sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Adaptabilita - Zaměření prioritní osy 2 - Podpora vstupu na trh práce

11.01.2015 14:38

Informace uvedené dále v textu jsou převzaty z programu Praha - Adaptabilita schváleného Evropskou komisí. Zaměření jednotlivých prioritních os v programu OPPA představuje obecný rámec toho, co je možné podporovat. Pro konkrétní výzvy k předkládání projektových žádostí ovšem hlavní město Praha stanovuje přesnější popis podporovaných aktivit, cílových skupin i oprávněných žadatelů. Výzvy mohou být vyhlášeny jen na některou z částí, které jsou v dané prioritní ose podporovatelné. Pro přípravu žádostí je proto vždy nutné prostudovat konkrétní výzvu k předkládání projektových žádostí, nestačí spolehnout se na zaměření výzvy uvedené v programu Praha – Adaptabilita.

 

Cíl prioritní osy 2

Specifickým cílem této prioritní osy je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce.

Tento cíl je naplňován podporou projektů zaměřených na začleňování znevýhodněných osob, mezi něž patří lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené, osoby s nedokončeným vzděláním, osoby se zdravotním znevýhodněním, příslušníci menšin apod., do zaměstnání prostřednictvím zlepšení jejich zaměstnatelnosti, včetně doplňujících sociálních služeb.

Projekty mohou spočívat buď v přímé práci se znevýhodněnými (např. tréninkové zaměstnání apod.) nebo se mohou zaměřit na zvýšení kvality podpůrných služeb určených pro znevýhodněné, tj. mohou být zaměřeny na vzdělávání pracovníků a případný další rozvoj organizací, které se znevýhodněnými pracují. Podpora dále směřuje do vytváření specifických podmínek na pracovišti pro znevýhodněné osoby a na realizaci opatření proti diskriminaci v přístupu na trh práce (prosazování rovných příležitostí žen a mužů, skupin z odlišného sociokulturního prostředí apod.).

 

Podporované aktivity

Začleňování znevýhodněných osob

Začleňováním znevýhodněných osob se rozumí:

 • integrační aktivity s cílem zlepšit postavení znevýhodněných na trhu práce, návrat na trh práce, udržení se na trhu práce, včetně poskytování souvisejících sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • podpora znevýhodněným osobám při hledání a udržení si práce
 • podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky
 • rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života

 

Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob  

 • podpora dalšího vzdělávání pracovníků organizací sociálních služeb
 • rozvoj a inovace metod práce s klienty v rámci pracovní integrace
 • další vzdělávání v organizacích související s transformací sociálních služeb, včetně vzdělávání zvyšující kvalitu sociálních služeb a sdílení dobré praxe

 

Podpora souladu pracovního a soukromého života

 • podpora a rozvoj služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů
 • podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti)
 • specifická opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce
 • rozvoj pružnějších forem organizace práce, které umožní vstup či návrat na trh práce osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny
 • podpora adaptace náplně práce a rozšíření možného zapojení zaměstnanců v předdůchodovém věku

 
Rozvoj kapacit malých organizací

 • podpora rozvoje aktivit stávajících menších a nových organizací působících v oblasti sociálního začleňování

 

Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 2 může zaměřit

 • Znevýhodněné osoby
 • Pracovníci organizací sociálních služeb
 • Zaměstnavatelé

 

Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 2 předkládat žádosti

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem)
 • Podnikatelské subjekty

 

Rozpočet prioritní osy

Na Podporu vstupu na trh práce je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 37 188 301 EUR.

 

—————

Zpět