sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Znečištěné a narušené koryto Říčanky v místě nedostavěné věznice je již minulostí

08.06.2016 11:36

 

Znečištěné a narušené koryto Říčanského potoka v místě nedostavěné věznice v Říčanech je již minulostí. Na jaře totiž probíhá akce zaměřená na revitalizaci potoka včetně vytvoření meandrů a zajištění protipovodňového opatření. Projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí realizuje státní podnik Povodí Vltavy.

 

V rámci akce dochází k nahrazení stávajícího nevyhovujícího koryta Říčanského potoka v lokalitě Na Vysoké. V průběhu historie se znehodnotila biologická funkce toku a současně potok už nedokáže zadržovat vodu v krajině. 

„Jádrem stavby je navrácení koryta Říčanského potoka do přibližně původního historického toku, vytvoření meandrů a průtočné tůně, která má mimo jiné vytvořit vhodné prostředí pro život obojživelníků,“ říká vodohospodář města Jiří Sedláček a doplňuje ho Jiří Štětka z oddělení investic Povodí Vltavy s.p.: „Současně tím zajistíme zpomalení odtoku vody do povodňově ohrožených oblastí umístěných níže po toku.“

Přirozeně zvlněné dno potoka totiž v době intenzivních přívalových srážek umožní zaplavení širšího pásu, než tomu bylo v napřímeném, betonovými tvárnicemi opevněném toku. Tím sníží rizika zaplavování území Kolovrat nebo Uhříněvsi. Tedy míst, která velká voda z tohoto potoka ohrožuje nejvíce.

Investor projektu Povodí Vltavy s.p. zahájil revitalizaci letos v únoru. Díky svižnému tempu stavby se předpoklad dokončení výrazně zkrátí a hotovo by mělo být již v květnu. Revitalizace stojí necelých 7 milionů korun a je kompletně financovaná z OPŽP. Případné vícenáklady uhradí investor z vlastních prostředků. Projektovou dokumentaci a potřebná povolení pro stavbu koordinovalo město Říčany.

 

Oblast Na Vysoké v centru zájmu od roku 2000

Znovuoživení zdevastovaného území v prostoru Na Vysoké a opevněného úseku koryta Říčanského potoka byla předmětem snah města již několik let. Tuto lokalitu na kraji Říčan řešila i "Studie opatření v povodí Říčanského potoka" z roku 2011. Vedle úprav koryta Říčanského potoka měl v prostoru území Na Vysoké vzniknout povodňový park.

„Takto široce pojatý projekt však narazil na zásadní nesouhlas vlastníků parkem dotčených pozemků. Po řadě neúspěšných jednání došlo k redukci projektu pouze na pozemky ve vlastnictví města a ve vlastnictví ČR, spravované Povodím Vltavy s.p. Z projektu vypadla zařízení pro volnočasové aktivity a soustředil se výhradně na revitalizaci toku Říčanského potoka a jeho těsně přilehlého okolí,“ zmiňuje Jiří Sedláček s tím, že poté město přenechalo realizaci právě Povodí Vltavy. V rámci protipovodňových opatření se kromě oblasti Na Vysoké letos odbahňuje také Marvánek a Mlýnský rybník.

Na vyčištění a obnově pozemků za bývalou věznicí spolupracuje i občanské sdružení Sousedé 2009 z lokality Na Vysoké. „Akce probíhá formou pravidelných brigád, společně s nájmem těžké techniky a za pomoci města Říčany. Díky městu máme k dispozici zdarma velkoobjemové kontejnery na sesbíraný odpad, za což mu patří náš velký dík!,“ zmiňuje zastupitel a člen sdružení Petr Auředník.

 

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

 

—————

Zpět