sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Základní škola - I.stupeň

Kapacita ZŠ:  dětí
Počet tříd: 13 (3x 1. ročník, 2x 2. ročník, 3x 3. ročník, 3x 4. ročník, 2x 5. ročník)
Počet učeben: 7 stará budova, 4+1 nová budova, 1 vila ZUŠ
Počet pedagogů: 14 a 1 ředitelka
Provozní zaměstnanci: 4 a 2 externí
Stravování pro základní školu zajišťuje Školní jídelna Základní školy Praha -Kolovraty.

 

Základní škola, Praha-Kolovraty je příspěvkovou organizací. Hlavním účelem této organizace je poskytovat základní vzdělání ve smyslu vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění v platném znění.

Škola poskytuje vzdělání od prvního do pátého ročníku – jedná se o školu s úplným prvním stupněm. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu KOPR, zaměřeného na komunikaci a prevenci. Program zahrnuje prvky zdravé školy a prevence rizikového chování. Škola realizuje dlouhodobý preventivní  program, zaměřený na zdravé klima ve škole mezi dětmi i učiteli, prevenci  rizikového chování, zdraví dětí a první pomoc. Program je nastaven tak, že jím  průběžně projdou žáci všech tříd, všichni učitelé i vychovatelé včetně ředitele školy. Škola tento program zajišťuje prostřednictvímexterních odborníků, školního metodika prevence a každodenním přístupem všech učitelů. Financován je tento program z grantů Magistrátu hl, m. Prahy, MŠMT, sponzorských darů a vlastních zdrojů.


Další podklady na téma Základní škola - I.stupeň

13.07.2014 09:44

Vzdělávací evoluce

Evropa se potýká s obrovskými problémy – příliš velkými na to, aby je dokázala vyřešit kterákoliv jediná země. Tváří v tvář hospodářské krizi, rozsáhlé nezaměstnanosti a rostoucí konkurenci ze strany rozvojových zemí se Evropa musí přizpůsobit technologickým pokrokům a novým modelům práce – a to...

—————

05.04.2014 19:43

Prevence rizikového chování

    Prevence rizikování chování je v naší škole realizována všemi pedagogy školy. Každoročně vychází z aktuálního Minimálního preventivního programu, o jehož naplňování dbá školní metodička prevence p. uč. Jana Šlajerová. K realizaci prevence rizikového chování využíváme různých dotací a...

—————

05.04.2014 19:37

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

    ZŠ Kolovraty se snaží vyjít vstříc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V každém školním roce se situace mění podle počtu žáků ve třídách, zda je k dispozici asistent a speciální pedagog. Jde zejména o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení /SPU/, které bývají...

—————

05.04.2014 19:33

Koncepce výuky cizích jazyků

    Od školního roku 2012/2013 se naši žáci začali učit podle nových učebnic – Happy Street 1 (3. třída), Happy Street 2 (4. třída) a Project 1 (5. třída) nakladatelství Oxford, která zajišťuje návaznost na učebnice používané na 2. stupni základních škol. Učebnice Happy Street 1 a...

—————

05.04.2014 19:31

Koncepce rozvoje školy - aktuální stav

  Koncepce rozvoje školy akcentuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, posilování pozitivního klimatu školy zkvalitňováním vztahů na všech úrovních (žák – žák, pedagog – žák, pedagog – pedagog, rodič – pedagog). Základním rysem této koncepce je otevřenost školy a její inovativnost....

—————

05.04.2014 19:30

ZŠ Kolovraty v roce 2012-13

  O škole O škole Video školy ZDE. Základní škola, Praha-Kolovraty je příspěvkovou organizací. Hlavním účelem této organizace je poskytovat základní vzdělání ve smyslu vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,...

—————