sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Adaptabilita - Zaměření prioritní osy 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

11.01.2015 14:37

Informace obsažené níže jsou převzaty z programu Praha - Adaptabilita schváleného Evropskou komisí. Zaměření jednotlivých prioritních os v programu OPPA představuje obecný rámec toho, co je možné podporovat. Pro konkrétní výzvy k předkládání projektových žádostí ovšem hlavní město Praha stanovuje přesnější popis podporovaných aktivit, cílových skupin i oprávněných žadatelů. Výzvy mohou být také vyhlášeny jen na některou z částí, které jsou v dané prioritní podporovatelné. Pro přípravu žádostí je proto vždy nutné prostudovat konkrétní výzvu k předkládání projektových žádostí, nestačí spolehnout se na zaměření výzvy uvedené v programu Praha - Adaptabilita.

 

Cíl prioritní osy 1

Specifickým cílem této prioritní osy je zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce.

Podpora je ve vazbě na tento cíl směřována do rozvoje odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí pracovníků na trhu práce, zejména prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. Zároveň mohou projekty zahrnovat rozvoj a realizaci systémů celoživotního vzdělávání v podnicích a v neziskových organizacích.

Zvláštní pozornost je věnována rozvoji a využití pražského inovačního potenciálu prostřednictvím zlepšení spolupráce mezi pracovišti výzkumu a vývoje, vzdělávacími institucemi a podnikatelskou sférou např. formou transferu know-how a stáží. Důraz je kladen také na podporu samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a poradenství v této oblasti.

 

Podporované aktivity

Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání

Mezi rozvoj a realizaci dalšího vzdělávání patří:

 • realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních a řídicích dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností
 • podpora přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu vzdělávání
 • příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, včetně školení a odborné přípravy poskytovatelů dalšího vzdělávání
 • zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží a přenosem zkušeností
 • rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech

 

Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji v sobě zahrnuje:

 • podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji (např. při zakládání center výzkumu a vývoje, pro rozvoj spin-off firem apod.)
 • podpora lidských zdrojů v malých a středních podnicích v oblasti výzkumu a vývoje
 • podpora transferu know-how a stáží
   

Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí

Podporou a poradenstvím rozvíjejícími podnikatelské prostředí se rozumí:

 • vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem
 • podpora začínajícím malým a středním podnikům, včetně osob samostaně výdělečně činných

 

Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 1 může zaměřit

 • Zaměstnanci
 • Zájemci o podnikání
 • Zaměstnavatelé
 • Osoby samostatně výdělečně činné

 

Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 1 předkládat žádosti

 • Podnikatelské subjekty
 • Veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem)
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a zájmová sdružení
 • Školy

 

Rozpočet prioritní osy

Na Podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibližně 38 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 48 729 498 EUR.

 

—————

Zpět