sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 - úsek Běchovice-D1

 

Stavba SOKP 511 je část Pražského rychlostního okruhu SOKP. Z jedenácti úseků je dosud v provozu jen sedm, tedy 41,3 kilometru, úsek SOKP 511 povede mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.   Samotná délka úseku , který stavba 511   tvoří, bude dlouhý 12,571 km . Rychlostní komunikaci mají v každém směru   tvořit tři pruhy . Na samotné stavbě 511   budou čtyři mimoúrovňové křižovatky (MÚK)   a to s názvy Dubeč (Běchovice), Uhříněves, Říčany a Lipany. V souvislosti se stavbou vzniknou tři desítky   různých mostů, mostků a propustků, mj. v Kolovratech bude most přes Říčanský potok a severně od něj povede trasa v 372 metrů dlouhém tunelu Na Vysoké.

 

S výstavbou se počítá mnoho let

Stavba 511 je z dopravního hlediska bezesporu velmi důležitá a mnoha oblastem dopravně uleví. Našich občanů se týká bezprostředně, neboť povede z velké části i po našem území, a tedy k nám dopravu naopak přivede. Vedení trasy po našem území se nevyhneme, neřešila by to v současné době ani alternativní varianta trasy. S výstavbou se počítá již mnoho let, plánovaná trasa je dlouhodobě znázorněna v platném územním plánu hl. m. Prahy. V roce 2009 bylo vydáno původní územní rozhodnutí. Vzpomenout můžeme i veřejnou prezentaci v roce 2004 v sále U Boudů. Již v minulosti se městská část k této stavbě vyjadřovala a na základě společného postupu s okolními obcemi v r. 2007 bylo dosaženo některých zásadních úprav - zejména týkajících se nivelety (míry zahloubení) této komunikace apod. Tyto dohody jsou zachovány i v současné dokumentaci, stejně jako například to, že z komunikace nebude přímý sjezd na Lipany.

 

Prosazujeme hlukové odstínění i zelené pásy 

Vzhledem k zastaralosti a změně některých podmínek probíhají nyní znovu některá řízení. Aktuálně běží nové posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Protože nám záleží na tom, aby dopady z výstavby a provozu Pražského okruhu na naše obyvatele byly co nejmenší, za městskou část jsme poslali k dokumentaci EIA řadu připomínek. Týkaly se zejména hluku, emisí a zachování průchodnosti územím, což jsou faktory, které budou mít na naše obyvatele největší vliv. Zaslané připomínky za městskou část jsou k náhledu na webových stránkách. Připomínky zaslaly také některé místní spolky.   Naším cílem je, aby kompenzační opatření byla co největší, nad rámec těch, která jsou nutná dle zákona.

Prosazujeme větší hlukové odstínění zejména nejproblematičtějších míst, která jsou k okruhu nejblíže, a také vybudování dostatečných zelených valů a pásů, které by okruh dostatečně odstínily z hlediska emisí i pohledově.  Hlavní město Praha slíbilo nad rámec zákonných požadovaných opatření realizovat ve své režii další kompenzační opatření, která sníží negativní dopady stavby. Jedná se například o protihlukové valy, nadstandardní zelené   pásy, zábrany proti střetu ptáků apod., což zaznělo na zmíněné debatě v Uhříněvsi od náměstka primátorky Petra Dolínka.

Co se týká termínu výstavby, Praha by chtěla mít tuto část okruhu postavenou co nejdříve.

V roce 2019 je zahájeno Územní řízení, termín veřejného projednání 24 . 7.

 

Náš postoj

  • Výstavbě Silničního okruhu Prahy v úseku Běchovice-D1 se v blízkosti MČ Praha-Kolovraty nevyhneme. Její trasa kolem naší městské části je bohužel ukotvena již dlouho a nelze ji již přesunout úplně jinam (musí také navazovat na již postavený úsek). Kdyby ji bylo možné jednoduše přemístit, určitě to podpoříme (před 20 lety byla např. ještě ve hře i varianta u Petrovic :-) 

  • Nepomohla by nám ani tzv. regionální varianta, i ta by vedla kolem Kolovrat a nebylo by kupř. zaručeno, že povede v zářezu, jak má vést nyní.

  • V minulosti bylo dosaženo některých dohod - např. částečné vedení trasy kolem naší MČ v zářezu a v tunelu. Na těchto podmínkách trváme. Dále trváme na tom, aby kolem Silničního okruhu byl pás ochranné zeleně (nad rámec samotné stavby), tak jak je i v současnosti v platném územním plánu (šířka těchto zelených pásů je 100-120 m).

  • Je nezbytné se zaměřit na prosazení a udržení maximálních opatření, které pomohou odstínit negativní dopady provozu stavby na životní prostředí v MČ Praha-Kolovraty.

  • Je nezbytné se zaměřit na zvýšený dohled v průběhu stavby tak, aby stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí u nás.

  • PROSAZUJEME: Maximální ochranu proti negativním dopadům ze stavby a provozu  - široké pásy ochrané zeleně, dostatečná opatření proti hluku. Nepovolovat žádné výjimky z limitů, měření  ani z projednání! Pozor na tlaky na urychlené zbudování okruhu - hrozí nebezpečí, že tlak na rychlost výstavby může být na úkor dostatečných opatření pro nás.

 

Silniční okruh Prahy

30.06.2014 23:45

Propojení dálnic D1 a D11 se má začít stavět mezi lety 2016 až 2017, ale kudy ?

  Severní a severovýchodní část Pražského okruhu zmizela z mapy územního rozvoje Středočeského kraje. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a na přání potencionálně zasažených středočeských obcí i pražských městských částí. Podle ministerstva dopravy se tak...

—————

29.06.2014 10:38

Části Pražského okruhu se rozšíří

Část Pražského okruhu se v budoucnu rozšíří ze 4 na 6 pruhů. Ministerstvo životního prostředí schválilo úpravu exponovaného úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi, Ředitelství silnic a dálnic zas plánuje rozšíření jihozápadní části. Pražský okruh je hotov jen z poloviny, na dostavby obchvatů čekají i...

—————

28.06.2014 10:35

Magistrát chce opět vyhlásit stavební uzávěry pro budoucí Pražský okruh

Žádné nové stavby v okolí plánované trasy Pražského okruhu, navrhuje vedení pražského magistrátu. Podobné nařízení už v minulosti platilo, ale soud ho zrušil. Primátor Tomáš Hudeček je přesvědčen, že se nic podobného nebude opakovat. Magistrát schválil vyhlášení stavební uzávěry na území, kudy mají...

—————

15.06.2014 11:50

Pražský okruh už čtvrtý rok „na zkoušku“, protože kolaudace není možná

  Opakovaně prodlužovaný, už čtvrtý rok trvající zkušební provoz na Pražském okruhu u Jesenice bez řádné kolaudace, protože stavba nesplňuje hlukové limity, tak vypadá nikoli výjimečná praxe liniových dopravních staveb.   Bez větších administrativních problémů jsou povolovány stavební...

—————

15.04.2014 23:36

Umístění a popis stavby dle ŘSD

  Stavba tvoří jihovýchodní část Pražského okruhu. Předpokládané intenzity na trase jsou v roce 2040 69–79 tisíc aut/den. Stavba je navržena jako šestipruh. Začíná na MÚK Českobrodská se silnicí I/12, za níž následuje nová MÚK Běchovice. Na stávající MÚK...

—————

15.04.2014 23:08

Petice, podpisové archy, mapka k petici, hlukové mapy

  Adresováno: ministru dopravy ČR, primátorovi Hlavního města Prahy, hejtmanovi Středočeského kraje   MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ, VÁS PANE MINISTŘE, PANE PRIMÁTORE A PANE HEJTMANE ŽÁDÁME: O URYCHLENÉ PROJEDNÁNÍ A DOSTAVBU SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY V TRASE, KTERÁ...

—————

15.04.2014 22:53

Věc byla vrácena magistrátu k novému projednání

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím č.j. 23091/2009-83/1761 ze dne 27.1.2010 zrušilo rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního č.j. S-MHMP 387742/2008/OST, S-MHMP 387758/2008/OST ze dne 8.12.2008, kterým bylo ...  rozhodnuto o umístění stavby označené jako...

—————

15.04.2014 21:27

Otevřený dopis premiérovi, ministrovi dopravy, primátorovi Prahy a hejtmance Středočeského kraje

  Petr Nečas, předseda vlády ČR Pavel Dobeš, ministr dopravy Bohuslav Svoboda, primátor hl. města Prahy Zuzana Moravčíková, pověřená hejtmanka Středočeského kraje Věc: Problém nedostavěné východní a severní části Silničního okruhu kolem Prahy   Vážený pane předsedo vlády, vážený pane...

—————

13.04.2014 23:58

INICIATIVA Za Rozumný okruh Prahy

    INICIATIVA Za Rozumný okruh Prahy zveřejnila další tiskovou zprávu k problémům a k hrozbě ztráty dotací EU u již postavené části pražského okruhu a návrhu na realizace trasy, která kromě vyvedení tranzitu z Prahy zároveň nahradí přetíženou silnici II/101 (tvořící přirozený...

—————

—————