sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zasedání ZMČ 16. prosince 2014

18.01.2015 08:40

Dodatek zřizovací listiny MŠ: ZMČ, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Praha –Kolovraty schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, týkající se pořádání kulturně společenských akcí a výstav.


Plán zasedání ZMČ: ZMČ schválilo plán zasedání ZMČ Praha–Kolovraty na 1. pololetí roku 2015


Grantové programy: ZMČ schválilo vyhlášení Kolovratských grantových programů pro rok 2015 


Rozpočtové provizorium: ZMČ schválilo pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ:
• MČ bude hradit nutné výdaje ve výši potřebné pro zajištění jejího běžného provozu
• ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody na majetku nebo ohrožení života a zdraví osob) bude čerpat výdaje v nezbytně nutném rozsahu
• MČ bude včas a řádně hradit výdaje vyplývající ze zákonných a smluvních povinností
• MČ poskytne MŠ a ZŠ měsíčně neinvestiční příspěvky ve výši 1/10 schválených neinvestičních příspěvků roku 2014
• MČ přizpůsobí reálný průběh výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků
• MČ nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud nebude zajištěno jejich finanční krytí


Redakční rada: ZMČ odvolalo všechny členy bývalé Redakční rady Kolovratského zpravodaje a zvolilo novou radu ve složení: předsedkyně: Blanka Oujezdská, členové: Petr Bartoš, Pavel Klikar, Tamara Hejč Petrová, Věra Vondrovicová

—————

Zpět