sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Vedení 400 kV

V naší městské části se chystá další liniová stavba, a to upgrade vedení vysokého napětí na výrazně vyšší přenosovou kapacitu s napětím 2x 400 kV. Současné stožáry VN majjí výšku ca 34 metrů, nové budou dosahovat výšky min. 46 metrů.

V současné době je záměr stavby ve stádiu zpracování a schvalování posudků. Do posudku o vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ na životní prostředí je možné nahlédnout v podatelně Úřadu městské části Praha – Kolovraty v úřední dny nebo v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Náš postoj

  • výstavbě zdvojeného vedení 400 kV se v prostoru mezi Lipany a Kolovraty nevyhneme
  • je nezbytné se zaměřit na prosazení a udržení maximálních opatření, které pomohou odstínit negativní dopady provozu stavby na životní prostředí v Kolovratech
  • je nezbytné se zaměřit na zvýšený dohled v průběhu stavby tak, aby stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí v Kolovratech
 
 

Hodnocení vlivu a připomínky MČ Praha-Kolovraty

Za MČ Praha-Kolovraty nebyl v průběhu řízení vzneseny žádné připomínky!

Je to dobře ?


Vedení 400 kV

31.01.2020 11:43

Rozhovor Svatopluka Vnoučka, místopředsedy představenstva ČEPS, pro All for Power

  „Během uplynulých let došlo k rozšíření rozvodny Chodov o 3. transformátor, což umožnilo přenášet významně vyšší výkon do oblasti pražské aglomerace. Tento fakt zároveň klade vyšší nároky na spolehlivost tohoto napájecího uzlu, což bylo dalším neméně důležitým aspektem realizované...

—————

25.06.2016 15:46

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2016 - 2025

Rozbory vývoje bilancí v pražské aglomeraci ukazují (při respektování maximálního počtu 3 transformátorů ve stanici) na potřebu nového napájecího bodu po roce 2020. Proto se společně s PRE, a.s. pro zajištění spolehlivé dodávky do hlavního města plánuje výstavba nové napájecí stanice...

—————

09.11.2014 09:24

Souhlasné stanovisko a podmínky EIA

Na základě oznámení záměru, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru „V415 Čechy Střed – Chodov –...

—————

18.10.2014 09:18

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti (EIA)

Dne 2. 5. 2013 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu. Dne 17. 5. 2013 byl na MŽP doručen potřebný počet paré oznámení záměru. Dne 20. 5. 2013 MŽP rozeslalo oznámení záměru dotčeným územním samosprávním celkům a dotčeným...

—————

25.05.2014 09:59

Vlivy vedení na veřejné zdraví

Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a provozu nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých a nepřímých vlivů na obyvatelstvo. V daném případě přichází v úvahu zejména vliv elektromagnetického pole...

—————

24.05.2014 09:40

Zásah vedení do krajiny

Přírodní rezervace Mýto Přírodní rezervace Mýto je nejzachovalejší a nejcennější údolní partií přírodního parku Rokytka. Předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto Rokytky v recentních náplavech a oglejených nivních uloženinách spolu s lesními porosty na výchozech...

—————

24.05.2014 09:14

Pouzení dle Nařízení vlády č.1/2008 Sb.

Vstupní údaje Jmenovité napětí: 400 kV Maximální proud: 2 500 A Fázového vodiče: 3 x 490-AL1/64-ST1A Zemní lana: 2xAlFe185/31 Typ stožáru: Donau (celková výška 46 m)   Závěr Bylo provedeno posouzení vedení 2x400 kV typ Donau s ohledem na hygienické požadavky Nařízení vlády č.1/2008 Sb....

—————

18.05.2014 09:22

Oznámení záměru o zdvojení stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV

Účelem zdvojení stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V415 TR Čechy Střed – TR Chodov je zvýšení přenosového profilu mezi transformovnami z důvodu vyvedení nových a rekonstruovaných zdrojů elektrické energie zaústěných do transformoven. Součástí záměru...

—————