sdružení občanů Kolovrat a Lipan


ZŠ Kolovraty v roce 2012-13

05.04.2014 19:30

 

O škole

Video školy ZDE.

Základní škola, Praha-Kolovraty je příspěvkovou organizací. Hlavním účelem této organizace je poskytovat základní vzdělání ve smyslu vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění v platném znění.

Předmětem činnosti základní školy, vyplývajícím z hlavního účelu jejího zřízení, je:

 • vzdělávací a výchovná činnost
 • školní družina
 • zajišťování stravování ve školní jídelně žákům
 • závodní stravování zaměstnanců
 • kulturní a osvětová činnost
 • organizace škol v přírodě, lyžařských výcviků, táborů, kurzů, exkurzí
 • organizování volnočasových aktivit a sportovních akcí
 • poskytování vzdělávacích a dalších kurzů
 • podnájem školního hřiště, tělocvičen
 • podnájem bytových nebytových prostor, případně pozemku

Škola poskytuje vzdělání od prvního do pátého ročníku – jedná se o školu s úplným prvním stupněm. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu KOPR, zaměřeného na komunikaci a prevenci. Program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. Škola realizuje dlouhodobý preventivní  program, zaměřený na zdravé klima ve škole mezi dětmi i učiteli, prevenci  rizikového chování, zdraví dětí a první pomoc. Program je nastaven tak, že jím  průběžně projdou žáci všech tříd, všichni učitelé i vychovatelé včetně ředitele školy. Škola tento program zajišťuje prostřednictvímexterních odborníků, školního metodika prevence a každodenním přístupem všech učitelů. Financován je tento program z grantů Magistrátu hl, m. Prahy, MŠMT, sponzorských darů a vlastních zdrojů.


Základní škola poskytuje vzdělání všem občanům České republiky a občanům ze států Evropské unie bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení, etnický nebo sociální původ. Základní škola se řídí zásadou rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoli diskriminace.

Základní škola zahrnuje:

 • stupeň základní školy
 • školní družinu
 • školní jídelnu
 • ekonomicko-správní úsek

Základní škola Praha-Kolovraty má ve školním roce 2012/13 celkem 12 tříd v 1. – 5. ročníku s celkovým počtem žáků 252. Školní družina má celkem 5 oddělení s celkovým počtem 150 žáků, čímž naplňuje nejvyšší povolený počet žáků dle rejstříku škola školských zařízení. Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje školní jídelna (kapacita 500 strávníků). Škola poskytuje, v rámci doplňkové činnosti stravování dětí a zaměstnanců MŠ a zaměstnanců MÚ.

Škola byla založena v roce 1897, od roku 2009, kdy byla otevřena nová budova školy, probíhá výuka ve dvou budovách.

Škola spravuje hřiště s víceúčelovým povrchem v ul. Nad Parkánem. Toto hřiště bylo vybudováno z prostředků poskytnutých MHMP (https://www.praha.eu) v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2010. V rámci stejného grantového programu na rok 2012 byla část hřiště dále zrekonstruována a byla vybudována rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký.

 

Zdroj: https://www.zskolovraty.cz

 

—————

Zpět