sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Základní principy radničních periodik

15.03.2014 22:28

 

 

Zde si můžete pročíst stručné shrnutí principů a pravidel, jimiž by se měla radniční periodika řídit.

Ačkoli neexistuje žádný zákon, který by vyloženě upravoval pravidla pro vydávání radničních periodik, samotný Zákon o obcích poměrně jasně určuje, jakou funkci má vůči svým občanům obec zastávat:

§2 (2) "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."

§35 dále zmiňuje povinnost obce pracovat na uspokojování potřeb svých občanů: "Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku."

Mimo jiné i Ústava ČR Čl.2 (3) uvádí: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon." Z toho vyplývá, že není možné, aby si radnice vytvářely monopol nad veřejnými (neboli placenými z peněz daňových poplatníků) médii a využívaly je ve svůj prospěch.

 

Apolitičnost

Kvalitně vydávaná periodika musejí zajišťovat potřebu informací občanů, musejí tedy poskytovat vyvážené a objektivní informace. Nesmějíí sloužit názorům a zájmům jen některých ideových nebo politických skupin. Objektivita se nedosáhne odstraňováním polemiky, předkládání obrazu jednoduchého světa, kde neexistují diskuse a spory. Například suché sdělení o otevření nového obchodního centra není apolitické!

Politický život na každé, tedy i místní, úrovni zahrnuje nejen přijatá řešení, ale i možnost alternativních a nepřijatých rozhodnutí či aktivit. Zpráva má svou pravdivou vypovídající hodnotu pouze tehdy, když uvádí kontext celé situace. Opozice například mohla vystoupit s protinávrhem, který by jinak využil peníze občanů, nebo dokonce s nařčením o "přihrání zakázky" spřátelené firmě. To je informace vysoké hodnoty, kkterá ovšem nemůže být zahrnuta ve strohém, zdánlivě nepolitickém sdělení.

Zpráva se tedy nesmí vyhýbat potenciálním variantám, sporům nebo návrhům, které předcházely přijetí rozhodnutí.

 

Pozitivní využití radničních periodik:

-   Obohacení veřejné diskuse

-   Větší zapojení občanů do rozhodování o místních záležitostech

-   Praktický rádce pro různé životní situace

 

PR (pí-ár) anebo poskytování informací:

Každé město či obec využívá rozsáhlého PR působení. To je ve skutečnosti věc potřebná pro rozvoj obce - pro přilákání turistů, firem nebo investorů. Je ovšem potřeba silnou čarou oddělit působení PR od komunikace s občany prostřednictvím informačních kanálů, jako jsou radniční periodika nebo webové stránky obce / města.

Tyto sdělovací prostředky nesmějí sloužit k PR vedení obce. Účelem je čistě komunikace mezi občany a jejich volenými či jmenovanými zástupci, a poskytování objektivních informací a vyváženého spektra názorů. Obec, město či městská část a jejich politický život nemůže být předmětem reklamy zaměřené na sebe sama. PR působení musí být od komunikace s občany rozpočtově oddělené a nesmí obsahovat názorová sdělení.

Naopak sdělovací prostředky placené z veřejných peněz obsahující i názorová sdělení musí zajišťovat službu všem občanům. To lze konkrétněji ošetřit pravidly zajišťujícími objektivitu a vyváženost. Naše náměty, včetně Desatera vydávání radničních periodik naleznete zde.

Zdroj: www.otevrete.cz

 

—————

Zpět