sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

05.04.2014 19:37

 

 

Co pro žáky naše škola dělá?

Žáci, jejichž porucha je takového stupně, že by opravňovala k vřazení do specializované třídy nebo školy, jsou na naší škole zařazeni do programu integrace. Znamená to, že na základě odborného vyšetření a posudku mají vypracován individuální vzdělávací plán, který stanoví metody, konkrétní náplň učiva a opatření, pomůcky a způsob klasifikace. Škola na tyto žáky dostává navýšené finanční prostředky ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

Ostatní děti, které trpí dílčími projevy poruchy nebo zdravotním problémem ovlivňujícím schopnost koncentrace a učení, jsou na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny při výuce zohledňovány. Je jim věnována zvýšená pozornost, individuální přístup a zohlednění při práci v hodině. O dětech vyžadujících z nejrůznějších důvodů ohled a speciální způsob práce jednáme při pedagogických poradách a snažíme se společně nalézt optimální přístup k řešení. Kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími poruchami by se neobešla bez dobré spolupráce s rodiči dětí.

Materiální a personální zajištění

Na naší škole působí speciální pedagožka se zkušenosti ze specializovaných tříd, a je možné se na ni v případě potřeby obrátit.  (Vladimíra Šarapatková)

Speciální didaktické materiály a pomůcky jsou v inventáři školy a jsou k dispozici i ostatním pedagogům. Další pomůcky jsou zakupovány na základě žádosti o navýšené finanční prostředky a disponují jimi třídní učitelky integrovaných žáků. Všem učitelům je k dispozici odborná školní knihovna, která obsahuje také tituly zabývající se speciální pedagogikou.

Na koho se mohou rodiče v případě nejasností obrátit? 

V první řadě je to třídní učitelka, která může rodičům poradit, doporučit vyšetření v poradně. Po konzultaci s výchovnou poradkyní navrhuje řešení, na doporučení poradny vytvoří individuálně vzdělávací plán.

Výchovným poradcem a speciálním pedagogem školy je paní učitelka Vladimíra Šarapatková, která vede evidenci dětí, poskytuje konzultace učitelům i rodičům, má kontakty na speciálně pedagogická centra a pedagogicko psychologické poradny.

 

Zdroj: https://www.zskolovraty.cz

 

—————

Zpět