sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Adaptabilita - Zaměření prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání

14.01.2015 14:38

Informace uvedené níže v textu jsou převzaty z programu Praha - Adaptabilita schváleného Evropskou komisí. Zaměření jednotlivých prioritních os v programu OPPA představuje obecný rámec toho, co je možné podporovat. Pro konkrétní výzvy k předkládání projektových žádostí ovšem hlavní město Praha stanovuje přesnější popis podporovaných aktivit, cílových skupin i oprávněných žadatelů. Výzvy mohou být vyhlášeny jen na některou z částí, které jsou v dané prioritní ose podporovatelné. Pro přípravu žádostí je proto vždy nutné prostudovat konkrétní výzvu k předkládání projektových žádostí, nestačí spolehnout se na zaměření výzvy uvedené v programu Praha – Adaptabilita.

 

Cíl prioritní osy 3

Specifickým cílem této prioritní osy je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí v souladu s požadavky trhu práce.

Projekty mohou být zaměřeny na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce. Podporováno je vzdělávání na úrovni středních škol, odborných učilišť, vyšších odborných škol a vysokých škol a také posilování vazeb mezi touto skupinou vzdělávacích institucí a oblastí dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Současně je otevřena možnost využít projekt k vyšší rozmanitosti a adresnosti odpoledních kurzů, které přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí uplatnitelných na trhu práce.

Jednou z aktivit podporovaných v rámci středního a vyššího odborného vzdělávání je podpora prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Za účelem usnadnění přechodu absolventů ze školy do zaměstnání jsou podporovány programy zaměřené na rozvoj přenositelných kompetencí a rozvíjení podnikavosti (rozvoj výchovy k podnikání a podnikavosti v kurikulu středních a vyšších odborných škol). Školy mohou navazovat partnerství po odborné linii jak ve sféře zaměstnavatelů, tak i s dalšími obdobně zaměřenými školami v ČR i v EU. Podpořena může být také spolupráce škol různých úrovní tak, aby více absolventů školy nižšího stupně odcházelo na vyšší stupeň škol s odpovídajícím profilem. Dalším cílem je zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory na vysokých školách. Školy jsou podporovány v rozvíjení poradenských služeb pro studenty v oblasti vzdělávací dráhy či volby povolání a v orientaci na trhu práce.

Cíle prioritní osy je dále dosahováno skrze podporu vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti zavádění nových metod a forem práce do výuky, práce s informačními technologiemi a jejich využíváním při vyučování a znalost cizích jazyků.

Na vysokých školách je akcentován především rozvoj bakalářských studijních programů,  podpora doktorských studijních programů, stáže studentů na zahraničních univerzitách, rozvíjení kapacit pro realizaci mezinárodních projektů a spolupráce se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje. Školy mohou rozšiřovat informační a poradenské služby pro studenty, aby se lépe orientovali ve vzdělávací nabídce. Podpora je zároveň určena na rozvoj distanční či kombinované formy studia.

OPPA je určen také na podporu začleňování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání. Zatímco u ostatních skupin aktivit se OPPA zaměřuje jen na sekundární a terciární vzdělávání, v oblasti podpory začlenění žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami mohou s projekty uspět i základní školy. Školám je umožněna příprava a realizace plánů individuálního začleňování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, zpracování komplexních programů pro tyto žáky a studenty včetně doplňujícího vzdělávání či doučování. Integrační opatření, zejména pro děti se závažnými poruchami chování, mohou být realizována pomocí specializovaných programů (např. podporou zařízení komplexního typu), které budou předcházet integraci do běžného vzdělávacího proudu. Tato opatření by měla přispět k usnadnění přechodu na vyšší stupeň škol, vyrovnání šancí na uplatnění v životě a v práci a motivace k celoživotnímu učení. Průřezovým tématem je podchycení a vzdělávání nadaných žáků a studentů, kteří vzhledem k různosti kvality i kvantity svého nadání potřebují kombinaci různých forem diferenciace přípravy v průběhu školního vzdělávání.

 

Podporované aktivity

Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ

Zkvalitňování vzdělávání se rozumí:

 • rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ ve vazbě na požadavky trhu práce a s ohledem na flexibilitu a adaptabilitu jejich  absolventů na trhu práce (např. rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí, rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia)
 • prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (např. pomoc při dokončování studia)
 • podpora usnadnění přechodu ze školy do práce např. s využitím profesního poradenství
 • rozvíjení spolupráce škol s podniky z praxe, vysokými školami a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje
 • podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách rozvíjející klíčové a přenositelné kompetence
 • programy popularizace vědy s cílem zvýšit atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci


Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků

 • podpora programů dalšího vzdělávání v oblasti zavádění nových metod a forem do výuky, řízení a evaluace práce škol, specifik práce se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a práce se žáky a studenty mimořádně nadanými, prevence sociálně patologických jevů apod.
 • rozvíjení znalosti cizích jazyků a počítačové gramotnosti
 • zvyšování kvalifikace pedagogických a akademických pracovníků


Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ

 • rozvoj zejména bakalářských a doktorských studijních programů ve vazbě na plnění cílů Boloňské deklarace
 • podpora distančních a kombinovaných forem studia
 • podpora mezinárodní spolupráce
 • rozvoj spolupráce s podniky a s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje
 • rozvoj kariérního poradenství a informačních služeb o vzdělávací nabídce pro studenty

 
Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

 • podpora začlenění znevýhodněných žáků a studentů (např. sociálně znevýhodněných, zdravotně znevýhodněných a zdravotně postižených) do vzdělávacích programů škol běžného typu
 • podpora motivačních programů jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému
 • podpora individualizace vzdělávání nadaných žáků a studentů

 

Cílové skupiny, na které se projekt podpořený v Prioritní ose 3 může zaměřit

 • Žáci
 • Studenti
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Akademičtí pracovníci
 • Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém

 

Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v Prioritní ose 3 předkládat žádosti

 • Školy
 • Veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem)
 • Nestátní neziskové organizace

 

Rozpočet prioritní osy

Na Modernizaci počátečního vzdělávání je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 37 188 301 EUR.

 

—————

Zpět