sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zásah vedení do krajiny

24.05.2014 09:40

Přírodní rezervace Mýto

Přírodní rezervace Mýto je nejzachovalejší a nejcennější údolní partií přírodního parku Rokytka. Předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto Rokytky v recentních náplavech a oglejených nivních uloženinách spolu s lesními porosty na výchozech svrchnoproterozoických břidlic a slepenců. Svahy jsou pokryty kyselou doubravou v kombinaci s černýšovou dubohabřinou, akátinou a výsadbami smrku ztepilého. Ve světlejších partiích horních částí svahů lze zastihnout fragmenty stepní vegetace svazu s chráněnými druhy křivatcem českým a koniklecem lučním českým. Na nivních loukách se objevuje kosatec sibiřský. Nivu porůstají luční společenstva svazu Alopecurion pratensis, na nichž lze zaznamenat značnou ruderalizaci vlivem přemíry dusíkatých látek v náplavových oglejených půdách.

 

Přírodní park Botič – Milíčov

Předmětem ochrany jsou zde především nivy podél meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka. V sousedství velkých sídlišť Jižní Město či Petrovice se tak nachází poměrně zachovalá přírodní kulturní krajina, která však je v posledních letech narušovaná stále se rozrůstajícími koloniemi rodinných domů a satelitními městečky.

 

Přírodní park Rokytka

Přírodní park tvoří úzký pás podél toku Rokytky (více méně jen niva a přilehlé zalesněné svahy) od okraje Prahy po Koloděje. Z přírodovědného hlediska je nejcennější Mejto nad Nedvězím. Přírodní park zahrnuje i velmi významné historické lokality v okolí Kralovic (tvrz, slovanské hradiště) a drobnou přehradní nádrž "Na Markétě".

 

 

Chráněná ložiska

  • Chráněné ložiskové území č. 18430000 Kolovraty, jejíž ochranou a je pověřena Česká geologická služba, Cihlářská surovina;
  • Ložisko výhradní plocha č. 3184300 Kolovraty, jejíž ochranou a je pověřena Česká geologická služba, Cihlářská surovina;

 

 

 

—————

Zpět