sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Změna územního plánu Z2832/00. K návrhu se může vyjádřit i veřejnost

27.08.2016 15:32

Změna územního plánu Z2832/00 se týká výhradně závazné textové části přílohy č. 1 Opatření obecné povahy č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy a s ní souvisejících příloh.
Změna je pořizována od roku 2012, její zadání bylo schváleno koncem roku 2013. V současné době pořizovatel, tedy Magistrát hl. m. Prahy - Odbor územního rozvoje, předkládá návrh změny zpracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy k veřejnému projednání.

Jak se ke změně vyjádřit?
Řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území je pořizovatelem vyhlášeno veřejnou vyhláškou od 28. 7. 2016 do 8. 9. 2016 včetně – viz Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z2832/00 veřejným projednáním a vystavení dokumentace návrhu změny.
Veřejné projednání se bude konat 31. 8. 2016 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.
K návrhu lze uplatnit stanoviska, připomínky a námitky nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 8. 9. 2016 písemnou formou na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
Návrh změny je zveřejněn na webových stránkách → https://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Z2832_vp/verejne_projednani.html

—————

Zpět