sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Dopravní studie

Dopravní studii MČ Praha - Kolovraty zadal ÚMČ Praha - Kolovraty a v březnu 2012 ji zpracovala firma D-PLUS projektová a inženýrská a.s.

Prvních 5 kapitol kostatuje obecně známé údaje o dopravě v MČ, doplněné o několik statistických údajů.  

6. kapitola analyzuje dorpavní systém a předkládá návrhy na změnu.

Studie končí závěrečnou kapitolou a několika přílohami.

Náš postoj

  • dopravní studie nezahrnuje území Lipan
  • dopravní studie v návrzích opatření nepředkládá varianty řešení
  • 28 stran studie + 15 příloh přišlo MČ Praha-Kolovraty na 237.000,- Kč (cca 5.500,- Kč/strana)

Dopravní studie

04.07.2014 09:51

Rozsah a cena studie

Dle sdělení ÚMČ Praha - Kolovraty víme, na kolik nás přišla dopravní studie. "dopravní studie Kolovrat z roku 2012, která je zveřejněna na webových stránkách MČ, byla pořízena dle sdělení finančního oddělení ÚMČ ua 237 tis. Kč."   Pokud si...

—————

05.06.2014 22:19

Zklidňovací opatření na přechodech

Citace ze studie: Po vyhodnocení nehodových lokalit v oblasti Kolovrat a návrzích okružních křižovatek se studie  zabývá  možností  zklidnění  a  zvýšení  bezpečnosti  v  mezikřižovatkových  úsecích. V...

—————

05.06.2014 21:19

Návrh komunikace pro chodce Lipany - Kolovraty

Citace ze studie: Území Lipany se nachází jižně od území Kolovrat. Tyto dvě území v současnosti spojuje silnice III. třídy. I přes skutečnost, že jsou tyto dvě území od sebe vzdáleny cca 900 m nejsou propojeny žádnou komunikací pro chodce. Lidé,...

—————

05.06.2014 20:19

Návrh zastávek v ul. Přátelství

Citace ze studie: V rámci studie bylo navrženo řešení umístění nových autobusových zastávek. Hlavním záměrem  při  návrhu  zastávek  bylo  vytvoření  nových  zastávkových  bodů  pro  stávající...

—————

05.06.2014 18:57

Zklidňovací opatření na křižovatkách

Citace ze studie: Okružní křižovatka ul. K Poště - K Říčanům Dle údajů dopravních nehod byly v letech 2007-2011 na této průsečné křižovatce evidovány 4 dopravní nehody. Předkládaný návrh uvažuje se stavební úpravou stávající křižovatky do podoby...

—————

04.06.2014 23:08

Návrhy zóny 30 a obytné zóny

Citace ze studie: Oblast Na Července Studie navrhuje stavebními úpravami převést stávající dopravní režim komunikace Na Parkáně do režimu zóny 30. Touto změnou dojde k celkovému zklidnění dopravy v komunikaci na základě vytvoření šikan a...

—————

04.06.2014 19:18

Návrhy jednosměrných komunikací

Citace ze studie: Oblast Na Července Většina stávajících komunikací v oblasti je obousměrných. Výjimku tvoří severní větev na křižovatce ulic Mírová-Za Podjezdem a Albíny Hochové a jižní cíp ulice Meduňková po křižovatku s ulicí Na...

—————

01.06.2014 14:50

Návrh systému zón placeného stání

Citace ze studie: Princip návrhu systému zón placeného stání v Kolovratech vychází z potřeby eliminovat vznik tzv. "živelného" P+R. V ranní dopravní špičce dochází k rychlému obsazení parkovací plochy u žel.  zastávky ...

—————

—————