sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zasedání ZMČ 8. listopadu 2014

06.12.2014 08:37

Rozpočtová opatření: ZMČ vzalo na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních za měsíce září a říjen 2014.
 

Plnění rozpočtu: ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ k 30. 9. 2014
Upravený rozpočet roku 2014 v tis. Kč:
Příjmy: 21.486,90, výdaje: 21.479,50
Saldo příjmů a výdajů 7,40
Plnění rozpočtu k 30.9.2014:
Příjmy 18.108,47, výdaje: 15.980,05
Saldo příjmů a výdajů: 2.128,42
Upravený plán roku 2014 v tis Kč:
výnosy 4.290, náklady 2.970, hospodářský výsledek 1.320, odvod do hl. činnosti 1.520
Skutečnost k 30.9.2014:
výnosy: 3.674, náklady 1.521, hospodářský výsledek 2.153, odvod do hl. činnosti: 1.011 Kč
 

Prodej bytu: ZMČ schválilo záměr úplatného převodu – prodeje bytové jednotky č.115/002 v domě č. p. 115, ulice V Tehovičkách, v Kolovratech i podílu na společných částech nemovitých věcí za kupní cenu 2.520.000 Kč.


Volba tajemníků komisí: ZMČ zvolilo tajemníkem finančního výboru Hanu Vítkovou (FO ÚMČ) a tajemníkem kontrolního výboru Ing. Vlaďku Jindřichovou (OSM ÚMČ).


Člen školské rady: ZMČ schvaluje, aby členem školské rady zřízené při ZŠ Kolovraty, byla za zřizovatele, MČ Praha–Kolovraty, jmenována Mgr. Kateřina Čuřínová, zástupce starosty, s účinností od 19. listopadu 2014.


Kompetence kontrolního výboru: ZMČ pověřuje kontrolní výbor zabývat se i těmito body: kontrola vybraných realizovaných výběrových řízení, kontrola využití obecního nemovitého majetku, kontrola vybraných nájemních smluv, kontrola vybraných dalších smluv.

 

—————

Zpět