sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zklidňovací opatření na křižovatkách

05.06.2014 18:57

Citace ze studie:

Okružní křižovatka ul. K Poště - K Říčanům
Dle údajů dopravních nehod byly v letech 2007-2011 na této průsečné křižovatce evidovány 4 dopravní nehody. Předkládaný návrh uvažuje se stavební úpravou stávající křižovatky do podoby křižovatky okružní. Vzhledem  k  charakteru  místní  zástavby a uspořádání komunikací je geometrický tvar křižovatky navržen jako elipsovitý. Střední dělicí ostrůvek je tvořen kružnicí o R = 3 m kolem něhož je navržen dlážděný prstenec elipsovitého tvaru s délkou 15 m a šířkou 9 m. Středový kružnicový ostrůvek bude ohumusován a osázen vhodnou zelení. Pro umožněný průjezdu těžkých nákladních a rozměrných vozidel je středový prstenec pojížděný stejně jako obloukové styky jednotlivých ramen křižovatky. V návrhu jsou zachovány stávající komunikace pro chodce vyjma chodníku ve východní části, který je vychýlen a respektuje nový tvar křižovatky. Návrh si vyžádá úpravu a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení. Odhad investičních nákladů se předpokládá cca 2,80 mil. Kč. V případě realizace okružní křižovatky lze očekávat zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v území. Dle dalšího rozvoje území se očekává trvalé zaslepení severní větve ulice K Říčanům.

Okružní křižovatka ul. Mírová - Za Podjezdem - Albíny Hochové
Řešené křižovatka se nachází v severozápadní části Kolovrat. Jedná se o stykovou křižovatku ulic Mírová, Albíny Hochové a Za Podjezdem, která je doplněna středovým ostrůvkem se vzrostlou zelení. Součástí křižovatky je také manipulační prostor pro autobus, který je umístěn při pravém okraji jízdního pruhu při výjezdu z ulice Albíny Hochové. Při zastavení vozidla autobusu v manipulačním prostoru je zakrytý výhled na stávající dopravní značení P6 "Stůj, dej přednost v jízdě". Umístění tohoto manipulačního prostoru zcela jistě není vhodné. Z nehodové analýzy bylo zjištěno, že ve sledovaném období v letech 2007-2011 zde došlo nejméně ke třem dopravním nehodám. Studie předkládá návrh přestavby této stykové křižovatky do podoby křižovatky okružní. Okružní křižovatka je průměrem  D  =  28,00  m navržena s vnějším a  okružním  pásem šířky  5,00  m.  Středový  kružnicový  ostrov  je navržen  o  průměru  D  = 17,50  m,  který  je  částečně pojíždění ze žulové dlažby. V samotném středu je zachována vzrostlá zeleň z původní křižovatky. Vjezdové a výjezdové větve  křižovatky  splňují šířkové  nároky  na  průjezd  nákladních  vozidel,  včetně  vozidel s přívěsem. Stávající komunikace pro pěší budou stavebně přizpůsobeny tvaru křižovatky.
Odhad investičních nákladů se předpokládá cca 3,31 mil. Kč.
Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích původní manipulační prostor pro autobus ve stávající dispozici v křižovatce byl zcela nevyhovující. Z tohoto důvodu již nebyl do nově navržené okružní křižovatky navržen. Manipulační prostor pro autobusovou linku č. 265 je tak nutné hledat na jiném místě. V úvahu přichází konečná stanice linky v oblasti depa Hostivař.

Okružní křižovatka ul. Mírová - U Vodice
V  současné  době  se  jedná  o  stykovou křižovatku ulic Mírová a U Vodice se středovým zeleným ostrůvkem. V rámci zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a také s ohledem na analýzu nehodovosti studie navrhuje stavební úpravu této křižovatky do podoby křižovatky okružní. Okružní křižovatka je navržena s vnějším průměrem D = 24,00 m a středovým kružnicovým ostrůvkem o D = 4,50 m. Pojíždění prstenec ze žulové dlažby je navržen v šířce 2,50 m. Vjezdové a výjezdové větve křižovatky splňují šířkové nároky na průjezd nákladních vozidel, včetně vozidel s návěsem. Stávající  komunikace  pro  pěší  budou  stavebně  přizpůsobeny  tvaru  křižovatky. investičních nákladů se předpokládá cca 3,25 mil. Kč.
Vybudování okružní křižovatky je přínosným prvkem nejen z hlediska zklidnění dopravy, ale také přínosem z pohledu zvýšení bezpečnosti provozu vozidel i chodců.

Opatření na křižovatce ul. Mírová - K Říčanům
V rámci řešení nehodových lokalit byla vybrána  křižovatka ulic Mírová a ul. K Říčanům. Na této křižovatce byly v letech 2007-2011 evidovány tři dopravní nehody. Jedná se o křižovatku ležící ve východní části Kolovrat na komunikaci spojující Kolovraty a nedalekou obec Říčany a tvořící vstupní bránu do Kolovrat. Z dopravního hlediska se jedná o stykovou křižovatku, na které se kříží dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny B. Jako hlavní silnice je označena komunikace v ul. K Říčanům, ul. Mírová je označena jako vedlejší. Z hlediska dopravního významu je významnější ul. Mírová. Dokládají to i intenzity 2 dopravy, které ukazují, že nejvytíženějším směrem je směr do centra Kolovrat. Z tohoto důvodu studie předkládá návrh úpravy této křižovatky. Úprava se týká změny dopravního režimu na křižovatce, kdy je jako hlavní silnice označen směr K Říčanům - Mírová (ze severního směru). Komunikace vedoucí od centra Říčan je pak označena jako komunikace vedlejší. Změna dopravního režimu je upravena vodorovným a svislým dopravním značením.

 

Náš postoj

  • řešení problematiky bezpečnosti na křižovatkách s nízkou dopravní zátěží není vhodné provádět výstavbou okružní křižovatky, kdy ani toto řešení nezaručí 100% bezpečnost
  • do řešení by bylo vhodné zapojit dopravní odborníky a zamyslet se především nad kvalitou značení, možností využití pravidla přednosti zprava (minimalizuje se množství dopravního značení) apod.
 

Jak je to s bezpečností na kruhových objezdech?

Ani zde nemůžeme nic říci jednoznačně. Kruhové objezdy jsou stavěny hlavně kvůli své bezpečnosti. Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji, a proto i případné nehody mívají jen lehké následky – vozidla se obvykle srazí svými boky v ostrém úhlu, zatímco na klasické křižovatce ke střetu dochází spíše v pravém úhlu nebo čelně s horšími následky. Výjimku tvoří nehody, kdy řidič z nějakého důvodu středový kruh přehlédne a čelně do něj narazí. Takové nehody se často rovnají nárazům do zdi a jsou velmi nebezpečné.

Je-li středový kruh porostlý keři a zároveň má malý poloměr, nemají řidiči potřebný rozhled, což zvyšuje riziko nehody na objezdu. Je-li kruhový objezd dlážděný kamennou dlažbou, nákladní auta trhají kostky z vozovky a výsledek bezpečnost provozu taktéž ovlivňuje spíše negativně. Příkladem takového nešťastného řešení je kruhový objezd v Karlových Varech u obchodního domu Tesco.

Kruhový objezd nabízí v podstatě neomezený počet zaústitelných odbočných větví, a to bez újmy bezpečnosti provozu, což je výhoda zejména v porovnání s klasickými křižovatkami o pěti větvích, které jsou nebezpečné nejednoznačnou předností vozidel.

Nevýhodou kruhových objezdů je větší zábor ploch a potřeba viditelnosti z příjezdových větví i na ně; proto jej těžko lze umístit např. v těsné městské zástavbě.

 

—————

Zpět