sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zřízena komise pro Zelený pás kolem Prahy a co dál?

08.06.2014 12:29

Na základě Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy 2006–2010 PRAHA – MĚSTO PRO ŽIVOT, kde je jedním z cílů založení „Zeleného pásu kolem Prahy“, zřizuje Rada hl. m. Prahy komisi, jejímž úkolem bude koordinace naplňování tohoto úkolu. Smyslem projektu „Zelený pás“ je především zvýšení hodnoty příměstské krajiny s ohledem na její vlastnosti estetické, přírodní, kulturní a rekreační. Předsedou komise byl jmenován radní pro územní rozvoj Martin Langmajer.

„Jedná se o rozsáhlý dlouhodobý projekt, jehož primárním cílem je vytvoření ucelených ploch zeleně přírodního charakteru při vnitřním okraji hranice hl. m. Prahy. Má tvořit  protiváhu stávajícímu, silně urbanizovanému prostoru centra města a nové výstavbě v okrajových částech města,“ řekl na toto téma radní Langmajer. Na původních, zemědělsky využívaných pozemcích jsou v rámci projektu realizovány jak výsadby lesních porostů, tak i luční porosty, mokřady a vodní plochy, součástí větších řešených území je i vybavení  těchto území jednoduchým mobiliářem (lavičky, koše) a vybudování základní cestní sítě. „Do současnosti bylo realizováno cca 420 000 čtverečních metrů nových ploch zeleně, především na území Dolních Počernic, Kbel, Satalic, Kolovrat a Šeberova. V rámci změn územního plánu byla podána řada návrhů, především na změnu orné půdy na zeleň. V tomto případě jde o zhruba  4,5 miliónu čtverečních metrů např. v katastrálním území Březiněves, Třeboradice, Běchovice, Suchdol, atd. Po schválení změn územního plánu se ihned přistoupí k přípravě realizace nových ploch zeleně. Cílem této etapy je zvýšit plochy zeleně v Praze o 10%,“ uvedl radní Langmajer.

Aby mohla být naplněna myšlenka vytvoření zeleného pásu, ve kterém by se uplatnily logické vazby mezi příměstskou zemědělskou krajinou a nadřazeným systémem zeleně v Praze, je nutné zajistit spolupráci mezi Středočeským krajem a hlavním městem Prahou, k čemuž má přispět zřízení této Komise.

 

V Praze 29. 4. 2008

 

Co se podařilo komisi prosadit ? To se pro vás pokusíme zjistit.

 

—————

Zpět