle § 20 odst. 4 zákona č. 227/2000
   Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
   o  elektronickém  podpisu),  ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č.
   517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

   § 1

   Předmět úpravy

   Tato  vyhláška  stanoví  postupy  orgánů  veřejné  moci uplatňované při
   přijímání  a  odesílání  datových  zpráv  prostřednictvím  elektronické
   podatelny  a  strukturu  údajů  kvalifikovaného certifikátu, na základě
   kterých  je  možné  podepisující  osobu  při  přijímání  datových zpráv
   prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat.

   § 2

   Přijetí a doručení datové zprávy

   (1)   Nestanoví-li  tato  vyhláška  jinak,  je  přijatá  datová  zpráva
   považována   za  doručenou  orgánu  veřejné  moci,  pokud  je  dostupná
   elektronické    podatelně   provozované   podle   zvláštního   právního
   předpisu^1).

   (2)  Pokud  je  u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu
   nebo  počítačového  programu,  jež  jsou  způsobilé  přivodit  škodu na
   informačním  systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné
   moci (dále jen "škodlivý kód"), může být datová zpráva uložena jen mimo
   elektronickou   podatelnu,  a  to  za  předpokladu,  že  není  ohrožena
   bezpečnost  informačního  systému  orgánu  veřejné  moci ani bezpečnost
   zpracovávaných   informací.   Taková   datová   zpráva   není  dostupná
   elektronické podatelně.

   (3)  Doručená  datová  zpráva se ukládá do úložiště doručených datových
   zpráv  ve tvaru, ve kterém byla přijata. Je-li k datové zprávě připojen
   kvalifikovaný  certifikát  a  zaručený  elektronický podpis založený na
   tomto  certifikátu  vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
   služeb  (dále  jen  "uznávaný  elektronický podpis") nebo kvalifikovaný
   systémový   certifikát   a   elektronická   značka  založená  na  tomto
   certifikátu  vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   (dále  jen  "uznávaná  elektronická  značka"),  ukládají  se  spolu  se
   zprávou.

   (4) Doručená datová zpráva se v elektronické podatelně

   a)  eviduje  a  dále  se  předává  v  souladu  se  zvláštními  právními
   předpisy^2)   upravujícími   evidenci  doručených  písemností  a  další
   nakládání  s  nimi s tím, že čas doručení datové zprávy je zaznamenán s
   přesností na sekundu, a

   b)  označuje identifikátorem elektronické podatelny, který má charakter
   podacího razítka.

   (5) Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním
   datové  zprávy v souladu s ustanovením § 3, pokud je orgán veřejné moci
   schopen   z   přijaté   datové   zprávy  zjistit  elektronickou  adresu
   odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je

   a)  uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné
   moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,

   b)  datum  a  čas  s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová
   zpráva doručena, a

   c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

   (6) U doručené datové zprávy elektronická podatelna zjišťuje, zda

   a)  datová  zpráva  odpovídá technickým parametrům, které orgán veřejné
   moci zveřejnil podle zvláštního právního předpisu^1),

   b)  je připojen uznávaný elektronický podpis nebo uznávaná elektronická
   značka,  případně  zda je připojeno kvalifikované časové razítko, pokud
   zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě,

   c)   zaručený  elektronický  podpis  je  platný  a  jeho  kvalifikovaný
   certifikát  nebyl  zneplatněn  (§  5  odst. 2 zákona) nebo elektronická
   značka  je  platná  a  její  kvalifikovaný  systémový  certifikát nebyl
   zneplatněn  (§ 5a odst. 3 zákona), případně zda je platné kvalifikované
   časové   razítko,  pokud  zvláštní  právní  předpis  stanoví  povinnost
   připojit jej k datové zprávě,

   d)  je  připojen  kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový
   certifikát   podle   písmene   b)   nebo  zda  je  uveden  akreditovaný
   poskytovatel  certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho
   evidenci, a

   e) kvalifikovaný certifikát obsahuje údaje, na jejichž základě je možné
   osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.

   (7)  Pokud  elektronická  podatelna zjistí, že kvalifikovaný certifikát
   nebo  kvalifikovaný systémový certifikát podle odstavce 6 písm. c) byly
   v  době  doručení  datové  zprávy  neplatné,  a  pokud lze usuzovat, že
   zaručený  elektronický podpis nebo elektronická značka byly vytvořeny v
   době  platnosti  tohoto  certifikátu,  orgán  veřejné  moci  za  účelem
   zjištění  platnosti  elektronické značky nebo zaručeného elektronického
   podpisu

   a)   ověří,  zda  je  připojeno  platné  kvalifikované  časové  razítko
   podepsané nebo označené datové zprávy a zda toto razítko bylo vytvořeno
   před  okamžikem  zneplatnění certifikátu datové zprávy a zda je platné,
   nebo

   b)  uvědomí  podepsanou  osobu,  není-li připojeno platné kvalifikované
   časové  razítko, že nemá možnost provést veškeré úkony potřebné k tomu,
   aby  ověřil,  že  zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka
   jsou  platné  a  jejich  kvalifikovaný  certifikát  nebo  kvalifikovaný
   systémový  certifikát  nebyly  zneplatněny  před  vytvořením zaručeného
   elektronického podpisu nebo elektronické značky.

   (8) Úkony potřebné k ověření, že zaručený elektronický podpis je platný
   a  jeho  kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatněn nebo že elektronická
   značka  je  platná  a  její  kvalifikovaný  systémový  certifikát nebyl
   zneplatněn  nebo  že  kvalifikované  časové  razítko  je  platné  podle
   odstavce 6 písm. c), jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

   (9) O výsledku zjištění skutečností uvedených v odstavcích 6 a 7 se při
   doručení  do identifikátoru elektronické podatelny zaznamenávají údaje,
   které tyto skutečnosti dokládají.

   § 3

   Odeslání datové zprávy

   (1)  Odesílaná  datová  zpráva  se  v  elektronické podatelně ukládá do
   úložiště  vypravených datových zpráv ve tvaru, ve kterém byla odeslána.
   Je-li k datové zprávě připojen uznávaný elektronický podpis oprávněného
   zaměstnance  orgánu  veřejné  moci a jeho kvalifikovaný certifikát nebo
   uznávaná  elektronická  značka orgánu veřejné moci a její kvalifikovaný
   systémový certifikát, ukládají se spolu s datovou zprávou.

   (2)  Před  odesláním  z  orgánu  veřejné  moci  prochází  datová zpráva
   kontrolou výskytu škodlivého kódu.

   (3)  Odesílaná  datová  zpráva  se  v  elektronické podatelně eviduje v
   souladu  s vnitřními předpisy orgánu veřejné moci upravujícími evidenci
   vypravovaných  písemností  s  tím,  že  čas  odeslání  datové zprávy je
   zaznamenán s přesností na sekundu.

   § 4

   Údaj, na základě kterého je možné osobu jednoznačně identifikovat

   Údaj,  na  jehož  základě  je možné osobu jednoznačně identifikovat, se
   uvádí  ve struktuře desetimístného čísla v desítkové soustavě v rozsahu
   1  100 100 100 až 4 294 967 295 a je spravován ústředním orgánem státní
   správy.  Jeho  hodnota  není  zaměnitelná  s  rodným číslem a nesmí být
   osobním údajem podle zvláštního právního předpisu^3).

   § 5

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

   Ministr:

   Mlynář v. r.

   Příl.

   Úkony   potřebné   k   ověření,   že  zaručený  elektronický  podpis  a
   elektronická  značka jsou platné a jejich kvalifikovaný certifikát nebo
   kvalifikovaný  systémový  certifikát  nebyly  zneplatněny,  a k ověření
   platnosti kvalifikovaného časového razítka

   1. Ověření zaručeného elektronického podpisu a elektronické značky

   Ověření  zaručeného  elektronického  podpisu  podepisující  osoby  nebo
   elektronické  značky  označující  osoby  datové zprávy se provádí podle
   standardů  asymetrických  kryptografických algoritmů a kryptografických
   hašovacích  funkcí  odpovídajících  schématům  použitým  při  vytváření
   zaručeného    elektronického    podpisu.    Parametrem    asymetrického
   kryptografického  algoritmu  jsou  data  pro  ověřování  elektronických
   podpisů odpovídající datům pro vytváření elektronických podpisů, k nimž
   byl   vydán   kvalifikovaný   certifikát,   nebo   data  pro  ověřování
   elektronických  značek  odpovídající datům pro vytváření elektronických
   značek,  k nimž byl vydán kvalifikovaný systémový certifikát. Standardy
   kryptografických  asymetrických algoritmů a kryptografických hašovacích
   funkcí jsou uvedeny v tabulce č. 1 a 2 této přílohy. Ověření se provádí
   zpravidla pomocí aplikace bez zásahu ověřující osoby.

   2. Ověření platnosti certifikátu

   a) Ověření intervalu doby platnosti

   Ověření, zda v době doručení datové zprávy byl kvalifikovaný certifikát
   podepisující  osoby  nebo kvalifikovaný systémový certifikát označující
   osoby  v  intervalu doby platnosti. Ověření se provádí zpravidla pomocí
   aplikace bez zásahu ověřující osoby.

   b) Ověření elektronické značky certifikátu

   Ověření  elektronické značky, kterou kvalifikovaný poskytovatel označil
   kvalifikovaný   certifikát   podepisující   osoby   nebo  kvalifikovaný
   systémový   certifikát   označující  osoby,  obdobně  jako  se  ověřuje
   elektronická  značka  datové  zprávy  podle  bodu 1. Ověření se provádí
   zpravidla pomocí aplikace bez zásahu ověřující osoby.

   c) Ověření, zda certifikát nebyl zneplatněn

   Ověření,  zda  se  kvalifikovaný  certifikát  podepisující  osoby  nebo
   kvalifikovaný  systémový  certifikát  označující  osoby  nenacházejí  v
   seznamu  zneplatněných certifikátů s časem zneplatnění, který předchází
   času   doručení   datové   zprávy.   Rozhodným  seznamem  zneplatněných
   certifikátů   je   pro   tyto   účely  seznam,  jehož  platnost  začíná
   bezprostředně po čase doručení datové zprávy. Ověření provádí ověřující
   osoba, aplikace jej zpravidla neprovádí.

   d) Ověření elektronické značky seznamu zneplatněných certifikátů

   Ověření  elektronické značky, kterou kvalifikovaný poskytovatel označil
   seznam  zneplatněných  certifikátů,  se provádí obdobně jako se ověřuje
   elektronická značka datové zprávy podle bodu 1.

   e) Certifikační cesta

   Elektronická značka kvalifikovaného certifikátu podepisující osoby nebo
   kvalifikovaného systémového certifikátu označující osoby je založena na
   kvalifikovaném  systémovém  certifikátu  poskytovatele.  I ten může být
   označen  elektronickou  značkou  poskytovatele,  která  je  založena na
   dalším kvalifikovaném systémovém certifikátu poskytovatele. Tento vztah
   mezi  certifikáty  se  označuje  pojmem certifikační cesta. Pro ověření
   platnosti  certifikátu  označující  nebo  podepisující  osoby  je nutné
   provést  ověření platnosti všech certifikátů v certifikační cestě podle
   písm.  a)  až  d) tohoto bodu. Certifikační cesta je vyznačena v každém
   vydaném certifikátu.

   3. Ověření kvalifikovaného časového razítka

   Ověření  elektronické  značky kvalifikovaného časového razítka obdobně,
   jako se ověřuje elektronická značka datové zprávy podle bodu 1.

   Ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je
   založena  elektronická značka kvalifikovaného časového razítka, obdobně
   jako se ověřuje platnost certifikátu podle bodu 2.
Tabulka č. 1


--------------------------------------------------------------------------
Index asymetrického algoritmu  Zkratka kryptografického  Normativní odkazy
                               asymetrického algoritmu
--------------------------------------------------------------------------
1.01                           rsa                       [1]
--------------------------------------------------------------------------
1.02                           dsa                       [2]
--------------------------------------------------------------------------
1.03                           ecdsa-Fp                  [2,3]
--------------------------------------------------------------------------
1.04                           ecdsa-F2m                 [2,3]
--------------------------------------------------------------------------
1.05                           ecgdsa-Fp                 [4]
--------------------------------------------------------------------------
1.06                           ecgdsa-F2m                [4]
--------------------------------------------------------------------------

Normativní dokumenty:

[1] ISO/IEC 14888-3: Information  technology - Security techniques
    - Digital    signatures    with    appendix    -    Part    3:
    Certificate-based mechanisms.

[2] NIST:  FIPS  Publication  186-2:  Digital  Signature  Standard
    (DSS).

[3] Public Key  Cryptography for the  Financial Services Industry:
    The Elliptic  Curve Digital Signature  Algorithm (ECDSA), ANSI
    X9.62-1998.

[4] ISO/IEC  FCD   15946-2:  Information  technology   -  Security
    techniques - Cryptographic techniques based on elliptic curves
    - Part 2: Digital signatures.

Tabulka č. 2

--------------------------------------------------------------------------
 Index hashovací funkce  Zkratka kryptografické   Normativní odkazy
                         hashovací funkce
--------------------------------------------------------------------------
 2.01                    sha 1                    [5,6]
--------------------------------------------------------------------------
 2.02                    ripemd160                [5]
--------------------------------------------------------------------------

Normativní dokumenty:

[5] ISO/IEC 10118-3: Information  technology - Security techniques
    - Hash functions - Part 3: Dedicated hash functions.

[6] NIST: FIPS Publication 180-1: Secure Hash Standard (SHS-1).

   1)  Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000
   Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
   o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

   2)  Například  zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č.
   343/1992  Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č.
   107/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

   3)  §  4  písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
   změně některých zákonů.
 


 

—————

Zpět