sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Výstavba prvního úseku metra D z Pankráce do Písnice schválena

12.07.2014 08:10

Dne 8. 10. 2013 Rada hlavního města Prahy schválila záměr výstavby trasy metra I.D a souhlasila se zařazením projektu výstavby trasy metra I.D do Operačního programu Doprava 2014+.

V tuto chvíli se počítá s variantou metra, která ze stanice Pankrác bude pokračovat až do konečné stanice Depo Písnice. Jestli se Pankrác stane přestupní anebo odtud bude každá třetí souprava metra z trasy C odbočovat, o tom se mělo rozhodnout na jaře 2014.

Dne 26. 5. 2014 Představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. schválilo jako preferovanou realizační variantu přestup ve stanici Pankrác. Následně toto rozhodnutí dne 11. 6. 2014 vzala na vědomí i Dozorčí rada Dopravního podniku.

Dne 26. 6. 2014 vydal odbor Stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy pravomocné územní rozhodnutí pro trasu I.D metra v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice.

 

 

Popis projektu

První provozní úsek trasy D (I.D) je částí zcela nové, čtvrté trasy pražského metra. Úsek I.D je připravován v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice. Délka úseku je 10,6 km, bude na něm 10 stanic – Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Jedná se o nejvýznamnější připravovanou dopravní stavbu v Praze.

Hlavní důvody pro výstavbu trasy I.D jsou následující:

  • Zajistit kvalitní dopravní obslužnost rozsáhlých sídlištních celků v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a dalších spádových území jižního okraje Prahy a přilehlé části regionu;
  • Zamezit rostoucímu podílu individuální automobilové dopravy a snížit přetížení pozemních komunikací v zájmové oblasti;
  • Zlepšit kvalitu a úroveň veřejné dopravy v zájmové oblasti;
  • Snížit současné vysoké kapacitní nároky na linku C metra;
  • Zajistit kapacitní dopravní alternativu k Nuselskému mostu v případě jeho havárie nebo rekonstrukce;
  • Zlepšit kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti.

 

Stavební části

Zahájení výstavby trasy I.D metra se předpokládá ve druhém pololetí roku 2016. V současné době je navržena následující etapizace výstavby a zprovozňování:

  • 1. etapa Pankrác – Nové Dvory, délka 4,1 km, 5 stanic, zahájení výstavby 2016, zahájení provozu 2022;
  • 2. etapa Nové Dvory – Depo Písnice včetně depa, délka 3,8 km, 3 stanice, zahájení výstavby 2016, zahájení provozu 2022;
  • 3. etapa Pankrác – Náměstí Míru, délka 2,7 km, 2 stanice, zahájení výstavby dle investičních možností hl. m. Prahy;

Jsou prověřovány i různé možnosti změny etapizace výstavby a zprovozňování trasy I.D tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor, co nejrychlejšího zkvalitnění dopravní obsluhy jižní části města a přilehlého regionu a aby byly co nejrychleji sníženy nepříznivé ekologické dopady stávající automobilové a autobusové dopravy.

 

Popis trasy

Náměstí Míru

Ražená stanice se dvěma vestibuly. Vedle dopravní obsluhy náměstí a jeho bezprostředního okolí zde bude nově navrhovaná stanice trasy D plnit funkci přestupního místa na trasu A metra (včetně zajištění bezbariérového přístupu na tuto trasu) a na tramvajové linky vedené po ulicích Vinohradská, Korunní a Francouzská. Návrh stanice umožňuje jakékoli pokračování severním směrem k Hlavnímu nádraží a Náměstí Republiky/Žižkovu. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Náměstí Bratří Synků

Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Stanice trasy D zde svými vestibuly pokryje přímé vazby k území i k veškerým formám existující návazné hromadné dopravy. Vazbu na nedalekou železniční stanici Praha - Vršovice bude možno realizovat pouze nepřímo (pěší docházka).

Pankrác

Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice trasy D svým dispozičním uspořádáním bude vedle obsluhy území na povrchu umožňovat i přestup na provozovanou trasu C (stanice Pankrác C) a návaznou autobusovou, případně i tramvajovou dopravu. Součástí stanice na trase D bude řešení celého přestupního uzlu D-C. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Olbrachtova

Ražená stanice s jedním vestibulem. Stanice trasy D zde bude plnit funkci dopravní obsluhy okolní obytné zástavby a přestupu na návazné autobusové (výhledově i tramvajové) linky.

Nádraží Krč

Povrchová stanice se dvěma vestibuly. Bude plně využita možnost přímého kontaktu se železniční tratí směřující na Vrané nad Vltavou a Dobříš/Čerčany a do centra Prahy. Význam přestupního místa poroste s postupným zaváděním intervalové dopravy na této železniční trati. Do koncepce řešení stanice trasy D bude zde zahrnuto i širší okolí. Součástí stanice bude objekt parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Nemocnice Krč

Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Stanice bude orientována k hlavnímu vstupu do nemocničního areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, s návaznou autobusovou dopravou městského i příměstského charakteru a do navazujícího sídliště Krč. Významnou roli zde bude hrát i předpokládaný rozvoj přilehlého území, kde se uvažuje s výstavbou obchodně společenských a obchodně administrativních komplexů.

Nové Dvory

Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice bude plnit několik dopravních funkcí. Půjde zejména o dopravní obsluhu rozvíjejícího se sídliště i plánovaného obchodně administrativního centra a dále o přestupy na návaznou autobusovou dopravu. Za stanicí Nové Dvory bude založeno větvení trasy metra do směru Modřany. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků. Součástí řešení okolí stanice bude parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Libuš

Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Vedle dopravní obsluhy přiléhajícího území bude ve stanici i přestupní vazba na návaznou autobusovou dopravu a na plánované prodloužení tramvajové trati z Modřan.

Písnice

Hloubená stanice s jedním vestibulem. Součástí stanice bude malý autobusový terminál a parkoviště P + R s kapacitou cca 400 stání.

Depo Písnice

Povrchová stanice s jedním vestibulem. Součástí stanice bude velký autobusový terminál a záchytné parkoviště P + R s kapacitou cca 800 stání (zachycení automobilové dopravy z jižní části středočeského regionu). Stanice je řešena jako koncová a umožňuje budoucí pokračování trasy do regionu.

Depo

Součástí řešení trasy D je i depo, pro jehož realizaci je v územním plánu vyčleněna plocha jižně od Kunratické spojky.

Vedení trasy D bude koncipováno jako otevřené, což znamená, že bude respektovat technickou reálnost výhledového prodloužení za stanici Nám. Míru (směr Hlavní nádraží a Náměstí Republiky/Žižkov). Na jižním konci trasy bude zohledňovat možnost prodloužení jižním směrem za stanici Depo Písnice do přilehlého regionu.

Samozřejmou součástí všech stanic je i bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

 

 

 

—————

Zpět