sdružení občanů Kolovrat a Lipan


 

Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2014 byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 26. 3. 2015.

Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o městě.

Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a výkresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).

ÚAP obsahují zejména informace o dopravě, životním prostředí, technické infrastruktuře, obyvatelstvu, ekonomice města a o cílech udržitelného rozvoje měst.

 

Části ÚAP


V souvislosti s novými Pražskými stavebními předpisy (PSP) byly zveřejněny prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP. Naleznete je zde.


Územně analytické podklady

15.03.2015 20:34

Územně analytické podklady 2012

  V souvislosti s novými Pražskými stavebními předpisy (PSP) byly zveřejněny prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP. Naleznete je zde. Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o městě. Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a výkresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).   ÚAP obsahují zejména...

—————

15.02.2015 20:32

Územně analytické podklady 2010

  Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce...

—————

25.01.2015 20:29

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008

  Účel dokumentu Dokumentace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy je zamýšlena jako podklad pro přípravu nástrojů a politik pro ovlivňování rozvoje území. Územní rozvoj je v pojetí českého práva ovlivňován zejména pomocí regulace fyzických změn v území - s využitím nástrojů územního plánování. Vedle toho ovlivnění rozvoje a zejména chování jeho jednotlivých aktérů je možné dosáhnout také celou řadou dalších nástrojů na úrovni veřejné správy, zejména místních strategií a politik,...

—————

11.01.2015 20:26

Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj 2007

  Nezbytnost přednostního zpracování územně plánovacího podkladu pro dokumentaci Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy byla důvodem pro zpracování Územně analytických podkladů hl. m. Prahy ve dvou úrovních. Výstupem první úrovně jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj, které byly zpracovávány v období březen - říjen 2007. Ve druhé fázi, jejíž realizace se předpokládá v roce 2008, budou pořízeny podrobné podklady pro úroveň obce. V rámci dalších dvouletých aktualizačních cyklů...

—————

—————